Personvernombud

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et eget personvernombud som skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert på sykehuset. Selv om personvernombudet er ansatt ved Ahus har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Les mer om Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudet skal bistå med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernombudet om du har spørsmål knyttet til Ahus sin behandling av dine personopplysninger. Personvernombudet skal også gi råd til virksomheten og de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.  

Personvernombudets oppgaver består blant annet i å:

 • påse at all behandling av personopplysninger meldes til ombudet, og vurdere om behandlingen er i henhold til personvernloven
 • føre systematisk oversikt over alle personopplysninger som er lagret om deg, bistå deg med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger,
 • gi råd og veiledning til pasienter, ansatte og ledere i alle personvernspørsmål,
 • gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det,
 • gi råd og veiledning til ledere, helsepersonell og andre ansatte om behandling av
  personopplysninger og reglene for dette,
 • gjennomføre holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet

Les mer om personvern

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF,
Postboks 1000,
1478 Lørenskog
Nye nord Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps(Kart)

Rettigheter som pasient

 • Barns rettigheter

  Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

 • Brukermedvirkning

  Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Akershus universitetssykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

 • Deltakelse og reservasjon i forskning

  Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel.

 • Fristbrudd

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Fritt behandlingsvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Individuell plan og koordinator

  Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

 • Innsigelse mot behandling

  I visse tilfeller kan du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

 • Innsyn i opplysningene registrert om deg selv

  Du kan henvende deg til sykehuset for å be om å få vite hva slags personopplysninger vi har registret om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre.

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Klage til en tilsynsmyndighet

  Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.

 • Kreve at feil blir rettet

  Sykehuset tar mange beslutninger basert på dine personopplysninger. Hvis de er unøyaktige eller feil kan det få konsekvenser for den det gjelder. Du har rett til å få korrigert feil eller unøyaktige personopplysninger.

 • Obduksjon - den siste legeundersøkelsen

  En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden. Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte til døden.

 • Opplysninger slettet eller sperret

  Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Du kan også kreve at sterkt belastende opplysninger om deg skal sperres eller slettes. Virksomheten skal i så fall gjøre dette etter en helhetsvurdering.

 • Pasient- og brukerombudet

  Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

 • Pasienter og personvern

  Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Personopplysninger fra en virksomhet til en annen

  Du kan ha rett til å ta med deg personopplysninger fra en virksomhet til en annen- retten til dataportabilitet.

 • Rett til forståelig informasjon og tolk

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Rett til innsyn i pasientjournalen din

  Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokumenter i din egen pasientjournal.

 • Rett til kontaktlege

  Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

  (Oppdatert 1. april 2020) Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør der...

 • Rettigheter etter personvernloven

  Du har en rekke rettigheter etter den nye personvernforordningen som sykehuset er pålagt å ivareta. For at du skal kunne benytte deg av rettighetene dine forutsetter det at du vet hvilke opplysninger som er lagret, hvordan personopplysninge...

 • Taushetsplikt

  Helsepersonell har taushetsplikt og kan ikke formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp.

 • Trekke tilbake ditt samtykke

  I de tilfeller behandlingen av personopplysninger er basert på et samtykke har du til enhver tid rett til å trekke samtykket ditt tilbake. Samtykket skal kunne trekkes tilbake like enkelt og i på samme måte som det ble avgitt.

 • Universell utforming

  Våre sykehus oppfyller kravene til universell utforming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.

Fant du det du lette etter?