Portørene avlaster sykepleierne med nye oppgaver

På infeksjonsmedisinsk avdeling har pasientportørene og forsyningsportørene fått helt nye oppgaver. Målet er å avlaste sykepleierne og frigi mer tid til pasientnært arbeid. – En uoppdaget gullgruve for helsevesenet, sier seksjonsleder Charlotte Johnsen.

Publisert 06.10.2023
En person i en labfrakk
Portør Marte Mortensen bidrar i et pilotprosjekt på infeksjonsmedisinsk avdeling.
Inne på avdelingen står forsyningsportøren Mariann Kilde i medisinrommet. Her henter, skanner og sender hun medisiner og holder rommet ryddig. Tidligere har dette vært sykepleiernes ansvar. Nå er medisinrommet en av flere nye oppgaver for portørene.

– Jobben jeg gjør letter trykket for sykepleierne som har svært mange oppgaver. De gjør alt fra å servere mat og drikke til å rydde i avdelingen. Nå bidrar jeg til at sykepleierne får mer tid til pasientene, sier Kilde, som stortrives på avdelingen.

Oppgavedelingen er en del av et pilotprosjekt som startet i april og varer ut 2023. Noen måneder med oppgavedeling har vist seg å ha stor effekt:

– De ansatte opplever blant annet at de i større grad får bruke tiden til det de er utdannet til, og ikke til logistikkoppgaver. Det mener jeg er viktig både for å rekruttere og beholde ansatte, sier Charlotte Johnsen, seksjonsleder på infeksjonsmedisinsk avdeling.

Tiltaket gjennomføres innenfor avdelingens økonomiske ramme. Johnsen understreker at oppgavedelingen ikke skal erstatte sykepleierne de har eller behovet for andre sykepleiere, men frigi tid til pasientnært arbeid.


Helsepersonell rydder i skuff på medisinrom.

Mariann Kilde opplever hun at jobben blir satt pris på av sykepleierne. – Jeg har fått høre at jeg ikke skjønner hvor verdifull jeg er, sier hun.

En gullgruve

​I dag peker Johnsen på to utfordringer pilotprosjektet har løst: 

Den første er rekrutteringsutfordringer. Den andre er høy arbeidsbelastning mellom fem og åtte om morgenen, sier hun.

I dette tidsrommet er det få sykepleiere på jobb, og de skal innom alle pasientene på sengeposten. Her skal de ta viktige målinger, blodprøver, administrere legemidler og hjelpe dem med alt fra å gå på do til å spise frokost. 

I dag er den hektiske morgenvakten litt mindre travel for sykepleierne. I dette tidsrommet hjelper nå pasientportørene til med å ta blodprøver. De er de første portørene i Norge som får denne oppgaven. 

– Det er morsomt å få tillitt til nye oppgaver. Arbeidet vi gjør blir satt pris på og er helt tydelig til nytte, sier portøren Marte Mortensen.

Hun er en av ti portører som har fått grundig opplæring av tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB).

– Måten vi bruker portørene på i pilotprosjektet mener jeg viser en uoppdaget gullgruve for helsevesenet, sier Johnsen.​


Kvinne smiller bak blodprøveglass.

Marte Mortensen synes det er givende å hjelpe til med å ta blodprøver, og får positive reaksjoner fra både ansatte på avdelingen og pasienter.

Felles kompetanseløft

I tillegg til blodprøvetaking bidrar portørene også til smittetransport av pasienter. Tidligere kom portøren til sengeposten og ventet på at sykepleierne gjorde pasienten klar til transport. Nå kommer de i stedet opp med en ren seng og flytter pasienten over i sengen på egenhånd.

–  Vi viser hvordan sykehuset kan utnytte portørene bedre. Alle hos oss er allerede lært opp i forflytningsteknikk, det er en del av fagbrevet vårt, sier Håvard Kvinge. 

Han forteller at mange av de nye oppgavene ligger nært oppgavene pasientportørene og forsyningsportørene allerede har.

– De er fulle av entusiasme og klare til å bidra. Her har vi turt å prøve noe nytt, sier han.​

Prosjektet er i kontinuerlig utvikling, og i juni fikk pasientportørene også ansvar for kolbene med «bærbart oksygen» når pasientene skal flyttes fra ett sted til et annet.På vei ut av sengeposten tar portørene en sjekk med en sykepleier.

– Dette har vært et felles kompetanseløft, og er kjempepositivt for alle parter. I dag har vi felles undervisningsmateriell og nye prosedyrer som både sykepleierne og portørene følger, sier Johnsen.

Helsepersonell bak pasientseng i korridor.

Charlotte Johnsen, Glenn Nikolai Dahl og Håvard Kvinge kartla oppgaver som kunne fordeles til portørene. Kort tid etter var oppgavedelingsprosjektet i gang, noe de beskriver som en solskinnshistorie.

Sikrer bedre logistikk

Oppgavedelingen frigjør tid og sikrer samtidig bedre logistikk. Forsyningsportørene tar større ansvar for avfallshåndteringen, fyller på forbruksmateriell som utstyr til blodprøvetaking og henter utstyr fra apoteket og behandlingshjelpemidler. 

– Vi ser at sykepleierne ofte ikke har tid til å sørge for logistikken på en ideell måte, så vi er glade for å få dette ansvaret, sier seksjonsleder for forsyningsportørene, Glenn Nikolai Dahl.

Han bruker trallene med tøy som eksempel. Ofte står de i veien på sengeposten. Etter at forsyningsportørene tok over oppgaven har tiden tøytrallene står på sengeposten blitt kraftig redusert.

– Med dette prosjektet sikrer vi at logistikken flyter bedre, sier han. 

Kvinne sender rørpost på sykehus.

Mariann Kilde sørger for at det er mindre kø i rørposten og at medisinrommene hele tiden er utstyrt med det sykepleierne trenger.


  • Pilotprosjektet er et samarbeid mellom infeksjonsmedisinsk avdeling, sengepost S402, i medisinsk divisjon og facilities management-divisjonen.
  • Portørene som tar blodprøver har fått opplæring av tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB).
  • Håndteringen av oksygen har blitt grundig vurdert i en risiko- og sårbarhetsanalyse av seksjonslederne i samråd med legemiddelkomiteen og avdelingslederne på infeksjonsavdelingen, lungeavdelingen og facilities management-divisjonen.
  • Prosjektet skal evalueres høsten 2023. Etter evalueringen  vil det bli tatt stilling til om portører skal fortsette å ta blodprøver på Ahus.

  • ​Tidligere var det kun bioingeniører og helsesekretærer tilknyttet laboratoriet som tok blodprøver. 
  • I styringsgruppen for nytt sykehus 25.10.2006 ble det vedtatt at sykepleierne skulle utføre blodprøvetaking ved alle sengeområder i Nye Ahus, med unntak av Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette blir kalt «desentral blodprøvetaking».
  • Det opprinnelige prinsippet for desentral blodprøvetaking var å redusere antall behandlere rundt pasienten, som en del av det nye driftskonseptet i nytt sykehus i 2008. 
  • Implementeringen startet i januar 2007 og tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) har siden 2006 hatt ansvar for opplæring av de som skal ta blodprøver.
  • Opplæringen gjelder primært for sykepleiere, men også helsesekretærer, medisinske sekretærer, vernepleiere og helsefagarbeidere har gjennomført opplæringen og tar i dag blodprøver ute i sengeområdene.