Medisin- og helsefagdivisjonen​

Vi er en stabsenhet, ledet av Fagdirektør, som arbeider innenfor områdene kompetanse og utdanning, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling og helsefremming. Vi er rådgivere og pådrivere i strategiske aktiviteter og utviklingsarbeid, samt bidrar til at sykehuset når prioriterte mål.

Vi jobber med å:

  • koordinere og understøtte arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og klagesaker, for å bidra til en kultur for forbedring og læring.
  • legge til rette for at det praktiseres god samhandling og helsefremming, og ivareta krav om likeverdige helsetjenester i tråd med samhandlingsreformen.
  • være pådriver og tilrettelegger for at sykehuset gjennomfører målrettede kompetanseutviklingstiltak, som gir pasienten forsvarlige tjenester, i samsvar med behov og sykehusets kompetansemål.
  • være pådriver og tilrettelegger for implementering av sentrale strategier, føringer og prosjekter innen tilgjengelighet, pakkeforløp, pasientadministrative rutiner m.m.
  • ivareta overordnede  prosedyrer, opplæring, rådgivning og praktisk oppfølging innenfor legemiddelhåndtering og beredskap.

Kompetanse- og utdanningsavdelingen

Kompetanse- og utdanningsavdelingen er opptatt av å møte ansattes behov for kompetanseutvikling ved hjelp av strategisk kompetanseplanlegging på kort og lang sikt. Kompetanseutvikling foregår ved interne opplæringstiltak og kurs, og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner. I dette inngår et godt og tett samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehusets og samfunnets behov.

Mer om kompetanse og utdanning

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen har kompetanse innenfor medisin, jus, helsefag, folkehelse, samfunnsvitenskap, pedagogikk og forbedringsmetodikk. Avdelingens arbeidsområder er forbedringsarbeid- og metodikk, saksbehandling og koordinering av klage, tilsyn- og NPE-saker, juridisk bistand i helserelaterte spørsmål og problemstillinger, ivaretakelse av melde- og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-3 og 3-3a, kvalitetssystemet EQS, pasientsikkerhetsprogrammet, sekretariats- og ledelse funksjon i sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, koordinering- og sammenstilling av LGG.

Mer om kvalitet og pasientsikkerhet

Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen

Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen skal legge til rette for at helseforetaket praktiserer god samhandling og helsefremming, og ivaretar krav om likeverdige helsetjenester. Avdelingen skal i tråd med samhandlingsreformens mål bidra til at flere pasienter blir behandlet i kommunen før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse.

Mer om samhandling