Forskningsstøtte og fasiliteter

Ahus har flere tilbud og fasiliteter for sykehusets forskere, blant annet Campus Ahus (administrative støttefunksjoner), EpiGen (forskningslaboratorium) og ulike forskningspoliklinikker. I tillegg har Avdeling for forskningsstøtte tilbud om råd og veiledning rundt flere ansvarsområder, blant annet biobanking, kliniske studier, personvern og økonomi.

Akershus universitetssykehus har ansvar for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente prinsipper for god vitenskapelig praksis.

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er godkjent i avdelingen og i divisjonen/klinikken før oppstart.

Forskningsansvarlig ved Ahus:

Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

I søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det Forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø som skal stå som forskningsansvarlig person. Følgende kontaktinformasjon skal fylles ut når Ahus er forskningsansvarlig institusjon:

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@ahus.no

Administrativ ansvarlig for søknader til Norges Forskningsråd:
Karin Vassbakk: karin.vassbakk@ahus.no

Organisasjonsnummer, Ahus: 983 971 636
EU: Legal entity (Pic Code - EU prosjekter): 96 56 72 346

Arkivering av forskningsdokumenter på Skytta

Biobank

Planlegger du å samle inn pasientprøver i forbindelse med forskningsprosjekt ditt?
Avdeling for forskningsstøtte kan hjelpe deg med råd og veiledning rundt alle steg for biobanking. Dette innebærer både planlegging, opprettelse, praktisk gjennomføring og avslutning. Kontakt oss gjerne, vi hjelper deg!

Kontakt oss på: biobank@ahus.no

Biobankprosedyrer, biobankmaler og veilederePraktisk biobanking (fryselager, transport, og utlevering)eBiobank - elektronisk sporingsløsning for biobankprøverReservasjon mot forskning

Brukerutvalget på Ahus tilbyr en vurdering i hensyn til:

  • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig.
  • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen.
  • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere.

Vurderingene skal bli behandlet fortløpende i Brukerutvalget i samarbeid med forskeren. Dersom det er uenighet om hva som sikrer best brukermedvirkning vil prosjektleder, som er ansvarlig for prosjektet ta avgjørelsen. Det er også prosjektlederens ansvar at brukermedvirkningen som ansees som formålstjenlig faktisk skjer, ikke Brukerutvalget.    

Brukerrepresentanter i prosjektet må ha reell medvirkning og involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen.

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema og sender dette på epost til Anna Kalis. Det er viktig at prosjektleder kontakter brukerutvalget i god tid før søknadsfrist til eksterne finansieringskilder.

E-post: Anna.Kalis@ahus.no

Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter (doc) Nasjonale retningslinjer​ (PDF) Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF) Strukturert brukermedvirkning (PDF) Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

Campus Ahus

Campus Ahus tilbyr administrative støttefunksjoner for universitetsansatte, ledelse og medisinerstudenter på de tre klinikkene ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Campus Ahus (uio.no)

Datafangst

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata.

Kontakt oss på epost: datafangst@ahus.no

Datalagring - tjenester for sensitive data (TSD)

Ahus har avtale med tjenester for sensitive data (TSD).

Les mer om TSD

Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT)

Divisjon for Diagnostikk og teknologi yter service av høy faglig kvalitet innen våre spesialområder for sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter, samt pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Les mer om Diagnostikk og teknologi

EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

Les mer om EpiGen

Forskningsveiledning

Statistikk og kvantitative metoder

Kvalitative metoder

Helseøkonomi

Veiledning i forskningsdesign

Veiledning personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter

Innovasjon

"Pakkeforløp for forskning"

Kurset «Pakkeforløp for forskning på Ahus» i 2020 avlyses grunnet koronasituasjonen. Neste kurs planlegges i mars 2021.

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Les mer om NorCRIN (norcrin.no)

Frikjøpsskjema (doc)

Lønn for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater ved Akershus universitetssykehus (PDF) Skjema for utenlandsbetaling (PDF) Utenlandske arbeidstakere/International staff (UiO.no)

Kontaktperson Nina Viksløkken Ødegård

Pragmatiske studier

Pragmatiske studier har mange fellestrekk med tradisjonelle randomiserte kontrollerte studier, men avviker ved å benytte ressurser som allerede er tilgjengelige i helsetjenesten og dermed kan inkludere et stort antall pasienter på kort tid. De er også mindre kostnadskrevende enn studier med tradisjonelt design. Pragmatiske studier kjennetegnes ved at de skal informere om optimal klinisk behandling, inkludere pasienter fra en vanlig klinisk hverdag som er relevante for den kliniske behandlingen og benytte oppfølging og datainnhenting fra etablerte kliniske registre med flere meningsfulle endepunkter. 

Kontakt: pragmatiske.studier@ahus.no

Prøveforelesning og disputas

Det er utarbeidet rutine for ansvar og oppgavefordeling for prøveforelesning og disputas ved doktorgrader som utgår fra Akershus universitetssykehus.

Rutine prøveforelesning og disputas (PDF)

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)

Økonomi

Les mer om økonomi i forsknignsprosjekter

Kontaktinformasjon Forskningsstøtteavdeling, FID

Avdeling for forskningsstøtte ledes av:

Karin Anne Vassbakk, Avdelingsleder, Tlf. 67 96 87 78 / 480 92 669

Ansatte i Avdeling for forskningsstøtte:

Forskningsadministrasjon:

Anna Kalis, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 13

Reidun Skårerhøgda, Rådgiver Økonomi, Tlf. 67 96 87 20

Nina Viksløkken Ødegård, Rådgiver Personal, Tlf. 67 96 87 56 / 915 91 613

Seksjon for kliniske studier:

Lisbeth Johnsen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 55

Anne Kristine Nordby Øvre, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Marie Skovli Pettersen, Koordinator kliniske studier, Tlf. 67 96 86 90

Astrid Solberg Gundersen, Koordinator Klinisk forskningspoliklinikk, Tlf. 902 24 439

Stine Lien Pedersen, Forskningssykepleier, Tlf.  902 24 439

Seksjon for innovasjon og forskningsjus:

Mariann Glenna Davidsen, Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 87 04

Ane Margrethe Hessen Hjelle, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 86 95

Hans Tangen, Jurist og Forskningsrådgiver, Tlf. 67 96 86 95

Seksjon for biobank og pragmatiske studier:

Randi Kristoffersen, Seksjonsleder, Tlf. 67 96 87 76

Marita Borg Distefano, Biobankrådgiver, Tlf. 67 96 86 94

Jon Brynildsen, Forskningskoordinator for pragmatiske studier, Tlf. 67 96 86 94

Medisinsk bibliotek:

Åse Marit Hammersbøen, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 86 53 / 402 12 021

Helene Lie, Spesialbibliotekar, Tlf. 67 96 85 62

Solbjørg Anne Arntsen, Konsulent biblioteket, Tlf. 67 96 85 59