Kreft- og somatikkbygg (KSB)

Prosjektet nytt kreft og somatikkbygg (KSB) befinner seg i konseptfasen. I konseptfasen skal behov avklares og kvalitetssikres, og det skal utarbeides alternativer for å løse behovet.

Senteret skal bygges i to trinn. 

Første trinn vil bestå av et strålesenter med tilhørende bildediagnostikk og vil etter planen stå ferdig i 2031. Det betyr at våre pasienter kan få strålebehandling her i stedet for ved Oslo universitetssykehus (OUS), som i dag.

I tillegg til strålebygg planlegges det for at arealer for universitetsformål som Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Met kan etablere arealer for sin utdanningsvirksomhet på Ahus, i tilknytning til det nye strålebygget.

Trinn to i et kreft- og somatikkbygg vil etter planen komme lengre ut på 2030-tallet. Tomta der konsulatet i dag står er da aktuell for et bygg med økt somatisk senge- og behandlingskapasitet.

Ahus og prosjektet skal sammen anbefale ett konsept som til slutt vedtas i Helse Sør-Øst RHF sitt styre. Denne milepælen og beslutningen kalles B3-beslutningen og er planlagt høsten 2024. B3 danner grunnlag for søknad om finansiering til Helse- og Omsorgsdepartementet som igjen oversender sin anbefaling for endelig vedtak i Stortinget for statsbudsjettet 2026. 

Sist oppdatert 14.02.2024