Gruppebilde av brukerutvalget foran Ahus Nordbyhagen

Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene. Det er også et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaket har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Akershus universitetssykehus.
 • Ved brukerutvalgets leder og nestleder eller andre utvalget bestemmer, delta i styrets møter med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet .
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).
 • Mandat for Brukerutvalget (PDF)

FFO Akershus, ADHD Norge Akershus

Kreftforeningen, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO)

FFO Akershus, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

​Knut Magne Ellingsen

knutma-e@online.no 46 86 31 09

Pensjonistforbundet

FFO Viken, Mental Helse.

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Kreftforeningen, Melanomforeningen.​

FFO Hedmark, Norsk Revmatikerforbund.

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges handikapforbund (NHF).

FFO Oslo, LHL Hjerneslag og Afasi Oslo og Akershus.

     Sekretær
     Ingrid Helene Halvorsen Bergquist

     E-post: inhhal@ahus.no

     Tlf: 67 96 06 62

     Kommende brukerutvalgsmøte

     • Brukerutvalgsmøte
      Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
      Brukerutvalgsmøte
      6.
      september
      2024
      Flere datoer
     Sist oppdatert 25.06.2024