HELSENORGE

Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

Mandat og ​hovedoppgaver

Brukerutvalgets rolle:

 • Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaket har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Akershus universitetssykehus.
 • Ved brukerutvalgets leder og nestleder eller andre utvalget bestemmer, delta i styrets møter med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet .
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).

Skjema for godtgjørelse

Reise- og møtegodtgjørelse (word-dokument)

Brukerutvalgsleder og –medlemmer

Jannicke Boge

Leder
FFO Akershus, ADHD Norge Akershus
E-post: jannicke.boge@hotmail.com
Telefon: 99 47 86 06

Hans Christian Ly

Nestleder
Kreftforeningen, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO)
E-post: hans.christian.l​y@atos.net​
Telefon: 92 97 25 90 ​

​​Inger Dorothea Skauen

FFO Hedmark, Norsk revmatikerforbund
E-post: ingerdskauen12@gmail.com
Telefon: 97 61 82 80

Svein Graabræk

FFO Akershus, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
E-post: svarthur@online.no
Telefon: 41 92 66 50​

​Knut Magne Ellingsen

Pensjonistforbundet
E-post: knutma-e@online.no
Telefon: 46 86 31 09

Deva S. Christopher 

FFO Oslo, Norges Blindeforbund.
E-post: Cnathan05@gmail.com
Telefon: 90 13 97 59

Lene Marie Brobakken

FFO Viken, Mental Helse.
elefon: 45 45 78 24

Kjersti Aasheim Kristiansen

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges handikapforbund diagnoseforening, Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB), Akershus.​
E-posy: Kjersti.aasheim.kristsiansen@hotmail.com
Telefon: 95 46 90 48

Merethe Sørensen

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Telefon: 92 29 60 03

Monica Evje

Kreftforeningen, Melanomforeningen.​
Telefon: 41 56 46 26


Kontaktinformasjon

Sekretær
Tone Joranger
Tlf: 67 96 06 62

Protokoller

20232022

2021


2020


 Fant du det du lette etter?