Vurderer Ahus-virksomhet på LHL-sykehuset på Jessheim

LHL og Ahus har signert en intensjonsavtale om å undersøke mulighetene for at Ahus kan overta og videreføre hjertebehandlingen som LHL i dag driver ved LHL-sykehuset på Jessheim. I avtalen er partene også enige om å se på mulighetene for at Ahus kan leie arealer ved LHL-sykehuset på Jessheim, for å kunne drive planlagt kirurgisk pasientbehandling der.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 21.01.2020
LHL

Avtalen som administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og generalsekretær Frode Jahren fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) undertegnet mandag 20. januar, uttrykker en felles intensjon om å undersøke muligheten og forutsetningene for at: 

  • Ahus kan overta den invasive kardiologiske virksomheten som LHL driver ved LHL-sykehuset på Jessheim, og videreføre denne i egen regi i dagens lokaler ved LHL-sykehuset på Jessheim.
  • Ahus kan leie arealer, for i egen regi å kunne drive elektiv pasientbehandling ved LHL-sykehuset på Jessheim.

Intensjonsavtalen forplikter ikke partene til å inngå en fremtidig og bindende avtale. Det tas sikte på en avklaring av om det skal inngås en slik avtale i løpet av mars 2020.

­Ahus ser på muligheten for å videreføre hjertevirksomheten på LHL Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen har tre virksomhetsområder. Spesialisert rehabilitering, invasiv kardiologi og kirurgi. Rehabiliteringen og kardiologien har bærekraftig økonomi. 

-­ Det har imidlertid vært vanskelig å etablere en bærekraftig drift innen kirurgi, til det er volumet for lavt, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

LHL viderefører avtalen med Helse Sør-Øst RHF om spesialisert rehabilitering innen hjerte, lunge og kreft på LHL-sykehuset Gardermoen, i tillegg til å drifte videre en fullverdig lungeklinikk, søvntilbud, livsstilskurs og NIMI (Norsk idrettsmedisinsk institutt) på LHL-sykehuset Gardermoen.

-­ LHL er som ideell aktør opptatt av å samarbeide nært med den offentlige helsetjenesten. Vi er derfor glade for at Ahus nå vil undersøke muligheten for å videreføre hjertevirksomheten i lokalene på LHL-sykehuset på Jessheim, i et av landets nyeste og mest moderne sykehusbygg, sier Jahren.

LHL-sykehuset Gardermoen behandler rundt 5000 hjertepasienter årlig på vegne av det offentlige, og har 55 årsverk knyttet til hjertebehandlingen. Dette omfatter røntgenundersøkelser og PCI, som er en utblokking av hjertets kransårer, samt behandling av hjerteflimmer.

-­ Ved å overta hjertevirksomheten LHL i dag har på Jessheim vil vi kunne styrke vårt behandlingstilbud innen hjertemedisin. Vi vil derfor nøye vurdere forutsetningene for å kunne få dette til, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

LHL-sykehuset resepsjonsområde

Generalsekretær Frode Jahren i LHL og administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus.

LHL avvikler den kirurgiske aktiviteten på LHL-sykehuset Gardermoen

Da den kirurgiske aktiviteten på LHL-sykehuset Gardermoen ikke er bærekraftig,  går nå LHL i gang med en nedbemanningsprosess av personell og stillinger knyttet til den kirurgiske aktiviteten på LHL-sykehuset Gardermoen.

-­ Avviklingen vil omfatte mellom 25 og 30 årsverk, sier generalsekretær Frode Jahren.

LHL tar sikte på å flytte og videreføre noe aktivitet til andre LHL-klinikker, blant annet gastro- og overvektskirurgi, fot- og håndkirurgi. LHL vil også jobbe med et alternativ for ortopedi som i dag utføres på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Ahus vurderer leie av kirurgiske arealer til planlagt pasientbehandling i egen regi

-­ Det er positivt at Ahus vil vurdere å leie lokalene og drive egen virksomhet der. Vårt ønske er at kapasiteten ved LHL-sykehuset Gardermoen fortsatt kan utnyttes fullt ut, sier Jahren.

Ahus skal vurdere muligheten for å overta leieforholdet av arealer på LHL-sykehuset Gardermoen, inkludert kirurgiske fasiliteter, operasjonssaler og sengerom, med sikte på å drive planlagt kirurgisk behandling for pasienter i eget opptaksområde. Dersom det blir aktuelt vil det også bli vurdert å tilby ansettelse til personell som i dag er ansatt på LHL-sykehuset Gardermoen.

LHL Gardermoen

LHL tar sikte på å flytte og videreføre noe aktivitet til andre LHL-klinikker.

-­ Vi ser gode grunner til å vurdere dette som en mulighet som kan bidra til å løse kapasitetsutfordringene framover, sier Øystein Mæland.

For å styrke den totale kapasiteten ved helseforetaket og frigjøre kapasitet ved sykehuset på Nordbyhagen ser Ahus på flere muligheter for å flytte virksomhet innen foretaket. Pasienter med behov for enklere medisinsk og kirurgisk behandling fra kommunene Eidsvoll og Ullensaker vil få dette ved Kongsvinger sykehus, som siden 1. februar 2019 har vært en del av Akershus universitetssykehus HF.

-­ Vi vil nå også se på om det er mulig flytte noe planlagt kirurgisk behandling til lokalene vi kan leie ved LHL-sykehuset, for å frigjøre plass til de økende behovene vi har innen mer spesialisert behandling og øyeblikkelig hjelp på Nordbyhagen, sier Mæland.

LHL-sykehuset Gardermoen driftes som normalt

LHL-sykehuset Gardermoen viderefører driften som vanlig. At Ahus og LHL mandag 20. januar har signert en intensjonsavtale om at Ahus vurderer å etablere virksomhet på LHL-sykehuset Gardermoen påvirker ikke den løpende driften. 

Alle pasienter og brukere av tjenester og tilbud på LHL-sykehuset Gardermoen møter som vanlig. Dette gjelder også kommende henvisninger og booking, både til konsultasjoner, behandling, rehabilitering, time hos Nimi Gardermoen og livsstilskurs.

Fakta om LHL og LHL-sykehuset Gardermoen