Om PHN

Senter for psykisk helsevern Nordbyhagen er en utvidelse av den eksisterende sykehusstrukturen på Nordbyhagen. De nye og utvidede byggene skal etter planen stå klar for å ta imot nye pasienter i løpet av 2026.

​Status

Styret i Helse Sør-Øst ga fredag 28. april 2023 klarsignal til å starte byggingen av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen med 50 sengeplasser. Forprosjektet og planene for bygget ble godkjent, med en økonomisk styringsramme på 977 millioner kroner. Byggearbeidene starter i mai 2023.

Det er utarbeidet en plan for gjennomføring av byggeprosjektet, i samråd med klinisk virksomhet og støttetjenester på sykehuset. Målet har vært å få innspill til utformingen av bygget fra menneskene som skal bruke bygget når det står klart.

Delprosjekter

Prosjektet skal samle sykehusbasert psykiatri på Nordbyhagen, og består av følgende delprosjekter:

  • Tilbygg for voksenpsykiatri (VOP), med 50 nye døgnbehandlingsplasser for voksne, i tillegg til de 73 som eksiterer i dag, i et nytt senterbygg.
  • Samling av Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter i et Barne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgnsenter (BUP) med nybygg.
  • Parkeringsanlegg.​
  • Ombygging av nåværende bygningsmasse, for å ivareta flytting av alderspsykiatrisk poliklinikk i 2031 samt nødvendige tilkoblinger mellom nye og eksisterende psykiatribygg. 

Delprosjekt VOP og BUP gjennomføres som en del av den kontrakt som er inngått med Skanska Norge AS.

Styringsrammen er 977 millioner kroner (2023).

Byggets innhold

Vi ønsker at pasientene skal være aktive i egen behandling og nyte så stor frihet som mulig innenfor de behandlingsmessige rammene de må forholde seg til. 

Det nye bygget samler alle funksjoner i ett senter. Slike funksjoner er for eksempel pasientrestaurant, gymsal, treningsrom, felles garderobeløsning, tøyautomat, terapikjøkken og uterom. Pasientene skal ha tilgang på frisk luft og grønne omgivelser på balkonger, takterrasser og atrier. Vi lager også uterom hvor det blir muligheter for blant annet ballspill og lek. Disse areanene skal legge til rette for samhandling med pårørende, øvrige nettverk og kommunale tjenester.

Når vi i tillegg samler akuttpsykiatrien, alderspsykiatrien og spesialpsykiatrien sikrer vi økt kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Et senter for samspill og utvikling

Nybygget for voksenpsykiatrien skal bygges som en utvidelse av dagens akuttpsykiatri sørover, på østsiden av parken. Det vil bestå av nye døgnenheter der det i dag er en kolle, og et nytt senterbygg mellom nåværende og nye døgnenheter. Slik skal anlegget knytte byggene sammen til et felles senter som legger til rette for samarbeid.

Nybygget vil få forsyning med AGV-robotene fra sykehusets forsyningssenter via kulvertforbindelse til etasje U1 og heis opp i mellombygget.

Dagslys, utsyn og aktiviteter

Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst, slik at det framstår dempet og lavt, og gir godt med dagslys inn og utsyn fra døgnenhetene. Det vil bestå av fire døgnenheter av 12 til 13 senger fordelt på to etasjer. 

Døgnenhetene vil ha aktivitets- og samtalerom, og sentralt plasserte områder for felles aktiviteter og for besøk i senterbygget, tett på døgnområdene.

Nytt dag- og døgnsenter for barne- og ungdomspsykiatrien

I tillegg kommer et eget bygg for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Nye BUP dag- og døgnsenter vil bestå av to «hus» i tilknytning dagens ungdomspsykiatriske klinikk (UK) og skolebygg, med hovedinngang fra et tun mellom bygningene, skjermet fra øvrige avdelinger.

Senteret vil romme virksomheten som i dag drives ved Ungdomspsykiatrisk klinikk på Nordbyhagen og Bråten behandlingssenter på Skjetten. 

Utformingen legger vekt på en hjemlig og trygghetsskapende atmosfære, som gir rom for lekenhet og demper institusjonspreget.
Sist oppdatert 16.05.2023