Ordforklaringer for byggeprosjekt

Byggherre, prosjektinnramming og konseptfase - det er mange begrep å holde orden på når vi omtaler byggeprosjekt. Denne listen kan hjelpe deg litt i orienteringen.

​Diverse

 • ​Prosjekteringsplanlegging - god planlegging er svært viktig i forkant av et byggeprosjekt. Nøyaktige beskrivelser av utførelse, tegninger og kalkulerte beregninger må på plass. Entreprenøren får ikke begynne noe arbeid før prosjekteringen er dokumentert

Byggeprosjektenes faser

Selve byggeprosjektet har følgende seks hovedfaser:

 • Oppstart
 • Prosjektinnramning - prosjektinnrammingen skal utarbeide styringsdokument for prosjektet og et mandat for konseptfasen
 • Konseptfase - konseptfasen skal utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i styringsdokumentet
 • Forprosjekt - forprosjektfasen skal bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag
 • Detaljprosjektering og bygging - fysisk bygging av bygget, som planlagt.
 • Overlevering - formell overlevering og opplæring i bruk slik at bygget forvaltes på rett måte
 • I små og mellomstoreprosjekter kaller vi de første 3 fasene for tidligfase og de siste for gjennomføringsfasen

Roller

 • Styringsgruppe - rådgivende organ for prosjekteier, i prosjektinnramningen og konseptfasen
 • Prosjektstyre - et rådgivende organ til prosjekteier i forprosjektet, og et kollektivt besluttende organ sammen med prosjekteier i gjennomførings- og overlevering fasen
 • Kjernebruker - den virksomheten som bygget bygges for
 • Støttebruker -  den organisasjonen som skal sikre bygget har rett forutsetning for å fungere som planlagt
 • Mottagende organisasjon - består av kjernebrukerne og støttebruker
 • Prosjektleder - prosjektleders primære oppgaver er å sikre at det planlegges, prosjekteres og bygges som mandatet tilsier, på en effektiv måte i prosjektorganisasjonen, og slik at prosjektet gir maksimal verdi for bruker
 • Prosjekteringsgruppe – rådgivere med kjernekompetanser om regulering, trafikk, arkitekt, teknikk, flyt og logistikk, miljø og klima, med flere
 • Prosjektstab - prosjektlederstøtte, gjør økonomiske vurderinger, anskaffelser, dokumentasjon, avvikshåndtering, analyser, med mer
 • Prosjekteringsleder (forprosjekt og gjennomføringsfasen) - lede prosjekterende fag. Rapporterer oftest til prosjektleder
 • Byggeleder (kun i gjennomføringsfasen) - leder entreprenører, rapporterer oftest til prosjektleder
 • Byggherre – den som eier eiendommen arbeidet skal utføres på og er den som skal motta ytelser i bygg- og anleggsbransjen. Kan også være betegnet som oppdragsgiver, kjøper eller bestiller
 • Entreprenør – de som utøver bygg- og anleggsarbeid, for eksempler snekkere, elektrikere og gravere. Ansvaret til entreprenøren er å gjøre det arbeidet byggherren har prosjektert
 • Totalentreprenør - i tillegg til å utføre bygg- og anleggsarbeid, står for totalentreprenøren for prosjekteringen
 • Konsulent - en rådgiver innen prosjektledelse, byggeledelse og byggteknikk
Sist oppdatert 17.10.2022