HELSENORGE
Barne- og ungdomsklinikken, habilitering

Habilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet bor

Tidlig intensiv habilitering- der barnet bor (TIH), er et tilbud til barn med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade i alderen 0-5 år. TIH er organisert under Avdeling for habilitering, barne- og ungdomsklinikken. Tilbudet er organisert som et samarbeid mellom fagpersoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Innledning

I samarbeid mellom foreldre, lokale fagpersoner og fagpersoner fra Ahus utarbeides det et tilpasset treningsopplegg for de intensive periodene. Oppfølgingen er i barnets hjemmemiljø for å opprettholde barnets dagligliv og sosiale nettverk. 

Tilbud om deltagelse i TIH forutsetter at kommunen bidrar med fagpersoner, spesialpedagog og fysioterapeut, til de avtalte treningsøktene. I tillegg er det viktig at deltagelse forankres hos ledelsen i barnehagen, slik at personale deltar sammen med fagpersonene i øktene i oppfølgingsperiodene.

I forkant av søknaden om deltagelse i TIH må lokale fagpersoner og foreldre samarbeide om hvilke målområder det ønskes å jobbe for barnet i den første treningsperioden. I arbeidet med å planlegge treningen og sette mål kan det være aktuelt å involvere andre fagpersoner som kjenner barnet. 

Målgruppen er barn som har oppfølging fra avdeling for habilitering med vansker innenfor flere utviklingsområder (motorikk, språk/kommunikasjon og samspill). Motoriske vansker tilsvarende Gross Motor Function Classification System (GMFCS) nivå 3-5. Alle tre treningsperioder for barnet skal være avsluttet før skolestart. 

Deltagelse i TIH krever tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, og på tvers av tjenestenivå.

Barnet tilbys tre intensive treningsperioder av fire uker. Hver periode starter med kartlegging av barnets funksjon, og samarbeid rundt målsetting for perioden. Treningsøktene i periodene fordeles likt mellom fagpersoner i kommune og spesialisthelsetjeneste. Det er to fagpersoner, en fra hver profesjon ute hver treningsdag

Før

Dersom foresatte, pedagogisk personale og helsepersonell i kommunen ønsker et intensivt habiliteringstilbud kan barnet søkes inn til TIH. Søknaden sendes på eget skjema. I søknaden må det spesifiseres ønskede målområder inne alle utviklingsområder.

I søknaden må det oppgis hvilke fagpersoner fra kommunen som skal delta i TIH. Ressurser må være satt av i henhold til tilbudet. I søknadsskjemaet skal det fremkomme hvilke målområder man ønsker å jobbe med i TIH.

Søknadsskjema

Under

Dersom du får tilbud om deltagelse i TIH får foresatte og fagpersoner i kommunen tilsendt nødvendig informasjon.

Besøk

Fagpersoner ved avdeling for habilitering avtaler besøk i barnehagen/hjem sammen med lokale fagpersoner.

Oppstart

Oppstartdag på Ahus med barn, foresatte og alle fagpersoner. Barnets funksjon kartlegges med aktuelle kartleggingsverktøy. Fastsetting av mål ved for eksempel bruk av Goal Attainment Scaling (GAS). Tiltak utarbeides.

Gjennomføring

Fire uker med daglig trening.

Ved reisevei over en time fra Ahus kan det forekomme tilpasninger i antall lokalbesøk fra fagpersoner fra Ahus.

De fem ukedagene fordeles slik:

Lokale fagpersoner: mandag og torsdag

Ahus fagpersoner: tirsdag og fredag

Samarbeidsdag: onsdag, en økt ca 1,5 t.

Mål og tiltak justeres underveis etter behov. 

Evaluering

Felles vurdering av måloppnåelse i slutten av hver treningsperiode.

Etter

Det skrives en sluttrapport med resultater og anbefaling for videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?