Forskningsstøtte og fasiliteter

Ahus har flere tilbud og fasiliteter for sykehusets forskere, blant annet Campus Ahus (administrative støttefunksjoner), EpiGen (forskningslaboratorium) og ulike forskningspoliklinikker. I tillegg har Avdeling for forskningsstøtte tilbud om råd og veiledning rundt flere ansvarsområder, blant annet biobanking, kliniske studier, personvern og økonomi.

Akershus universitetssykehus har ansvar for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.​

Forskningsansvarlig ved Ahus:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk: karin.vassbakk@ahus.no

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Arkivering av papirdokumenter i forskningsprosjekter på Skytta i Nittedal

Biobank

Planlegger du å samle inn pasientprøver i forbindelse med forskningsprosjekt ditt?
Avdeling for forskningsstøtte kan hjelpe deg med råd og veiledning rundt alle steg for biobanking. Dette innebærer både planlegging, opprettelse, praktisk gjennomføring og avslutning. Kontakt oss gjerne, vi hjelper deg!

Kontakt oss på: biobank@ahus.no

Biobankprosedyrer, biobankmaler og veilederePraktisk biobanking (fryselager, transport, og utlevering)eBiobank - elektronisk sporingsløsning for biobankprøverReservasjon mot forskning

Brukerutvalget på Ahus tilbyr en vurdering i hensyn til:

  • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig.
  • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen.
  • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere.

Vurderingene skal bli behandlet fortløpende i Brukerutvalget i samarbeid med forskeren. Dersom det er uenighet om hva som sikrer best brukermedvirkning vil prosjektleder, som er ansvarlig for prosjektet ta avgjørelsen. Det er også prosjektlederens ansvar at brukermedvirkningen som ansees som formålstjenlig faktisk skjer, ikke Brukerutvalget.    

Brukerrepresentanter i prosjektet må ha reell medvirkning og involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen.

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema og sender dette på epost til Anna Kalis. Det er viktig at prosjektleder kontakter brukerutvalget i god tid før søknadsfrist til eksterne finansieringskilder.

E-post: Anna.Kalis@ahus.no

Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter (doc) Nasjonale retningslinjer​ (PDF) Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF) Strukturert brukermedvirkning (PDF) Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Campus Ahus

Campus Ahus tilbyr administrative støttefunksjoner for universitetsansatte, ledelse og medisinerstudenter på de tre klinikkene ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Campus Ahus (uio.no)

Datafangst

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata.

Vi gir data mening! Om analyseavdelingen på Ahus - YouTube

Kontakt oss på epost: analyse@ahus.no 

Datalagring - tjenester for sensitive data (TSD)

Ahus har avtale med tjenester for sensitive data (TSD).

  • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
  • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data
Se mer informasjon om TSD (ekstern lenke)

Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT)

Divisjon for Diagnostikk og teknologi yter service av høy faglig kvalitet innen våre spesialområder for sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter, samt pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Les mer om Diagnostikk og teknologi

EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

Les mer om EpiGen

Forskningsveiledning

Statistikk og kvantitative metoder

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helseøkonomi

Veiledning i forskningsdesign

Veiledning personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter

Innovasjon

"Pakkeforløp for forskning"

Kurset «Pakkeforløp for forskning på Ahus» gjennomføres digitalt våren 2021. Påmelding sendes til Fellesmail.Kursportefolje.Forskning@ahus.no  

Biobank: 20.april 2021 kl. 08:30 – 09:30
Biobank og praktiske løsninger - hva finnes hvor, hva må jeg tenke på og hvor kan jeg få hjelp?

Biblioteket: 22. april 2021 kl. 09:30 – 10:30
Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser.  Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?
 
Kliniske studier og klinisk forskningspoliklinikk: 28. april kl. 11:30 – 12:30
Kliniske studier fra A til Å – hva er kliniske studier, hvorfor skal vi være med og hvordan kan det gjennomføres på Ahus?
 
Innovasjon og forskningsjus: 30. april 2021 kl. 09:00 – 10:30
Hvilke lovverk, retningslinjer og etiske prinsipper gjelder for kvalitets – og forskningsprosjekter? I denne modulen vil vi gjennomgå hovedlinjene i gjeldende rammeverk, blant annet personvern, avvikshåndtering og kontrakter/avtaler, samt hvordan dette ivaretas ved Ahus.
 
Pragmatiske studier: 5. mai 2021 kl. 10:00 – 11:15
Ulike studiedesign for kliniske randomiserte studier – pragmatiske og forklarende studier. Hvordan vurdere studiedesign? Hva skiller tradisjonelle randomiserte kliniske studier og pragmatiske studier?
 
Administrasjon: 6. mai 2021 kl. 12:00 – 13:15
Budsjettering, prosjektøkonomi og personaladministrasjon i forskning. Hvem gjør hva – og hva kan vi bistå med?

Detaljert agenda for hvert kurs

Kurskalender vår 2021

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Les mer om NorCRIN (norcrin.no)

Frikjøpsskjema (doc)

Forlengelse av ansettelsesforhold ved permisjoner eller sykefravær for ansatte i stilling som postdoktor eller stipendiater (PDF)

Lønn for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater ved Akershus universitetssykehus (PDF)Skjema for utenlandsbetaling (PDF)

Timebetaling for bistand i forskningsprosjekt (PDF)

Utenlandske arbeidstakere/International staff (UiO.no)

Kontaktperson Nina Viksløkken Ødegård

Pragmatiske studier

Pragmatiske studier har mange fellestrekk med tradisjonelle randomiserte kontrollerte studier, men avviker ved å benytte ressurser som allerede er tilgjengelige i helsetjenesten og dermed kan inkludere et stort antall pasienter på kort tid. De er også mindre kostnadskrevende enn studier med tradisjonelt design. Pragmatiske studier kjennetegnes ved at de skal informere om optimal klinisk behandling, inkludere pasienter fra en vanlig klinisk hverdag som er relevante for den kliniske behandlingen og benytte oppfølging og datainnhenting fra etablerte kliniske registre med flere meningsfulle endepunkter. 

Kontakt: pragmatiske.studier@ahus.no

Prøveforelesning og disputas

Det er utarbeidet rutine for ansvar og oppgavefordeling for prøveforelesning og disputas ved doktorgrader som utgår fra Akershus universitetssykehus.

Rutine prøveforelesning og disputas (PDF)

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Økonomi

Les mer om økonomi i forsknignsprosjekter

Kontaktinformasjon Forskningsstøtteavdeling, FID

Avdeling for forskningsstøtte ledes av:

Karin Anne Vassbakk, Avdelingsleder, Tlf. 67 96 87 78 / 480 92 669

Ansatte i Avdeling for forskningsstøtte:

Forskningsadministrasjon:

Anna Kalis, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 13

Reidun Skårerhøgda, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 20

Nina Viksløkken Ødegård, Rådgiver Personal, Tlf. 67 96 87 56 / 915 91 613

Seksjon for kliniske studier:

Lisbeth Johnsen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 55

Anne Kristine Nordby Øvre, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Marie Skovli Pettersen, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Astrid Solberg Gundersen, Koordinator Klinisk forskningspoliklinikk, Tlf. 902 24 439

Stine Lien Pedersen, Forskningssykepleier, Tlf.  902 24 439

Seksjon for innovasjon og forskningsjus:

Vibeke Wingerei, Seksjonsleder, Tlf. 

Mariann Glenna Davidsen, Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 87 04

Ane Margrethe Hessen Hjelle, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 86 95

Hans Tangen, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 86 95

Seksjon for biobank og pragmatiske studier:

Randi Kristoffersen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 76

Marita Borg Distefano, Biobankrådgiver, Tlf. 67 96 86 94

Medisinsk bibliotek:

Åse Marit Hammersbøen, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 86 53 / 402 12 021

Tina Halkinrud, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 59

Kristine Hanslien, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 60

Helene Lie, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 62