Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjonen som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

På Ahus er ansvaret knyttet til elektronisk meldingsutveksling og digital samhandling delt mellom Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen og​ Klinisk IKT.

Kontaktpunkt på Ahus for akutt og planlagt nedetid - Klinisk IKT

Telefon
67 96 20 00

Her finner du lenker til egne nettsider i kommunene med kontaktinformasjon til bla meldingsansvarlig, til bruk for ansatte på Ahus.

Løsningen gir kommunene oversikt og kontroll på egne kontaktopplysninger, og kan ved behov umiddelbart endres/rettes.

Leger og behandlere ved alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus ved Akershus universitetssykehus kan utveksle dialogmeldinger med fastleger, avtalespesialister, kommunehelsetjenesten og innen alle foretakene i Helse Sør-Øst.
Dialogmelding er en sikker elektronisk dialog mellom ulike faggrupper innen spesialisthelsetjenesten, legekontorer og kommunehelsetjenesten.

Dialogmelding brukes når pasienten er i et behandlingsforløp og skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter i forbindelse med f.eks. spørsmål rundt epikrise og henvisning. Alle dialogmeldinger dokumenteres i pasientens journal.

Løsningen kan foreløpig ikke brukes i kommunikasjonen med laboratoriene (inkludert bildediagnostikk).

Kjøreregler for bruk (kompetansebroen.no)

Sist oppdatert 12.12.2022