HELSENORGE
Gruppebilde av brukerutvalget foran Ahus Nordbyhagen

Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene. Det er også et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.


Brukerutvalgsleder og –medlemmer

Jannicke Boge

Leder
FFO Akershus, ADHD Norge Akershus
E-post: jannicke.boge@hotmail.com
Telefon: 99 47 86 06

Hans Christian Ly

Nestleder
Kreftforeningen, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO)
E-post: hans.christian.l​y@atos.net​
Telefon: 92 97 25 90 ​

​​Inger Dorothea Skauen

FFO Hedmark, Norsk revmatikerforbund
E-post: ingerdskauen12@gmail.com
Telefon: 97 61 82 80

Svein Graabræk

FFO Akershus, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
E-post: svarthur@online.no
Telefon: 41 92 66 50​

​Knut Magne Ellingsen

Pensjonistforbundet
E-post: knutma-e@online.no
Telefon: 46 86 31 09

Deva S. Christopher 

FFO Oslo, Norges Blindeforbund.
E-post: Cnathan05@gmail.com
Telefon: 90 13 97 59

Lene Marie Brobakken

FFO Viken, Mental Helse.
elefon: 45 45 78 24

Kjersti Aasheim Kristiansen

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges handikapforbund diagnoseforening, Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB), Akershus.​
E-posy: Kjersti.aasheim.kristsiansen@hotmail.com
Telefon: 95 46 90 48

Merethe Sørensen

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Telefon: 92 29 60 03

Monica Evje

Kreftforeningen, Melanomforeningen.​
Telefon: 41 56 46 26

​Godtgjøring for brukerrepresentanter

​​Reise- og møtegodtgjørelse (word-dokument)

Kontaktinformasjon

Sekretær
Ingrid Helene Halvorsen
Tlf: 67 96 06 62

Mandat og hovedoppgaver

Brukerutvalgets formål

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaket har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Akershus universitetssykehus.
 • Ved brukerutvalgets leder og nestleder eller andre utvalget bestemmer, delta i styrets møter med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet .
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).
 

Protokoller

20232022

2021


2020


 Fant du det du lette etter?