Skrive, referere og publisere

Forskningsstøtte

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg å ta vare på og organisere referanser. Du kan importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format.

Tilgang til EndNote på Ahus

 • Regional arbeidsflate: EndNote X9.2 tilgjengelig fra mai 2020, bestilles via "Min Sykehuspartner".
  NB! Du må bruke en egen Word-versjon sammen med EndNote. Søk eller finn "Microsoft Word med EndNote X9" (denne Word-versjonen har EndNote-verktøylinje) under «Mine adminstrative programmer». Tilsvarende for PowerPoint.
 • Bærbar Ahus-pc: EndNote X9.2 tilgjengelig fra mai 2020, bestilles via "Min Sykehuspartner".

 • Stasjonær Ahus-pc utenfor Regional arbeidsflate: EndNote X9.2 tilgjengelig fra juni 2020.

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote på privat pc eller mac via nettet.
Kontakt biblioteket for å få tilsendt instruksjoner - eller:

 1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
 2. Etter at du har registrert deg vil du motta en epost med informasjon
 3. Videresend e-posten slik at du får tilgang til den på din private pc/mac og følg instruksjonene.

Veiledninger på nett

Se kurs for EndNote på bibliotekets hjemmeside eller i kalenderen på Ahus-veven.

EndNote Output Styles

En Output Style styrer layout for siteringer og referanselister når referanser gjenbrukes i dokumenter. Det finnes tusenvis av stiler som kan lastes ned og brukes sammen med EndNote.

Søk etter output styles: https://endnote.com/downloads/styles/
Skrive på norsk? Skriv 'norsk' for å finne norsk-tillpassede stiler.

Last ned stilder / veiledninger og tips for hvordan forskjellige referansetyper skal gjengis:

Forskningsrådets krav til Open Access

I utlysninger fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om at at alle vitenskapelige artikler fra prosjekter de finansierer skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, det vil si uten forsinkelse (embargo) og med åpen lisens som tillater gjenbruk av publikasjonen. 

Forskningsrådets krav kommer i samarbeid med andre europeiske forskningsråd, som sammen danner cOAlition S og står bak Plan S. Målet med Plan S er at all forskning skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig.

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler kan oppnås på tre måter
 • Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
 • Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler (se kostnadsfri Open Access-avtaler)
 • Åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)
Krav om åpne lisenser
Artikkelen skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons-lisens CC BY 4.0:


Hva skal jeg gjøre som forsker

Sjekk om tidsskrift er kompatible med Plan S
Journal Checker Tool kan brukes for å sjekke om tidsskrift er kompatible med kravene i Plan S. Fyll ut/velg tidsskrift, finansieringskilde (f.eks. Forskningsrådet) og institusjon (Ahus), så får du svar (Yes/No) og informasjon om hvordan åpen tilgang kan sikres.

Sjekk også kanalregisteret (nivå 1 og 2)
Du må også sjekke om tidsskriftet er godkjent publiseringskanal og gir publiseringspoeng i det norske finansieringssystemet: NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

Beholde rettigheter til tilgjengeliggjøring (Rights Retention Strategy)
For nye utlysninger fra og med 2021 forplikter prosjektansvarlig å sørge for at forskerne i prosjekter finansiert av Forskningsrådet, beholder retten til å tilgjengeliggjøre en fagfellevurdert versjon (Author's Accepted Manuscript (AAM)) av alle artikler som kommer ut av prosjektet. 

For å sikre dette legger korresponderende forfatter inn følgende melding i web-applikasjonen når artikkel sendes inn for vurdering: 
“This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

Dermed kan forskere gjøre artikler umiddelbart tilgjengelig gjennom et åpent arkiv med en åpen lisens, og oppfylle kravene i Plan S selv om artikkelen er publisert i et "lukket" abonnementstidsskrift.
cOAlition S har varslet forlagene om dette. Hvis tidsskriftet mot formodning vil nekte publisering med henvisning til dette, må man ta kontakt med Forskningsrådet. Les mer om Rights Retention Strategy 

Kostnadsfri Open Access-publisering for Ahus-ansatte

I tråd med kravene om at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig umiddelbart, har Unit fremforhandlet «read and publish»-avtaler med flere forlag. Det betyr at noen av Medisinsk biblioteks avtaler nå dekker både lesetilgang og forfatteravgifter (APC = Article Publishing Charge): Oxford, Springer, Taylor & Francis og Wiley. Vær oppmerksom på at avtalene ikke dekker alle tidsskrifter hos disse forlagene. 

For å kvalifisere til dekning av APC, må du være tilknyttet Ahus og korresponderende forfatter på publikasjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen til tidsskriftet. Det er viktig å registrere/oppgi tilknytning til Ahus så tidlig som mulig i prosessen. 
Er du tilknyttet flere institusjoner, kan det være at de er med på andre avtaler enn Ahus. Ta gjerne kontakt med Medisinsk bibliotek hvis du har spørsmål.

Informasjon om avtaler som gjelder for Ahus-ansatte:

Oxford University Press (OUP)

 • Avtaleperiode: 2020-2022
 • Inkludert i avtalen:
 • Publisering i rene Open Access-tidsskrifter inngår ikke i avtalen
 • Arbeidsflyt for forfattere:
  • I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning fortsatt stå som Ahus.
  • Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • Mer informasjon om avtalen: https://www.openaccess.no/hovedtrekk-i-oup-avtalen.html 

Springer Nature (Springer Compact)

Taylor & Francis (Open Select)

Wiley (Online Open)

Egenarkivering

Egenarkivering vil si at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp til et åpent, institusjonelt arkiv.

Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om egenarkivering av vitenskapelig artikler, såkalt Grønn OA, for alle prosjekter de helt eller delvis finansierer. Målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang, dvs. at egenarkivering skjer samtidig som artikkel publiseres i et tidsskrift. For prosjekter utlyst fra og med 2021 er minimumskravet at Author Accepted Manuscript (AAM) umiddelbart gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv, med CC BY-lisens og ingen embargo. 

Ahus leier plass i OsloMets arkiv ODA for egenarkivering for Ahus-forfattere.
Dersom en publikasjon allerede ligger i et annet åpent arkiv, arkiverer vi ikke i ODA i tillegg.

Hvordan egenarkivere:
Ahus-ansatte kan sende fulltekst av sin artikkel, helst siste manusversjon etter fagfellevurdering (Author Accepted Manuscript (AAM)) og/eller forlagets pdf (Version of Record (VoR)) til biblioteket@ahus.no. Biblioteket sjekker om artikkelen kan tilgjengeliggjøres, og i så fall i hvilken versjon og ev. embargo (sperrefrist).

Policyer og krav:

Hvor skal jeg publisere?

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon.

For passord til Cristin kontakt Reidun Skårerhøgda