Satser på Ski som dagsykehus

Ahus ønsker å videreutvikle dagtilbudet på Ski sykehus. Døgnaktiviteten skal samles på Nordbyhagen i Lørenskog. Sengeposten på Ski sykehus vil bli avviklet fra sommeren 2017.

Publisert 27.01.2017
Ski sykehus
Oversiktsbilde av Ski sykehus.

-­ Ski sykehus vil fortsatt være en viktig del av vårt totaltilbud, sier administrerende direktør ved Akershus universitets sykehus (Ahus) Øystein Mæland.

En intern prosjektgruppe har nylig lagt fram rapporten "Ski sykehus frem mot 2030 – fase II". Arbeidet følger opp signaler i Utviklingsplan 2017 – 20230 for Akershus universitetssykehus.

Prosjektgruppen har kartlagt dagens bruk av Ski sykehus og vurdert fremtidige modeller for virksomheten. Den anbefaler at det satses på å utvikle Ski som dagsykehus. Sykehusledelsen har sluttet seg til dette.

Tilbud av høy kvalitet uavhengig av lokalitet

Ut fra faglige vurderinger vil nå Ahus videreutvikle gode og varierte dagaktiviteter på Ski, med en stedlig koordinator av virksomheten.

-­ Tilbudet vårt skal holde samme høye kvalitet enten det blir gitt på Nordbyhagen eller på Ski. Det er en viktig rettesnor når vi bestemmer hvilke tilbud vi skal gi hvor, sier Mæland.

Døgnaktiviteten til Ahus skal samles på Nordbyhagen i Lørenskog, der det er det god tilgang til avansert utstyr og nærhet til spesialiserte funksjoner som er viktig for gi pasientene behandling av høy faglig kvalitet.

-­ Pasienter som har behov for døgnbasert pleie og overvåking bør behandles her, sier Mæland.

Samspill med kommunene

I det videre arbeidet vil det bli lagt vekt på tett dialog med kommunene i Follo-regionen og Follo lokalmedisinske senter, som også holder til i lokalene til Ski sykehus, og som har sengeplasser der i sitt akutt døgnmedisinske senter (KAD).

­-­ Ski sykehus har muligheter til å være en god samarbeidsarena mot Follokommunene, der sykehustilbudet kan samordnes med det kommunale tilbudet, sier Øystein Mæland.

Fra døgnaktivitet til skreddersydd dagtilbud

Vurderingen av hvilke pasienttilbud som bør gis på Ski vil avgjøres av medisinske vurderinger, befolkningens behov og hensynet til et godt totaltilbud og tilstrekkelig samlet kapasitet.

Pasientbehandling som vil egne seg godt i et fremtidig dagtilbud på Ski er ulike polikliniske konsultasjoner, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi. Av de som får dagkirurgisk behandling på Ski, bor en av tre i Follo, mens mange som kommer til Ski sykehus for poliklinisk behandling hører hjemme i Follokommunene.

-­ Noen av de polikliniske aktivitetene til kronisk syke og eldre pasienter vil egne seg godt for befolkningen i Follo. For disse pasientene er nærhet til hjemmet viktig, sier Mæland.