Vestby til Østfold fra mai 2018

Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.

Publisert 13.06.2017
Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes.

En arbeidsgruppe konkluderte i april 2017 med at Sykehuset Østfold nå har tilstrekkelig kapasitet til å overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby. Det skal nå lages en fremdriftsplan for overføringen av Vestby kommune fra Ahus til Østfold. Vestby kommune og helseforetakene vil være involvert i dette arbeidet.

Besluttet overført til Østfold

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 090-2014 at spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Vestby kommune i Akershus skal overføres fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde.
En forutsetning for denne overføringen var at Sykehuset Østfold viste god driftsmessig utvikling i etter flytting av virksomhet til nytt bygg på Kalnes.

Tilstrekkelig kapasitet til å overta

En arbeidsgruppe nedsatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fikk mandat til å gjennomgå driftsforutsetningene ved Sykehuset Østfold med hensyn på sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet og kapasitet i akuttmottak.

Arbeidsgruppen avga sin innstilling i april 2017, hvor konklusjonen var at Sykehuset Østfold nå har tilstrekkelig kapasitet til å overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby. Det er videre innhentet redegjørelse fra Sykehuset Østfold knyttet til kapasitet i akuttmottaket.