HELSENORGE

Vestby til Østfold fra mai 2018

Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes.

En arbeidsgruppe konkluderte i april 2017 med at Sykehuset Østfold nå har tilstrekkelig kapasitet til å overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby. Det skal nå lages en fremdriftsplan for overføringen av Vestby kommune fra Ahus til Østfold. Vestby kommune og helseforetakene vil være involvert i dette arbeidet.

Besluttet overført til Østfold

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 090-2014 at spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Vestby kommune i Akershus skal overføres fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde.
En forutsetning for denne overføringen var at Sykehuset Østfold viste god driftsmessig utvikling i etter flytting av virksomhet til nytt bygg på Kalnes.

Tilstrekkelig kapasitet til å overta

En arbeidsgruppe nedsatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fikk mandat til å gjennomgå driftsforutsetningene ved Sykehuset Østfold med hensyn på sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet og kapasitet i akuttmottak.

Arbeidsgruppen avga sin innstilling i april 2017, hvor konklusjonen var at Sykehuset Østfold nå har tilstrekkelig kapasitet til å overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby. Det er videre innhentet redegjørelse fra Sykehuset Østfold knyttet til kapasitet i akuttmottaket.