Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

Mandat og hovedoppgaver

Brukerutvalgets rolle:

 • Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaket har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Akershus universitetssykehus.
 • Ved brukerutvalgets leder og nestleder eller andre utvalget bestemmer, delta i styrets møter med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet .
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).
Reise- og møtegodtgjørelse (word-dokument)

Brukerutvalgsleder og –medlemmer

Cathrine Aas Moen
Leder
Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen
Telefon: 900 10 140

Ewy Halseth
Medlem
FFO Oslo, Cerebral parese-foreningen for Oslo og Akershus
Telefon: 901 87 847

Eirik Bjelland
Medlem
Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus
Telefon: 468 08 868

Esben Madsen
Medlem
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges Handikapforbund (NHF)
Telefon: 930 90 982

Jannicke Boge
Medlem
FFO Akershus, ADHD Norge Akershus
Telefon: 994 78 606

Paul Earl Leslie McCabe
Medlem
Pensjonistforbundet
Telefon: 926 52 987

Irene Svendsen
Medlem
FFO Akershus, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
Telefon: 911 25 775

Inger Dorothea Skauen
Medlem
FFO Hedmark, Norsk revmatikerforbund
Telefon: 976 18 280

Svein Graabræk
Medlem
FFO Akershus, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Telefon: 419 26 650

Kontaktinformasjon

Sekretær
Tone Joranger
Tlf: 67 96 06 62

Protokoll fra brukerutvalgsmøter

 

Fant du det du lette etter?