Forskningsstøtte og fasiliteter

Forskningsstøtte tilbyr råd og veiledning til sykehusets forskere.

Akershus universitetssykehus har ansvar for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble i 2015 nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning utviklet og forankret i de fire RHFene.

For å operasjonalisere de nasjonale retningslinjene og for å standardisere brukermedvirkningen på Ahus, har Felles forskningsutvalg Ahus/UiO (FFU) i mars 2016 besluttet å videreføre de interne rutinene fra piloteringen høsten 2015. Forskerne blir tilbudt en vurdering av Brukerutvalget på Ahus i hensyn til:

  • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig
  • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen
  • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere

Disse vurderingene, som vil bli behandlet fortløpende i Brukerutvalget, vil skje i samarbeid med forskeren. Skulle det være uenighet om hva som sikrer best brukermedvirkning vil prosjektleder, som ansvarlig for prosjektet ta avgjørelsen. Det er også prosjektleders og ikke Brukerutvalgets ansvar at brukermedvirkningen som ansees som formålstjenlig faktisk skjer.
Brukerrepresentant i prosjekt må ha reell medvirkning og involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen.

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema (all informasjon kan hentes fra prosjektbeskrivelse/protokoll) og sender dette på epost til Karin Vassbakk (Karin.Anne.Vassbakk@ahus.no ). Det er viktig at prosjektleder kontakter brukerutvalget i god tid før søknadsfrist til eksterne finansieringskilder.

Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter (doc)Nasjonale retningslinjer​ (PDF)Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF)Strukturert brukermedvirkning (PDF)

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.

Forskningsansvarlig ved Ahus:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Forskningspoliklinikker

Personvern poliklinikk

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt felt. Forskning konsentrerer seg om problemstillinger knyttet til pasientbehandlingen innen spesialisthelsetjenesten og på tvers av forvaltningsnivå, og belyser tiltak for pasienter med store og sammensatte behov.

Statistisk poliklinikk Helsefaglig forskningspoliklinikkHelseokonomisk forskningspoliklinikk

Inven2

Inven2 har ansvar for avtaleinngåelse i kliniske studier som er helt eller delvis finansiert av oppdragsgiver, såkalte kliniske oppdrags- og bidragsstudier. Inven2 ivaretar også økonomioppfølging av oppdragsgiver på sykehusets vegne, som fakturering av oppdragsgiver og utbetaling til sykehuset.  Les mer

"Pakkeforløp for forskning"

Kurset «Pakkeforløp for forskning på Ahus» 31. mars 2020 avlyses grunnet koronasituasjonen. Det vil settes opp ny kursdato ved senere anledning.

Prosjektleder utarbeider stillingsutlysning og får denne godkjent i linjen. Deretter oversendes utlysningsteksten til Forskningsadministrasjonen som sørger for utlysning av stillingen. Etter søknadsfristens utløp får prosjektleder tilsendt søknadspapirer elektronisk, samt informasjon om videre forløp for ansettelse. 

Ansettelser på prosjektet

Ved ansettelse av postdoktorstipendiat og støttepersonell er det viktig å huske på at 4 års regelen gjelder, dvs at arbeidstaker kan gjøre krav på fast stilling etter å ha vært ansatt i 4 år
For doktorgradsstipendiater gjelder ikke 4 års regelen (jfr Arbeidsmiljøloven). 

Når det er ansatt en medarbeider via prosjektbevilgning, må Forskningsadministrasjonen få tilsendt følgende opplysninger:

  • personalia (navn, personnummer, adresse, telefon og epostadresse)
  • perioden for ansettelse
  • lønn
  • stillingsprosent
  • tildelt prosjektnummer og kostnadssted for prosjektet
Lønn for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater ved Akershus universitetssykehus (PDF) Avtalemal  - honorarutbetaling for bistand i forskningsprosjektet (doc) Skjema for utenlandsbetaling (PDF) Utenlandske arbeidstakere/International staff (UiO.no)

Reiser/konferanser

Linjeleder og/eller prosjektleder godkjenner reiser og konferansedeltakelse for ansatte i prosjektet. Linjeleder godkjenner prosjektleders reise.

Reiseregning/Utgiftsrefusjon

Reiseregninger og utgiftsrefusjoner skal registreres i Personalportalen. Det er viktig at prosjektnummer og kostnadssted fylles ut korrekt. Husk å laste opp bilagene i personalportalen. Evt kan originalbilagene sendes i internposten til Sykehuspartner HR/lønn.

Frikjøp

Frikjøp av timer til forskning skal gi avdelingen kompensasjon for den tiden ansatte i avdelingen bruker på et forskningsprosjekt. Timeprisen er altså ikke en ”timesats” som enkeltpersoner får utbetalt. Frikjøpskjema finner du på denne siden.

Frikjøpsskjema (doc)

Ferie/sykdom/permisjoner/annet fravær

Alt fravær meldes som vanlig i linjen, men det må også gis beskjed til Forskningsadministrasjonen som er ansvarlig for at registrering og oppfølging blir korrekt.

Prøveforelesning og disputas

Det er utarbeidet rutine for ansvar og oppgavefordeling for prøveforelesning og disputas ved doktorgrader som utgår fra Akershus universitetssykehus.

Rutine prøveforelesning og disputas (PDF)

Budsjett

Prosjektleder er ansvarlig for at forskningsprosjektet har nødvendige ressurser før oppstart. Det må settes opp et totalbudsjett som inkluderer lønn med sosiale utgifter, driftsutgifter, utgifter til reiser/konferanser med mer. Eventuell internfinansiering må også inngå i budsjettet og være avklart med linjeleder i divisjonen/klinikken.

Dekningsbidrag (overhead)

Sykehusledelsen har vedtatt å innføre dekningsbidrag (overhead) for forskningsprosjekter fra og med 2016.

Rutine (PDF)

Opprettelse av prosjektnummer

Når Forskningsadministrasjonen mottar tildelingsbrev om eksterne midler for et prosjekt, opprettes det et prosjektnummer. Prosjektnummeret legges inn i økonomi-, innkjøps- og personalsystemet til Ahus.

Prosjektregnskap (QlikLis)

Prosjektleder kan til enhver tid innhente regnskapsopplysninger for sitt prosjekt i QlikLis.

QlikLis viser disponibelt beløp for prosjektene ved utgangen av hver måned. Den viser detaljerte opplysninger om forbruk pr måned og eventuelle nye tilskudd.

Du kan selv gå inn i QlikLis og sjekke økonomistatus for ditt prosjekt.

Bruksanvisning for QlikLis (PDF)

Overforbruk på prosjektet

Det kan i noen tilfeller forekomme overforbruk på prosjektet (feks ved svangerskapspermisjon hvor NAV ikke dekker hele beløpet). Ved overforbruk, må prosjektleder kontakte linjeleder og drøfte hvilken avdeling som skal belastes prosjektets overforbruk.

Overføring av midler

Prosjektmidler fra HSØ, Norges Forskningsråd og Kreftforeningen kan overføres til neste budsjettår hvis ikke annet er spesifisert i tildelingsbrevet. 

Interne strategiske forskningsmidler, publikasjonspenger er IKKE overførbare til neste budsjettår, dermed må fakturaer, utgiftsrefusjoner mm leveres innen 1. desember. Reiseregninger følger tidsfrister for lønn via Personalportalen.

Tilbakebetaling til finansieringskilden

Dersom det ved prosjektslutt er ubenyttede midler på prosjektet, må prosjektleder sjekke tildelingsbrevet med hensyn til om det skal tilbakebetales til finansieringskilden.
Tilbakebetaling til finansieringskilden gjøres i samarbeid med Forskningsadministrasjonen.

Revisjon

Noen av de eksterne finansieringskildene krever årlig revidert prosjektregnskap. Forskningsadministrasjon bistår prosjektlederne med dette. 

Innkjøp

Alt innkjøp av utstyr, inkludert IT utstyr, skal bestilles via Innkjøpssystemet på Ahus. Husk å oppgi prosjektnummer og kostnadssted. Prosjektleder skal godkjenne alle innkjøp på prosjektet. I de tilfeller prosjektleder utgiftsfører prosjektet selv, skal linjeleder godkjenne utgiften (innkjøp, reiser med mer).

Kontaktinformasjon   

Avdeling for forskningsstøtte ledes av:

Karin Anne Vassbakk, Avdelingsleder, Tlf. 67 96 87 78 / 480 92 669

Ansatte i Avdeling for forskningsstøtte:

Anna Kalis, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 13

Reidun Skårerhøgda, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 20

Nina Viksløkken Ødegård, Rådgiver Personal, Tlf. 67 96 87 56 / 915 91 613

Lisbeth Johnsen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 55

Anne Kristine Nordby Øvre, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Siv Åshild Billington, Koordinator kliniske studier, (Permisjon)

Marie Skovli Pettersen, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Ane Margrethe Hessen Hjelle, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. (kommer)

Hans Tangen, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. (kommer)

Randi Kristoffersen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 76

Mariann Glenna Davidsen, Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 87 04

Astrid Solberg Gundersen, Koordinator Klinisk forskningspoliklinikk, Tlf. 902 24 439

Stine Lien Pedersen, Forskningssykepleier, Tlf.  902 24 439

Åse Marit Hammersbøen, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 86 53 / 402 12 021

Helene Lie, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 62

Brynhildur Axelsdottir, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 60

Solbjørg Anne Arntsen, Konsulent biblioteket, Tlf. 67 96 85 59