Personvernombud

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et eget personvernombud som skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert på sykehuset. Selv om personvernombudet er ansatt ved Ahus har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Les mer om Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudet skal bistå med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernombudet om du har spørsmål knyttet til Ahus sin behandling av dine personopplysninger. Personvernombudet skal også gi råd til virksomheten og de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.  

Personvernombudets oppgaver består blant annet i å:

 • påse at all behandling av personopplysninger meldes til ombudet, og vurdere om behandlingen er i henhold til personvernloven
 • føre systematisk oversikt over alle personopplysninger som er lagret om deg, bistå deg med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger,
 • gi råd og veiledning til pasienter, ansatte og ledere i alle personvernspørsmål,
 • gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det,
 • gi råd og veiledning til ledere, helsepersonell og andre ansatte om behandling av
  personopplysninger og reglene for dette,
 • gjennomføre holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet

Les mer om personvern

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF,
Postboks 1000,
1478 Lørenskog
Nye nord Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps(Kart)

Arrangementer

 • Onsdag 09.09.
  Venner, kjærester og seksualitet

  Voksenhabilitering inviterer til lærings- og mestringskurs om temaene kropp, kjønn og hygiene, funksjonshemming, følelser, flørting, sjekking, sex, prevensjon, kjønnssykdommer, grensesetting og overgrepsproblematikk.

 • Fredag 18.09.
  Brukerutvalgsmøte 18. september

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Torsdag 24.09.
  Styremøte 24. september

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 30.09.
  Hvordan skape seksualvennlige miljø?

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helsesituasjoner og hendelser relatert til seksualitet.

 • Fredag 16.10.
  Brukerutvalgsmøte 16. oktober

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Mandag 19.10.
  Styremøte 19. oktober

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 21.10.
  Gynekologisk kreft

  Kurset er for deg som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Gjennom fire kursdager vil du få informasjon fra fagfolk, mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

 • Fredag 13.11.
  Brukerutvalgsmøte 13. november

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Onsdag 09.12.
  Styremøte 9. desember

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 16.12.
  Brukerutvalgsmøte 16. desember

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • 24-timers posisjonering

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

 • 24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for ergo- og fysioterapeuter om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

 • Aldring og helse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Avansert kurs i EndNote

  Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger

  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Avspenningsgruppe

  Spenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.

 • Avspenningstrening, e-læringskurs

  Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.

 • Behandling og håndtering av utfordrende atferd

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Diabetes type 1

  Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid. Her lærer du om hva du kan gjøre for å ivareta din egen helse på en god måte. Kurset går over to dager, og varer i fem timer per dag.

 • Diabetes type 2

  Dette er et to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har påvist diabetes type 2. Kurset gir deg informasjon om sykdommen og ulike behandlingsalternativer.

 • Epilepsi og utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming.

 • Fødselsforberedende kurs

  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.

 • Hva nå? - Et kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming som nylig har eller skal flytte fra familiehjemmet.

 • Høyt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Insulinpumpeopplæring

  Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.

 • Karbohydratvurdering

  Dette er et tre timers kurs for deg med diabetes type 1. Her lærer du hvordan du beregner insulindose til maten du skal spise, og hvordan du senker høyt blodsukker.

 • Kols rehabiliteringskurs

  Dette er et kurs for deg som har kols. Ved å gi deg økt kunnskap og innsikt om kols, skal kurset bidra til å gjøre deg tryggere på hvordan du kan takle utfordringer forbundet med å ha sykdommen. Kurset går over fem uker.

 • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

 • Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.

 • Lavt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Livsstyrketrening

  Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.

 • Multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer. Årsakene til utfordrende atferd kan være sammensatte, både psykisk lidelse, syndromer, fysiske plager og omgivelsenes reaksjoner kan påvirke.

 • Målrettet miljøarbeid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.

 • Nyrekurs

  Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.

 • Parkinsonsskole

  Parkinsonsskolen er et tilbud til personer som nylig har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Skolen holdes en gang per uke over fire uker.

 • Prader-Willi syndrom

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).

 • Profesjonalitet og målretta arbeidsmodeller som verktøy for å fremme brukermedvirkning

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som fokuserer på holderinger vi har med oss som kan påvirke hvordan vi yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Psykisk utviklingshemming og grunnleggende habilitering

  Hva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.

 • Psykisk utviklingshemming og overvekt

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.

 • Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Smerte og smertemestring

  Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Spise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".

 • Søvnskole, e-læringskurs

  Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Veiledning og litteratursøk

  Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg.

Rettigheter som pasient

 • Barns rettigheter

  Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

 • Brukermedvirkning

  Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Akershus universitetssykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

 • Deltakelse og reservasjon i forskning

  Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

 • Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel.

 • Fristbrudd

    Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Fritt behandlingsvalg

    Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Individuell plan og koordinator

  Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

 • Innsigelse mot behandling

  I visse tilfeller kan du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

 • Innsyn i opplysningene registrert om deg selv

  Du kan henvende deg til sykehuset for å be om å få vite hva slags personopplysninger vi har registret om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre.

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Klage til en tilsynsmyndighet

  Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.

 • Kreve at feil blir rettet

  Sykehuset tar mange beslutninger basert på dine personopplysninger. Hvis de er unøyaktige eller feil kan det få konsekvenser for den det gjelder. Du har rett til å få korrigert feil eller unøyaktige personopplysninger.

 • Obduksjon - den siste legeundersøkelsen

  En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden. Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte til døden.

 • Opplysninger slettet eller sperret

  Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Du kan også kreve at sterkt belastende opplysninger om deg skal sperres eller slettes. Virksomheten skal i så fall gjøre dette etter en helhetsvurdering.

 • Pasient- og brukerombudet

  Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

 • Pasienter og personvern

  Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Personopplysninger fra en virksomhet til en annen

  Du kan ha rett til å ta med deg personopplysninger fra en virksomhet til en annen- retten til dataportabilitet.

 • Rett til forståelig informasjon og tolk

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Rett til innsyn i pasientjournalen din

  Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokumenter i din egen pasientjournal.

 • Rett til kontaktlege

  Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

  Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du får skriftlig tilbakemelding om resultatet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

 • Rettigheter etter personvernloven

  Du har en rekke rettigheter etter den nye personvernforordningen som sykehuset er pålagt å ivareta. For at du skal kunne benytte deg av rettighetene dine forutsetter det at du vet hvilke opplysninger som er lagret, hvordan personopplysninge...

 • Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

  Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

 • Samvalg

  Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

 • Taushetsplikt

  Helsepersonell har taushetsplikt og kan ikke formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp.

 • Trekke tilbake ditt samtykke

  I de tilfeller behandlingen av personopplysninger er basert på et samtykke har du til enhver tid rett til å trekke samtykket ditt tilbake. Samtykket skal kunne trekkes tilbake like enkelt og i på samme måte som det ble avgitt.

 • Universell utforming

  Våre sykehus oppfyller kravene til universell utforming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.

Fant du det du lette etter?