Forskningsfinansiering

Ahus utlyser hvert år strategiske forskningsmidler. Sykehusets forskningsstrategi med tilhørende handlingsplan er førende for hvordan midlene blir fordelt.

Interne forskningsmidler

Fristen for å søke interne forskningsmidler for budsjettåret 2022 er mandag 15. mars 2021 innen kl. 24.00.

Rutiner for strategiske forskningsmidler (PDF)

Rutiner for strategiske forskningsmidler - English (PDF)

Søknadsskjema strategiske forskningsmidler 2022 (Word dokument)

Mal for prosjektbeskrivelse  (Word dokument)

Vurderingskriterier interne strategiske forskningsmidler 2022 (PDF)

Vurderingsskjema for interne strategiske forskningsmidler 2022 (PDF)

Oversikt - eksterne fagfeller (PDF)

Lenker til eksterne finansieringskilder

Helse Sør-Øst Norges Forskningsråd Kreftforeningen Ekstrastiftelsen Regionale forskningsfondOversikt fra UiO - kommende utlysninger

Søknadsstøttetilbudet grants@ahus.no

Hva er grants@ahus.no?

grants@ahus.no er et lavterskeltilbud til alle forskere som søker ekstern forskningsfinansiering og hvor Ahus er vertsinstitusjon (søkerinstitusjon). Tilbudet er opprettet som et tiltak for å øke tilslag på eksterne forskningsmidler.

Hvem er vi?
Grants teamet består av forskere og forskningsadministrativt personell med bred forskningskompetanse og erfaring med utarbeidelse av søknader og søknadsprosesser generelt.

Reviewer teamet består av:
Magnus Lyngbakken
Peder Myhre
Evandro Fei Fang
Yvonne Böttcher
Hilde Nilsen
Helge Røsjø

Forskningsadministrativt team består av:
Reidun Skårerhøgda
Anna Kalis
Lisbeth Johnsen
Karin Vassbakk

Hva kan vi bistå med?
Grants teamet kan vurdere og gi tilbakemelding på følgende områder: Strategiske og faglige tilbakemeldinger
Presiseringer
Forslag til forbedring av struktur
Oppbygning og layout av søknaden
Budsjettering
Formalkrav
Brukermedvirkning

Prosess og frister
Alle som sender inn prosjektsøknader til grants@ahus.no må fylle ut og sende med Del 1 av skjema «Skjema for vurdering av søknad – grants@ahus.no» senest 3 uker før aktuell søknadsfrist. Del 2 av skjema fylles ut av grants teamet.

Skjema for vurdering av søknad - grants@ahus.no (Word)

Prosjektsøknader som innsendes videreformidles til grants teamet og du vil få en tilbakemelding i form av et utfylt evalueringsskjema (Del 2), samt prosjektbeskrivelse med merknader og/eller konkrete forslag til endringer. Det er også anledning til å sende inn en revidert prosjektsøknad for ny vurdering etter revisjon.

Tips og råd til søknad og prosjektbeskrivelse (PDF)
Avgrensninger
Grants teamet vurderer kun søknader hvor Akershus universitetssykehus er søkerinstitusjon/vertsinstitusjon. For søknader med andre søkerinstitusjoner/vertsinstitusjoner i HSØ så henvises det til grants@ous-hf.no

Grants teamet vurderer ikke prosjektsøknader som sendes til interne strategiske forskningsmidler grunnet habilitetshensyn.

Grants teamet skriver/utformer ikke prosjektsøknader/prosjektprotokoller på vegne av prosjektleder, men kan gi råd og veiledning i prosessen.

Universitetet i Oslo som søkerinstitusjon/vertsinstitusjon

UiO og Ahus har inngått samarbeidsavtale med retningslinjer for valg av vertsinstitusjon ved søknad om eksterne forskningsmidler. Forankring av prosjekter via UiO gjelder for de som primært har et ansettelsesforhold der.

Samarbeidsavtale om retningslinjer for valg av vertsinstitusjon ved søknad om eksterne forskningsmidler (PDF)Fellesnettsider UiO/OUS/Ahus - rutiner for eksternt finansierte prosjekter

Universitet i Oslo - EU kontor

Gir råd og støtte om nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter til forskere, samt hjelper med stipendprogrammer.

Les mer om EU kontoret (uio.no)

Kontaktinformasjon

grants@ahus.no