HELSENORGE

Forskningsstøtte og fasiliteter

Ahus har flere tilbud og fasiliteter for sykehusets forskere, blant annet Campus Ahus (administrative støttefunksjoner), EpiGen (forskningslaboratorium) og ulike forskningspoliklinikker. I tillegg har avdeling for forskningsstøtte tilbud om råd og veiledning rundt flere ansvarsområder, blant annet biobanking, kliniske studier, personvern og økonomi.

Akershus universitetssykehus har ansvar for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.​ Les mer i dokumentet under:

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.​

Forskningsansvarlig ved Ahus:

Helge Røsjø, Forsknings- og innovasjonsdirektør 

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk, e-post: karin.vassbakk@ahus.no

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Arkivering av papirdo​​kumenter i forskningsprosjekter på Skytt​a i Nittedal

Biobank

Planlegger du å samle inn pasientprøver i forbindelse med forskningsprosjekt ditt?
Avdeling for forskningsstøtte kan hjelpe deg med råd og veiledning rundt alle steg for biobanking. Dette innebærer både planlegging, opprettelse, praktisk gjennomføring og avslutning. Kontakt oss gjerne, vi hjelper deg!

Kontakt oss på: biobank@ahus.no

eBiobank er en elektronisk sporingsløsning for forskningsbiobanker. I tillegg til Ahus HF benyttes eBiobank ved OUS HF og SSHF i dag.  Informasjon om eBiobank finner du her: 

eBiobank (forskningsstøtte.no)

Biobankprosedyrer, biobankmaler og veiledere Praktisk biobanking (fryselager, transport, og utlevering)Reservasjon mot forskning

Brukermedvir​​​kning​

Brukerutvalget på Ahus tilbyr en vurdering i hensyn til:

 • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig.
 • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen.
 • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere.​

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema (vedlegg i denne prosedyren) og sender på e-post til ingrid.helene.halvorsen@ahus.no

Brukermedvirkning skal være på plass så tidlig som mulig i prosjektprosessen og Brukerutvalget bør involveres allerede i oppstartsfasen av prosjektbeskrivelsen.​ 

Dokumenter

Campus Ahus

Campus Ahus tilbyr administrative støttefunksjoner for universitetsansatte, ledelse og medisinerstudenter på de tre klinikkene ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Campus Ahus (uio.no)

Datafangst

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata. Bli kjent med oss i filme under.

Vi gir data mening! Om analyseavdelingen på Ahus - YouTube

Kontakt oss på epost: analyse@ahus.no

Digitalt samt​​​​ykke og datalagring - tjenester for sensitive data (TSD)​

Ahus har avtale med tjenester for sensitive data (TSD).

 • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
 • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data

Hva er TSD? (uio.no)

Ahus har inngått en avtale med UiO om bruk av «Digital samtykkeløsning».

Forskningsprosjekter ved Ahus kan fra i dag benytte seg av UiO sin digitale samtykkeløsning. 

Løsningen kan brukes til å sende ut invitasjoner om å delta i forskningsstudier og deltakere avgir et digitalt samtykke ved bruk av eSigneringsløsning med 2-faktor innlogging.

For å få tilgang til løsningen må forskningsprosjektet ha et aktivt prosjektområde i tjenester for sensitive data (TSD). Selve samtykket lages i Nettskjema og kobles så opp til respektive prosjektområde i TSD, der samtykket blir lagret.

Oppsett og bruk av løsningen administreres og supporteres utelukkende av UiO.​

Se mer om løsningen på uio.no

Se mer om hvordan du registerer prosjekt og får tilgang til TSD på uio.no

Se mer om samtykker i TSD på uio.no​

​Diagno​​​stikk- og teknologidivisjonen (DDT)​

Diagnostikk- og teknologidivisjonen ​​yter service av høy faglig kvalitet innen våre spesialområder for sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter, samt pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

​​Diagnostikk- og teknologidivisjonen​​​​

EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.​

EpiGen

Forskningsveiledning​

Statistikk og kvantitative metoder

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helseøkonomi

Veiledning i forskningsdesign

Veiledning personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter

Handlingsplaner for likestilling

Forskningsrådet og Europakommisjonen har innført krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere når det blir skrevet kontrakt. Kravet gjelder for utlysninger med søknadsfrist fra og med 2022.​

Du finner mer informasjon og Ahus' langtidsplan for mangfold og likeverd på siden under.

​Likeverd og mangfold​

Innovasjon

Avdeling for forskningsstøtte i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID) har etablert en rutine for et “Innsatsteam” hvor man kan få hjelp fra en tverrfaglig gruppe med forskningsrådgivere.

Målet med tilbudet er å bidra ytterligere til at man kan effektivisere og kvalitetssikre de formelle og administrative prosessene før oppstart av nye forskningsprosjekter og kliniske studier. 

Vi kan bistå og veilede både før og etter tildeling av forskningsmidler. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen. Ved å sende en forespørsel med informasjon om studien på e-post: kliniske.studier@ahus.no.

Innsatsteamet vil så arrangere et fellesmøte med relevante fagpersoner som kan gi råd og veiledning til prosjektgruppen innenfor følgende områder:

 • Forskningsadministrasjon
 • Medisinsk fagbibliotek
 • Kliniske studier
 • Klinisk forskningspoliklinikk (Nordbyhagen, Gardermoen, Kongsvinger)
 • Biobank
 • Innovasjon
 • Pragmatiske studier
 • Personvern- og forskningsjus
 • Øvrig forskningsveiledning innenfor monitorering, avvik, forskningsetikk med mer.
Spesifiser gjerne i henvendelsen hvilke områder det er behov for bistand og veiledning innenfor slik at innsatsteamet kan settes sammen i henhold til behovet i det enkelte prosjekt.

Forskningsportalen i Helse Sør-Øst

Forskningsportalen er tilgjengelig for forskere i Helse Sør-Øst, og tilbyr følgende løsninger: Microsoft Teams, Prosjektområde, Forskerarbeidsflate (en personlig virtuell arbeidsflate), Datalagringsområde, Virtuelle maskiner (for serverkapasitet med back-up) og Filsluse (et filflyttingsverktøy).

For tilgang til startside med utvidet informasjon og for bestilling av tilgang til Forskningsportalen: Klinisk forskningspoliklinikk

Kliniske studier


Hvorfor kliniske studier?

Kurs i pakkeforløp for kvalitets- og forskningsprosjekter

Kursporteføljen er delt opp i ulike moduler. Du kan selv velge om du vil delta på alle eller noen kursmoduler. Du kan delta fysisk eller digitalt og det er lagt opp til at du kan komme og gå mellom kursene.    

Påmelding

Husk å huke av for fysisk eller digital deltakelse og hvilke kurs du vil delta på i skjemaet under. Skal du delta fysisk skal du møte på Ahus Nordbyhagen, Nye Nord, Auditoriet i 5.etasje. 

Påmelding forskningskurs høsten 2023 

Du får en e-post med lenke for digital deltakelse før kursstart. Påmeldingsfristen er to dager før kursdato. 
  
Har du spørsmål, ta kontakt på fellesmail.kursportefolje.forskning@ahus.no​
  

Kursmoduler

Forskningsjus og etikk: 24. oktober kl. 09:00 – 10:15 
Hvilke lovverk, retningslinjer og etiske prinsipper gjelder for kvalitets – og forskningsprosjekter? I denne modulen vil vi gjennomgå hovedlinjene i gjeldende rammeverk, blant annet personvern, avvikshåndtering og kontrakter/avtaler, samt hvordan dette ivaretas ved Ahus. 

Administrasjon: 24. oktober kl. 10:15 - 11:15 
Budsjettering, prosjektøkonomi og personaladministrasjon i forskning. Hvem gjør hva – og hva kan vi bistå med? 

Biblioteket: 24. oktober. kl. 11:45 - 12:45 
Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser.  Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med? 

Kliniske studier og klinisk forskningspoliklinikk: 24. oktober kl. 13:00 -14:00.
Kliniske studier fra A til Å – hva er kliniske studier, hvorfor skal vi være med og hvordan kan det gjennomføres på Ahus? 

Biobank: 24. oktober kl. 14:00 -15:00
Biobank og praktiske løsninger - hva finnes hvor, hva må jeg tenke på og hvor kan jeg få hjelp?


Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

NorCRIN (norcrin.no)

Kontaktpersoner:

Nina Viksløkken Ødegård, rådgiver

​Tone Eggen​, rådgiver


Dokumenter

PhD Forum

PhD Forum ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har som formål å være et faglig og sosialt nettverk for stipendiater ved Ahus, blant annet ved å organisere faglige seminarer, kurs, og sosiale sammenkomster. Vi ønsker å være en arena for nettverksbygging på tvers av ulike forskningsfelt, og et samlende forum for stipendiater ved Ahus. Forumet er primært til for PhD-stipendiater, men postdoktorer er også velkomne. Medlemskap er gratis, og du kan enkelt bli medlem ved å sende en e-post til styret (se nedenfor for kontaktinformasjonen til styret). 

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom du har noen spørsmål, om det er noe du skulle ønske at forumet jobber med/organiserer eller annet. Velkommen! 


English: 

PhD Forum at Akershus University Hospital (Ahus) aims to be an academic and social network for doctoral research fellows at Ahus. Amongst other works, we organize seminars, courses, and networking events for members of the Forum. We seek to facilitate networking across research fields and unify doctoral research fellows at Ahus. While the Forum is primarily intended for doctoral research fellows, we also welcome postdoctoral fellows. Membership is free and you may easily become a member by sending an e-mail to the Board. Please find the contact information of the Board below.

Feel free to let us know if you have any questions, desires for what you would like the Forum to work with/organize etc. We warmly welcome you to the PhD Forum!

Kontaktinformasjon til styret / Contact information of the Board:

Juliet Young
Styreleder / Chairwoman of the Board 
E-mail: juliet.young@medisin.uio.no / y.juliety@yahoo.com

Thea Christine Thorshov
Styremedlem / Board Member 
E-mail: t.c.thorshov@studmed.uio.no

Ingeborg Steinholt
Styremedlem / Board Member
E-mail: ingebohs@medisin.uio.no / ingeborg.steinholt@gmail.com 


Pragmatiske studier

Pragmatiske studier har mange fellestrekk med tradisjonelle randomiserte kontrollerte studier, men avviker ved å benytte ressurser som allerede er tilgjengelige i helsetjenesten og dermed kan inkludere et stort antall pasienter på kort tid. De er også mindre kostnadskrevende enn studier med tradisjonelt design. Pragmatiske studier kjennetegnes ved at de skal informere om optimal klinisk behandling, inkludere pasienter fra en vanlig klinisk hverdag som er relevante for den kliniske behandlingen og benytte oppfølging og datainnhenting fra etablerte kliniske registre med flere meningsfulle endepunkter. 

Kontakt: pragmatiske.studier@ahus.no

Prøveforelesning og disputas

Det er utarbeidet rutine for ansvar og oppgavefordeling for prøveforelesning og disputas ved doktorgrader som utgår fra Akershus universitetssykehus.

Rutine prøveforelesning og disputas (PDF)

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Økonomi

Les mer​ om økonomi i forskningsprosjekter

Kontaktinformasjon Forskningsstøtteavdeling, FID

Avdeling for forskningsstøtte ledes av:

Karin Anne Vassbak
Avdelingsleder
E-post: Karin.Vassbakk@ahus.no 
Telefon: 67 96 87 78 / 48 09 26 69

Ansatte i Avdeling for forskningsstøtte:

Mariann Glenna Davidsen
Forskningsrådgiver
E-post: marda@ahus.no
Telefon: 67 96 87 04

June Susan Østli
jurist og forskningsrådgiver
Telefon: 47 68 25 44
E-post: June.Susan.Ostli@ahus.no

Linn Svendsen
Jurist og Forskningsrådgiver
Telefon: 47 68 25 44
E-post: Linn.Svendsen@ahus.no

Forskningsadministrasjon:

Tone Eggen
Rådgiver Personal
Telefon: 67 96 87 07
E-post: Tone.Eggen@ahus.no 

Simen Helseth
Rådgiver Økonomi
Telefon: 67 96 87 13
E-post: Simen.Helseth@ahus.no

Reidun Skårerhøgda
Rådgiver Økonomi
Telefon: 67 96 87 20
E-post: Reidun.Skarerhogda@ahus.no

Nina Viksløkken Ødegård
Rådgiver Personal
Telefon: 67 96 87 56 / 915 91 613​
E-post: Nina.Vikslokken.Odegard@ahus.no

Seksjon for kliniske s​​​​tudier:

​Lisbeth Johnsen
Seksjonsleder
​Telefon: 67 96 87 55​
E-post: Lisbeth.Johnsen@ahus.no​

Anne Kristine Nordby Øvre​
Rådgiver kliniske studie
​Telefon: 67 96 86 90​
E-post: Anne.Kristine.Nordby.Ovre@ahus.no

Marie Skovli Pettersen​​
Rådgiver kliniske studier
​Telefon: 67 96 86 90​
E-post: Marie.Skovli.Pettersen@ahus.no

Johanne Høilund​
Rådgiver kliniske studier (permisjon)​
​Telefon: 67 96 86 90​
E-post: Johanne.Hoilund@ahus.no

Marthe Delbekk Enger 
Rådgiver kliniske studier 
Telefon: 911 83 243 

Lars Erik Sandlie

Rådgiver kliniske studier (Kongsvinger)​
​Telefon: 948 42 512​
E-post: Lars.Erik.Sandlie@ahus.no

Stine Lien Haugen​​
Forskningssykepleier​
​Telefon: 90 22 44 39​
E-post: Stine.Lien.Haugen@ahus.no

Marit Holmefjord Pedersen​​
Forskningskoordinator
​Telefon: 958 89 562​​
E-post: Marit.Holmefjord.Pedersen@ahus.no

Ane Stenset​
Forskningssykepleier​
​Telefon: 67 96 89 39​
E-post: Ane.Stenset@ahus.no

Sara Marie Engelsvold Bakkan
Lab ingeniør​
​Telefon: 67 96 89 39​
E-post: Sara.Marie.Engelsvold.Bakkan@ahus.no​ 


Seksjon for biob​​ank og digital forskningsinfrastruktur:

​Randi Kristoffersen
Seksjonsleder
Telefon: 67 96 87 76
E-post: Randi.kristoffersen@ahus.no

​Marita Borg Distefano​
Forskningsrådgiver 
Telefon: 67 96 86 94
​​E-post: Marita.Borg.Distefano@ahus.no

Subaitha Navaruban
Systemrådgiver eBiobank​
Telefon: 48 28 87 39
E-post: Subaitha.Navaruban@ahus.no

​​Ronja K. H. Hesthammer​
Forskningsrådgiver 
Telefon: 67 96 86 94
E-post: Ronja.Hesthammer@ahus.no

Medisinsk bibliotek:

Åse Marit Hammersbøen
Spesialbibliotekar
Telefon: 67 96 86 53 / 40 21 20 21
E-post: aehm@ahus.no

​Tina Halkinrud
Spesialbibliotekar
Tlf. 67 96 85 59
E-post: Tina.Halkinrud@ahus.no

​​Kristine Hanslien
Spesialbibliotekar
Telefon: 67 96 85 60
E-post: Kristine.Hanslien@ahus.no

​Helene Lie
​​Spesialbibliotekar
Telefon: 67 96 85 62
E-post: heli@ahus.no