Personvernombud

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et eget personvernombud som skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert på sykehuset. Selv om personvernombudet er ansatt ved Ahus har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Personvernombudet skal bistå med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernombudet om du har spørsmål knyttet til Ahus sin behandling av dine personopplysninger. Personvernombudet skal også gi råd til virksomheten og de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.  

Personvernombudets oppgaver består blant annet i å:

  • påse at all behandling av personopplysninger meldes til ombudet, og vurdere om behandlingen er i henhold til personvernloven
  • føre systematisk oversikt over alle personopplysninger som er lagret om deg, bistå deg med å ivareta dine rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger,
  • gi råd og veiledning til pasienter, ansatte og ledere i alle personvernspørsmål,
  • gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det,
  • gi råd og veiledning til ledere, helsepersonell og andre ansatte om behandling av
    personopplysninger og reglene for dette,
  • gjennomføre holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet

Les mer om personvern

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje. Inngang 4.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen Nye nord

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog