HELSENORGE

Mangel på rekruttering gir endret tilbud til revma-pasienter

Revmatologisk seksjon ved Medisinsk avdeling Kongsvinger står uten revmatolog fra mai. Ahus vil derfor starte en prosess for å avvikle tilbudet ved seksjonen og planlegge hvordan pasienttilbudet for pasientgruppen kan ivaretas framover.

Rødt murbygg med glessplen i front.

Revmatologisk seksjon ved Medisinsk avdeling Kongsvinger står i en svært utfordrende situasjon bemanningsmessig. Seksjonen har normalt tre overleger. I dag har seksjonen bare en fast overlege, som har sagt opp sin stilling med siste arbeidsdag i slutten av april. Til tross for flere forsøk over tid har det ikke lyktes i å rekruttere revmatologiske spesialister til avdelingen. 

– Vi skulle svært gjerne ønske at situasjonen var annerledes, men uten overleger er det dessverre ikke mulig å videreføre en egen revmatologisk seksjon ved sykehuset, sier Erik Borge Skei, direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Revmatologisk behandling er betydelig endret de siste årene, med en stor endring fra døgndrift til dag- og poliklinisk behandling. Revmatologisk seksjon ved Kongsvinger vil uansett måtte tilpasse seg utviklingen, blant annet gjennom redusert døgndrift.

Avdelingsleder Maximilian Fruth ved medisinsk avdeling på Kongsvinger berømmer det gode tilbudet seksjonen har gitt pasientene, fra dedikerte ansatte som har jobbet godt i team.

– Allerede med dagens legebemanning har det vært krevende å ivareta pasienttilbudet innen fagområdet.

Det er iverksatt driftstiltak, blant annet endret vakttjeneste og begrensinger i hvilke områder man tar imot henvisninger fra. 

– Til tross for endringene er det fortsatt en utfordrende drift på seksjonen. Og uten revmatolog om kort tid kan vi dessverre ikke opprettholde tilbudet slik det har vært til nå, sier Fruth.​

Planlegger hvordan pasienttilbudet skal ivaretas framover

Sykehusledelsen på Ahus vil behandle mandatet for arbeidet tirsdag 7. mars. Deretter vil det bli etablert en prosjektgruppe under ledelse av avdelingsleder Fruth, som skal starte sitt arbeid umiddelbart. 

– Det haster med å sikre et best mulig tilbud til pasientene som får behandling hos oss, og ivareta ansatte på best mulig måte i omstillingsprosessen, sier han.

Prosjektgruppen skal utarbeide plan for:

  • Avvikling av tilbudet ved Revmatologisk seksjon på Kongsvinger.
  • Hvordan pasienttilbudet skal ivaretas fremover. Det innebærer blant annet å vurdere om avgrensede deler av tilbudet til pasientgruppen kan opprettholdes ved Ahus, og driftes videre i samarbeid med annen virksomhet eller en samarbeidende instans som kan ha det medisinskfaglige ansvaret, for eksempel infusjonsbehandling.
Pasientene vil få informasjon når pasienttilbudet fra 1. mai er nærmere klarlagt.​

Kort om dagens drift

Revmatologisk seksjon utreder og behandler pasienter med ulike revmatiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk og sengepost.​

Sengeposten har syv senger og er en femdøgnpost. Den inkluderer utredning, tverrfaglig vurdering, behandlingsopphold, rehabilitering og infusjoner over flere døgn. Sengeposten håndterer pasienter med behov for kompleks og omfattende utredning, tidskrevende infusjoner over flere døgn og rehabilitering.

Ved poliklinikken gjennomføres legekonsultasjoner (utredning, behandling og kontroller) og sykepleiekonsultasjoner. Det er infusjonspoliklinikk to dager i uken. 

Det er i dag omtrent 94 pasienter som får infusjonsbehandling hver fjerde til åttende uke. Videre avholdes pasient-, pårørende- og mestringssamtaler og poliklinisk rehabilitering. ​

Aktivitet i 2022:

  • ​Døgnpasienter sengepost: 211
  • Polikliniske konsultasjoner: 4294 
    • hvorav infusjoner: 527
  • Tverrfaglig poliklinikk: 1948

Dagens bemanning

I tillegg til de i utgangspunktet tre overlegestillingene er det to LIS-3 leger og 7,2 sykepleierårsverk. 

Det er også et tverrfaglig team med fire årsverk til fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør, og to årsverk for kontorfaglig personell. ​