LIS1-leger

Spesialistutdanningen for leger på Ahus har tredelt LIS1-tjeneste med praksis i Kirurgisk divisjon, medisinsk divisjon og divisjon for psykisk helsevern. Oppstart i klinikken er 1. september og 1. mars hvert år.

Første del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, ble iverksatt 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, er iverksatt fra 1. mars 2019. I forbindelse med den nye ordningen er det innført læringsmål og læringsaktiviteter som må godkjennes i hver enkelt del. I tillegg må du ha gjennomført 12 måneder på sykehus og fått godkjent læringsmålene før du kan starte i distriktstjeneste/kommunehelsetjeneste.
Tjenesten for LIS1 varer i 18 måneder, hvor av 12 måneder skal tilbringes på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjeneste/distriktstjeneste.
Ledige LIS1-stillinger lyses ut vår og høst via helsedirektoratet.no.

Les mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no)

Les mer om forskriften for spesialistutdanning for leger (regjeringen.no)

Regelverk for ny spesialistutdanning (helsedirektoratet.no)

Søk turnusstilling (webcruiter.no)

Ahus har 39 stillinger for LIS1-leger, tidligere kalt turnusstillinger, med oppstart i slutten av februar, og 39 stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram, med læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene som er definert i forskriften. Ahus har i dag til sammen 78 LIS1, hvorav 62 på Nordbyhagen og 16 på Kongsvinger. I tillegg har vi flere LIS1 i restplassstillinger.

LIS1-tjenesten er tredelt, med fire måneder praksis i indremedisin, kirurgi, ortopedi og psykisk helsevern. Du får anledning til å velge oppstart av rotasjon og ønske om avdelingstilhørighet. Dette gjøres etter at du har takket ja. LIS-koordinator fatter vedtak om endelig rotasjon. Vi har:

 • Akuttpsykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og Spesialpsykiatri
 • Medisin: Akuttmedisin, endo, geriatri, hema, hjerte, inf, lunge, nyre
 • Kirugi: Brendo, gastro kar, uro og ortopedisk kirurgi
 • Anestesi tilbys kun på vårkullet 3 stillinger
 • Barnesykdommer, 3 stillinger
 • Fødselshjelp- og kvinnesykdommer, 3 stillinger

LIS1-leger som skal ha sin distriktstjeneste i Finnmark, kan velge mellom tjeneste i Barne- ungdomspsykiatri, psykiatri, spesialpsykiatri, barnesykdommer, fødselshjelp- og kvinnesykdommer og anestesiologi, sistnevnte kan kun velges ved opptaket på våren.

LIS1-leger er viktige medarbeidere i klinikken, vaktteamene og i behandlingsteamet til sengeområdene og i poliklinikkene.

Etter ett års tjeneste som LIS1-lege ved Ahus, følger seks måneders tjeneste i en av kommunene i Akershus eller navngitte kommuner i Finnmark, eller kommuner i Kongsvingerområdet. Dersom det skulle oppstå ledighet i andre kommuner som er i ansvarsområdet til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Innlandet, Finnmark eller samarbeidende Statsforvaltere kan du også bli vurdert til disse. Det er en forutsetning for tilsetting i en kommune at tjenesten ved Ahus blir gjennomført og godkjent både med læringsmål og på tid.

LIS1-legene får undervisning, veiledning og supervisjon under hele LIS1-perioden. Det er knyttet obligatoriske læringsaktiviteter til alle læringsmålene i den nye LIS1-utdanningen. Introduksjonskurset er en del av dette. Ved oppstart vil du få tildelt din egen læringsplan som inneholder alle læringsmålene og læringsaktivitetene knyttet til del 1. 

Det velges minst to tillitsvalgte på hvert LIS1-kull. Yngre legers forening i Den norske legeforening ivaretar LIS1-legenes interesser under LIS1-tjenesten.

I rekrutteringen av LIS1 legger vi vekt på søkerens erfaring med klinisk pasientrettet arbeid, blant annet som lege med autorisasjon eller studentlisens/lisens.

Det er en forutsetning at du behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Vi praktiserer språkkravene strengt. Det er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

Ahus har et multinasjonalt opptaksområde og prøver å rekruttere kandidater med ulik bakgrunn og kultur.

Vi ser etter deg som har gode sosiale ferdigheter og er tilpasningsdyktig. Er du i tillegg arbeidsom, faglig flink og trives med samarbeid på tvers av faggrupper i et hektisk miljø, kan du være den vi leter etter. Kvalifikasjonsprinsippet samt egnethet for stillingen vektlegges ved ansettelse.  Vi legger stor vekt på din personlige søknad og din motivasjon for stillingen, gjerne med noen refleksjoner over hva du tar med deg inn i en LIS1-stilling.  Du oppfordres til å oppsummere hvor mange timer/uker/måneder du har av klinisk tjeneste i selve søknaden, gjerne spesifisert på erfaring fra pleiesektoren og som lege. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli vurdert/vektlagt. Arbeidserfaring må dokumenteres med tjenestebevis og helst også attest fra lederen - arbeidserfaringen må oppgis i antall arbeidstimer eller omregnet i arbeidsuker i søkerens CV. Søkere som ikke gjør dette kan ikke påregne å komme i betraktning!

Vi ser helst at du har en ryddig søknad, og laster opp dokumentasjon i ett par samlefiler, slik at vi slipper å åpne et stort antall vedlegg. Lag gjerne en innholdsfortegnelse.

Alle søkerne blir vurdert ut fra følgende:

 • ​arbeidserfaring som legevikar, på sykehus og i kommunehelsetjenesten, med og uten vakterfaring
 • Dansk KBU, Svensk AT, annen kvalifisering
 • autorisasjon som helsepersonell, for eksempel sykepleier, tannlege, fysioterapeut, ambulansepersonell
 • arbeidserfaring fra helsevesen, for eksempel portør, ambulansemedarbeider, sykepleier, tannlege med autorisasjon
 • annen relevant arbeidserfaring
 • verv, tillitsverv, ledererfaring
 • utveksling
 • humanitært arbeid
 • forskning, publikasjoner
 • undervisning
 • akuttmedisin
 • forsvarets sanitet eller lederutdanning
 • annen utdanning
 • relevante kurs
 • språkkunnskaper

Ved eventuelle spørsmål kontakt saksbehandler eller send epost til turnustjeneste@ahus.no. Du får svar i løpet av noen arbeidsdager.

Relevante søkere innkalles til intervju medio oktober for LIS1 stillingene som lyses ut på høsten med oppstart i februar. LIS1-stillinger som lyses ut i januar/februar vil ha intervju medio april. Dette gjelder alle LIS1-stillingene med distrikt i Akershus, Finnmark og Kongsvingerområdet. Se utlysningsteksten hvor dette er spesifisert. Representanter fra administrasjon, klinikkene, tillitsvalgte og kommunehelsetjenesten er til stede på alle intervjuer. 

Det lages en innstilling og en reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut på e-post. Det er ikke anledning til å oppgi hvilken plass du får på reservelisten. 

Dersom det skulle bli et ledig vikariat/restplass vil søkere på de ordinære LIS1-stillingen bli vurdert til dette. Dersom noen av søkerne allerede har fått godkjent deler av sin LIS1-tjeneste, vil vi kun tilby det som eventuelt måtte mangle av LIS1-tjenesten for å få denne godkjent.

Oppstart for introduksjonskurset er medio februar og medio august. Oppstart i den enkelte klinikk er 1. mars eller 1. september.  Introkurset er obligatorisk for alle som skal starte LIS1.

Ahus, Nordbyhagen og Kongsvinger, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo universitetssykehus og sykehusene Vestre Viken samarbeider om ansettelsesprosessen.

Har du sendt søknad til flere av sykehusene, vil du kunne få tilbud om intervju flere steder, - men du vil kun få tilbud om ansettelse ved ett av sykehusene i hver runde. Du prioriterer hvor du ønsker å få tilbud på en egen liste som sendes til en felles e-postadresse som administreres av de tillitsvalgte.

Vi oppfordrer deg til å søke tidlig da det ofte oppstår noen problemer med opplasting av dokumenter mm siste døgnet.

Alle LIS1-leger blir ansatt på Akershus universitetssykehus før ansettelse i en kommune i Østviken Nord (tidl. Akershus), Finnmark eller en kommune i Kongsvinger området.
Du må ha norsk personnummer (11 siffer), gyldig oppholds- og arbeidstillatelse og konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som LIS1-lege. Dette må være i orden senest 30 arbeidsdager før oppstart.

Fra 2013 er det innført politiattest for LIS1-leger. Vi sender deg bekreftelse på eget skjema, slik at du kan sende dette til politiet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid. Send henvendelse om dette så snart du har mottatt bekreftelse fra oss. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Du kan søke elektronisk på: www.politi.no/tjenester/politiattest/  Den siste tilbakemeldingen er at dette gjelder for de av dere som skal ha tjeneste på barneavdelingen, og alle må kunne fremvise politiattest ved oppstart i distrikt. Du må derfor søke om ny politiattest før oppstart i en kommune.

LIS1-leger har en gjensidig prøvetid på seks måneder og en gjensidig oppsigelsestid på én måned. Om en LIS1-lege ikke fungerer i praksis, vil denne bli tatt ut av tjeneste etter gjeldende forskrift og regelverk. Norsk autorisasjon som lege eller LIS1-lisens må foreligge før kandidater kan begynne sin LIS1-tjeneste. Du må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon/LIS1-legelisens på epost. autorisasjon@helsedir.no

På helsedirektoratet.no finner du blant annet informasjon om gebyr og regelverk knyttet til LIS1-tjenesten. Vi ber deg lese dette og søke om enten LIS1-lisens eller autorisasjon. Husk at gebyr må være betalt før saksbehandling av din søknad starter.

åtte arbeidsdager med forelesninger, seminarer og gruppeoppgaver. Ahus, inkl Kongsvinger, Diakonhjemmet, Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo universitetssykehus samarbeider om programmet, og noen av aktivitetene vil foregå utenfor Ahus. LIS1 starter i klinikken 1. mars for vårkullet og 1. september for høstkullet. Det utbetales daglønn for disse åtte dagene.

Introduksjonskurset for LIS1-leger er en utvidet utgave av Ahus sitt ordinære og obligatoriske nyansattkurs for alle ansatte ved sykehuset.
Kurset inneholder blant annet:

 • ​AHLR
 • omvisning
 • LIS1-leges rolle i sykehus
 • bruk av den elektroniske pasientjournalen DIPS
 • informasjon om distriktstjenesten og valg av kommune
 • kliniske undersøkelser i ortopedi
 • ortopedisk radiologi
 • gipsing og suturering
 • kommunikasjon
 • etikk
 • egemiddelhåndtering
 • logistikk
 • lover og regler, rettigheter og plikter
 • palliasjon
 • pasientsikkerhet
 • proACT og ISBAR
 • samhandling
 • samtykkekompetent pasient
 • smittevern
 • traumer
 • utfylling av diverse skjema
 • venøse tilganger
 • forebygging
 • forskningsforståelse
 • kunnskapshåndtering
 • pasient- og brukermedvirkning
 • pasient- og pårørendeopplæring
 • systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

I tillegg må kandidatene gjennomføre e-læringskurs i temaene:

 • ​Ahus – Brannvern for nyansatte
 • Ahus – Beredskap
 • Ahus – Informasjonssikkerhet
 • Ahus – Grunnopplæring ID-kort
 • Ahus – Bli kjent i Akershus universitetssykehus
 • Ahus – E-resept
 • Ahus – Tann- og munnstell
 • Sykemelding
 • Ahus – HLR (Hjerte/lunge/redning)
 • Ahus - Kjernejournal

De fem førstnevnte kursene er obligatoriske for å få ID-kort. Kurset i E-resept må tas før LIS1-legen kan ta i bruk e-reseptmodulen i adgangskortet. Etter avsluttet kurs får du utstedt adgangskort. Du kan ikke starte som LIS1-lege før dette kurset er gjennomført. Det kan også bli aktuelt med flere e-læringskurs som er anbefalt av Helsedirektoratet, i tillegg til POD-kaster.

I medisinsk divisjon blir LIS1-leger knyttet til én av følgende avdelinger:

 • ​Hjertemedisinsk avdeling
 • Akuttmedisinsk avdeling
 • Endokrinologisk avdeling
 • Geriatrisk avdeling
 • Hematologisk avdeling
 • Infeksjonsmedisinsk avdeling
 • Lungemedisinsk avdeling
 • Nyremedisinsk avdeling

Arbeidet er jevnt fordelt mellom postarbeid og vakt i Akuttmottaket. I løpet av en 16-ukers turnus må LIS1-legen jobbe cirka tre helger. Det er ingen friuker i den perioden. Du skal også ha praksis på relevante avdelinger for å kunne oppnå læringsmålene i den nye utdanningen.

På vakt jobber LIS1 i et team av primær- og sekundærvakter, som hele tiden er til stede i akuttmottaket. LIS1 skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.
En LIS1, en primærvakt og en sekundærvakt går med akutt-callinger, og rykker ut ved akutte situasjoner. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta på vakt.

Arbeidstiden er fra kl. 08.00–16.00 på post. I mottaket varierer arbeidstidene etter vaktplan med dag (kl. 07.30–20.30), mellomvakt (kl. 09.30–20.30) og nattevakter (kl. 20.00–09.00). Morgenmøtet i mottak starter kl. 07.30 hver dag. LIS1 refererer utvalgte pasientkasuistikker hver morgen. På post deltar LIS1 i daglige rutiner og får innblikk i aktuelle prosedyrer, som for eksempel arbeids-EKG. LIS1 får ansvar for en del av pasientene på avdelingen, og går previsitt og visitt sammen med en erfaren lege. I samråd avgjøres hva som skal skje videre med pasientene. Ahus er et sykehus preget av stor pasienttilstrømming, og det må påregnes en aktiv arbeidsdag, men med gode muligheter for læring innen et bredt spekter av diagnoser.

LIS1 deltar aktivt i utskrivning og utarbeidelse av epikriser. Gjeldende epikrisemal skal benyttes. Det er felles undervisning for leger annenhver morgen i tillegg til morgenmøtet, samt internundervisning på posten LIS1 tilhører. Tjenesten er hele tiden under evaluering og noe omorganisering kan påregnes.

Medisin: Mange pasienter og relativ høy arbeidsbelastning med moderat vaktbelastning.

Det er én LIS1 på dagvakt (kl. 07.30–16.00), en LIS1 på mellomvakt (kl. 12.00–19.00) og to LIS1 på nattevakt (kl. 16.00–08.00).

Ved enkelte vakter får LIS1-legene også anledning til å være med på operasjon. Du har hele tiden en primærvakt du kan og skal spørre. Det skal konfereres om alle pasienter.
Alle LIS1-legene deltar i internundervisning og egen undervisning med innlevering av oppgaven i løpet av tjenestetiden. Det er en friuke hver 12. uke.

Tjenesten i kirurgi og ortopedisk kirurgi er under omorganisering, og det kan derfor komme endringer som følge av dette.

Kirurgi: Mange pasienter, stor arbeidsbelastning med mye vaktarbeid. Godt arbeidsmiljø og mye erfaring

Akuttpsykiatrisk avdeling består av seks seksjoner: Mottaksseksjon, fire seksjoner for pasienter med psykoseproblematikk og en seksjon for pasienter i krise og med affektive lidelser.

Du knyttes opp til en seksjon under hele tjenesten, og fungerer som selvstendig lege under veiledning. På Akuttpsykiatrisk avdeling lærer du om utredning og behandling av pasienter i akutt fase av deres sykdom, noe som innebærer vurderinger, utredninger, medisinering, arbeid med pårørende og samarbeid med andre avdelinger i divisjon og med kommunen.

Du lærer om komplekse medisinske, psykologiske, etiske og juridiske vurderinger og tilnærminger. Det er obligatorisk internundervisning to ganger i uken og ukentlige refleksjonsgrupper.

I tillegg til dagarbeid deltar LIS1 i den seksdelte vaktordningen. Det er en 9-delt vaktordning, samt vakter fra 14-07. Her jobber du sammen med en annen erfaren LIS. Du kan forvente å dekke også LIS3-vakter ved behov.

Som LIS1 har du også mulighet til å delta på LIS3-undervisningen ukentlig.

Avdeling Spesialpsykiatri, Skedsmokorset

Avdeling spesialpsykiatri ligger på Skedsmokorset 2,5 mil fra Oslo. Avdelingen har 3 kliniske seksjoner og en fengselspoliklinikk ved Ullersmo fengsel. Tilbudet retter seg mot kvinner og menn over 18 år med psykoseproblematikk, sikkerhetspasienter og pasienter dømt til behandling.

Avdelingen utreder og behandler i tett samarbeid med pasient og pårørende, samt distriktspsykiatris senter (DPS), hjemstedskommune/bydel og fastlege.
Det er et stort fokus på forskning og fagutvikling på avdelingen.
Som LIS1 på ASP deltar du som behandler i samtaler, samarbeidsmøter og nettverksmøter.

Andre arbeidsoppgaver er blant annet vurdering av henvisninger, mottak av pasient, journalnotat, deltagelse på behandlingsmøter og teammøter. LIS1 har veileder på avdelingen og ukentlig gruppeveiledning på Nordbyhagen/Ahus.

LIS1 deltar i vaktordning med Akuttavdelingen (AKU) på Nordbyhagen. Dette er en 9-delt turnus, med dagvakter på ASP og nattevakter på AKU. Arbeidstiden på ASP er fra kl. 07.30 – 15.00.

Vi er i ferd med å etablere en rotasjon til Barne- og ungdomspsykiatri. Tjenesten vil foregå på BUP-poliklinikkene, inkl vakt. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut senere. Dersom du er interessert i denne spesialiteten, så oppgi dette spesielt i din personlige søknad.

LIS1-tjeneste i Barne- og ungdomsklinikken

L​​IS1-tjenesten på Barne- og ungdomsklinikken starter med arbeid i Barnemottaket og med polikliniske listepasienter. Her får du god erfaring i akuttpediatriske problemstillinger. Pasientgruppen er fra 0-18 år. En LIS3-lege i mottak er alltid tilgjengelig for veiledning. Etter hvert arbeider du mer selvstendig.

Arbeidet i mottak innebærer å vurdere barn som er henvist fra fastleger og legevakt. Du tar opp innkomstjournaler, gjør nødvendig utredning og setter i gang behandling. Som en del av tjenesten i barnemottaket tar du også imot elektive pasienter (planlagte innleggelser) til Barne- og ungdomsklinikken for diverse utredninger og undersøkelser. Her utføres elektive prosedyrer som gastroskopi og MR.

​Etter tjenesten i Barnemottaket flyttes du over til generell Barnemedisinsk avdeling. Her utfører du vanlig avdelingsarbeid. Det innebærer legevisitt på avdelingen, å sette i gang videre utredning og behandling, samt skrive epikriser. LIS1 får god innsikt i vanlige barnesykdommer. Andre leger er alltid tilgjengelige for veiledning.

Du er også en uke på Avdeling for nyfødt hvor du følger en lege og assisterer ved fødsler.

LIS1 har også mulighet til å være med på polikliniske konsultasjoner underveis dersom det skulle bli tid til overs utover de faste arbeidsoppgavene.​

L​​IS1-tjenesten på Barne- og ungdomsklinikken starter med arbeid i Barnemottaket og med polikliniske listepasienter. Her får du god erfaring i akuttpediatriske problemstillinger. Pasientgruppen er fra 0-18 år. En LIS3-lege i mottak er alltid tilgjengelig for veiledning. Etter hvert arbeider du mer selvstendig.

Arbeidet i mottak innebærer å vurdere barn som er henvist fra fastleger og legevakt. Du tar opp innkomstjournaler, gjør nødvendig utredning og setter i gang behandling. Som en del av tjenesten i barnemottaket tar du også imot elektive pasienter (planlagte innleggelser) til Barne- og ungdomsklinikken for diverse utredninger og undersøkelser. Her utføres elektive prosedyrer som gastroskopi og MR.

​Etter tjenesten i Barnemottaket flyttes du over til generell Barnemedisinsk avdeling. Her utfører du vanlig avdelingsarbeid. Det innebærer legevisitt på avdelingen, å sette i gang videre utredning og behandling, samt skrive epikriser. LIS1 får god innsikt i vanlige barnesykdommer. Andre leger er alltid tilgjengelige for veiledning.

Du er også en uke på Avdeling for nyfødt hvor du følger en lege og assisterer ved fødsler.

LIS1 har også mulighet til å være med på polikliniske konsultasjoner underveis dersom det skulle bli tid til overs utover de faste arbeidsoppgavene.​

Tjenesten på kvinneklinikken består i skriving av journaler, poliklinisk arbeid (inkludert ø-hjelp), abortvurderinger, avdelingsarbeid og epikriser.

Arbeidstiden er hovedsakelig dagvakter fra kl. 08.00-16.00 med noen ettermiddags-, kvelds- og nattevakter, samt noen helgevakter. LIS1 følger internundervisningen på avdelingen, og får tildelt en veileder. Det er til enhver tid to LIS1-leger på Kvinneklinikken. På onsdager har LIS1 arbeidstid fra kl. 08.00-16.30 grunnet internundervisning.

De to LIS1-legene deler på å dekke ø-hjelpslisten på gynekologisk seksjon daglig, slik at du i snitt er 2,5 dager i uka på poliklinikken sammen med en assistentlege. Her får du egne pasienter. Det er også to dager med abortvurderinger i uken, der hver LIS1 tar én dag hver.

Den resterende tiden bidrar LIS1 der det er aktuelt, hovedsakelig med avdelingsarbeid eller assistanse på operasjon. LIS1 går ikke selvstendige vakter, men kan bli med på følgevakter etter avtale med ledelsen. Det er forventet at følgevakter ikke går ut over de ordinære oppgavene LIS1 er satt til.

Det er en bratt læringskurve og svært godt miljø på Kvinneklinikken. LIS1 bidrar til aktivitet i arbeidet, samtidig som det er rom for å fordype seg i det du er spesielt interessert i. LIS1 blir spesielt dreven i akutte gynekologiske problemstillinger som vil være svært verdifullt i distrikt- eller allmennpraksis.

LIS1 starter sin tjeneste på Dagkirurgisk senter (DKS). Her lærer du grunnleggende egenskaper om anestetiske metoder og monitorering av pasienter under operasjon, inkludert praktiske prosedyrer; perifere tilganger, bagging av pasient og larynx-maske/intubasjon.

LIS1 følger pasientene fra de ankommer sykehuset til de reiser hjem. Etter innføring på Dagkirurgisk senter, får LIS1 anledning til å være med på Sentraloperasjonen (SOP), hvor større og mer komplekse inngrep foregår.
På avdelingen avløses turnusen av en annen erfaren LIS-lege. LIS1 går alltid sammen med en overlege.

Hovedarbeidstiden er fra kl. 07.30–15.30. LIS1 går også vakter, samt noen helgevakter. Det er én friuke (avspasering) under praksisperioden.

Hovedarbeidet er planlegging, innledning, vedlikehold og oppvåkning fra anestesi. Du er også med på postoperativ, anestesipoliklinikk, smertepoliklinikk og intensivavdeling.

På vakt har anestesilegene en viktig rolle ved akuttalarmer. De tar seg også av tilsyn til pasienter med smerteproblematikk. LIS1 får tildelt en erfaren LIS-lege som fadder og en overlege som veileder. LIS1 blir evaluert underveis. Ferdighetslisten har prosedyrer som skal utføres på forskjellig nivå, prosedyrer som skal utføres selvstendig og noen som kun skal demonstreres på pasient. LIS1 deltar på internundervisningen på avdelingen.

Hva LIS1-legen får ut av praksisen er opp til den enkelte. Det forventes at LIS1 er engasjert, motivert og viser initiativ til å lære. I tillegg forventes empati ovenfor pasienter og deres pårørende, og godt samarbeid med kollegene. LIS1 skal konferere med bakvakt om alle pasienter.

Oppsummert; lokale endringer kan forekomme ved tildeling av flere LIS1-stillinger

Akershus universitetssykehus overtok Kongsvinger sykehus 1. februar 2019. Ahus er ansvarlig for å lyse ut og bistå i tilsettingsprosessen ved LIS1-stillingene som skal ha sin LIS1-tjeneste på Kongsvinger. Intervju avholdes på enten Nordbyhagen eller Kongsvinger sykehus.

LIS1-tjeneste Medisinsk avdeling, Kongsvinger

 Som LIS1 ved medisinsk avdeling går du 8-delt turnus, og arbeider i akuttmottak, på sengepost og intensiv avdeling. 

Du går primærvakt/ dagvakt (08.00-16.00/18.00), mellomvakt torsdag og fredag (08.00-18.00) og nattevakt (15.00-09.30). I akuttmottaket arbeider du sammen med LIS2 (sekundærvakt).  Alle pasienter skal konfereres. Som vakthavende LIS1 er du også en del av stans-team og medisinsk akutt-team

Hver dag starter med røntgenmøte og morgenmøte. LIS1 refererer selv sine pasienter. Det er internundervisning hver tirsdag og torsdag, og som LIS1 er du ansvarlig for undervisning èn gang i løpet av tjenestetiden.

På medisinsk avdeling er det stor arbeidsbelastning og mye vaktarbeid. Du møter mange pasienter og opparbeider deg raskt klinisk erfaring og tilegner deg evnen til å arbeide selvstendig. På avdelingen er det et godt arbeidsmiljø og pedagogiske bakvakter

LIS1-tjeneste Kirurgisk avdeling, Kongsvinger

Som LIS1 på kirurgisk avdeling går LIS1-legen i en 8-delt turnus, og du får kunnskaper om akuttmottak, sengepost og poliklinikk. På enkelte vakter får du også mulighet til å være med på operasjon. Du har ansvar for både kirurgiske og ortopediske pasienter.

Kirurgi/ortopedi:

Det er èn LIS1 på dagvakt (07.30-16.00/17.00) og èn på nattevakt (14.00-09.00). Vaktsjiktet består også av èn LIS2 og èn overlege. Problemstillinger konfereres med bakvakt.

På kirurgisk avdeling er det internundervisning hver fredag, og du må selv forberede og presentere et tema i løpet av tjenestetiden.

I tillegg til journalopptak og annen dokumentasjon på vaktarbeid får LIS1 også utføre en stor del praktisk arbeid.

Kirurgi: Stor arbeidsbelastning med mye vaktarbeid. Godt arbeidsmiljø. Du blir raskt selvstendig og lærer å ta egne avgjørelser på kort tid med god veiledning fra bakvakt.

Tjenesten i kir/orto og indremedisin er under kontinuerlig vurdering og det kan påregnes noe endringer i antall LIS1 og oppgaver som følge av dette.

Distriktsplasser i Kongsvingerområdet

Ahus har for tiden avtale med følgende kommuner om distriktsplass i Kongsvingerområdet: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal, samt Nes kommune i Akershus og noen kommuner på Øvre Romerike.

Distriktsplasser i Finnmark

Ahus har fra og med 1. september 2017 syv plasser for LIS1 knyttet til distriktsplasser i Finnmark. To av distriktsplassene er i Måsøy kommune, som utlyses etter §13 a i forskriften for leger i spesialisering. De resterende fire plassene utlyses etter §13 b, med uspesifisert kommune, antydningsvis kommuner i Vest-Finnmark.

Hvilken kommune den enkelte LIS1 blir tilsatt i og annen relevant informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt, i god tid før oppstart som er 1. mars eller 1. september. En til to representanter fra kommuneoverlegene i Finnmark vil være tilstede under intervjuene og ved utvelgelse av kandidater til intervju. Kommuneoverlegen har dobbeltstemme ved utvelgelse.

Distriktsplasser i Akershus fylke

 Stillingene utlyses etter § 13 b, med ikke navngitte kommuneplasser i sykehusopptaksområdet til Ahus, det vil si fortrinnsvis kommunene på Romerike og Follo/Ski. Plassering i kommune vil skje på et senere tidspunkt, etter at LIS1 har vært på sykehuset i cirka seks-åtte måneder. Det kan også bli aktuelt med andre kommuner i regi av Statsforvalteren i Oslo og Viken, Innlandet eller Finnmark, eller samarbeidende Statsforvaltere.

Ahus har for tiden avtale med følgende kommuner om distriktsplass

 Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Ullensaker, Follokommunene (tidligere Vestby og Ås). Ved nyttår 2020 er det foretatt endring i noen av kommunene i forbindelse med kommunesammenslåing. Mer info fås før det skal velges kommune.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til den enkelte kommune eller til LIS1 i de navngitte kommunene.

 

Hva kan vi tilby deg som ansatt?

Ahus ønsker å gi alle ansatte et godt varierende kultur- og fritidstilbud. Vi tror at ved å skape møteplasser hvor ansatte fra ulike avdelinger og stillingskategorier samles til hyggelig samvær, så styrkes samholdet og vi får et bedre arbeidsmiljø.
Dette er noe vi kan tilby deg!
To kvinnelige sykepleiere holder rundt hverandre og smiler.
Sist oppdatert 26.01.2024