Mangfold, likeverd og migrasjonshelse på Ahus

Langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse 2022-2026 har som hensikt å videreutvikle et likeverdig, helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter og pårørende. Den skal også styrke utviklingen av ansattes ressurser for å fremme mangfold, inkludering og tilrettelegging på Ahus som arbeidsplass.

Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 19.06.2023
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Arbeidsgruppen har bestått av Kristil Haraldstad (seniorrådgiver mangfold, likeverd og migrasjonshelse, Avdeling samhandling og helsefremming), Hege Linnestad (seniorrådgiver Avdeling kompetanse og utdanning) og Lone Bakken (seniorrådgiver HR).
- Vi skal være et sykehus som legger til rette for at pasienter og pårørende får gode og tilrettelagte helsetjenester, der mangfold anerkjennes som en ressurs, sier Kristil Haraldstad, seniorrådgiver i Avdeling samhandling og helsefremming.
 
Langtidsplanen med tiltaksplan er et verktøy for organisasjon, ledere og ansatte i deres daglige arbeid for å sikre en god ivaretagelse av mangfold, likeverd og migrasjonshelse for ansatte, pasienter og pårørende. 
 
Et overordnet mål er at Ahus skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helsekompetanse og funksjonsevne. 
 
Sykehuset skal ha personell med rett kunnskap og kompetanse, som kommuniserer på en trygg og sikker måte med pasienter, pårørende og kollegaer. Disse kvalitetene fremmes i et arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og inkludering og forebygger diskriminering av ansatte.

Tre satsningsområder

Tiltaksplanen, se lenke nederst på siden, omfatter en rekke konkrete tiltak knyttet til tre satsningsområder;
 
  • Kompetanse, kunnskap og forskning
  • Kommunikasjon og språk
  • Rekruttering og representativitet. 

Klinisk kommunikasjon med kurset Fire gode vaner er et prioritert område på sykehuset. For å ytterligere styrke innsatsen på kommunikasjon mellom behandler og pasient, jobbes det nå med å utvide programmet til å omfatte kommunikasjon med pasienter som ikke har felles språk med behandler. 
 
Et annet tiltak er egne innsatsmåneder hvor vi retter oppmerksomhet mot ulike temaer, som bruk av tolk, åndelige og eksistensielle behov i møte med sykehuset, rasisme og diskriminering. Innsatsmånedene skal gjennomføres to ganger i året, og har med aktiviteter som seminarer, stands, oppsøkende virksomhet og informasjon på infoskjermer. 

Ressursnettverk

Det er planer om å etablerer et ressursnettverk for språk og kultur bestående av ansatte med særskilt kompetanse, og det skal satses på klarspråk i sykehuset gjennom blant annet klarspråkkafé og  en egen gruppe som kan bistå når pasientinformasjon skal oversettes. 

Avdelingene oppfordres til å ta kontakt med Avdeling samhandling og helsefremming når det gelder kompetanseheving innen mangfold, likeverd, migrasjonshelse og helsekompetanse. 
 
Planen er utarbeidet i et tett samarbeid mellom Avdeling samhandling og helsefremming, Avdeling kompetanse og utdanning og HR. Samtidig har det vært bred involvering fra en rekke avdelinger i sykehuset gjennom workshops, innspillsrunder og høringer. 
 
- Det har gitt stor gevinst å jobbe på tvers av avdelinger i stab og ikke minst høre erfaringene fra klinikk. Vi har fått et resultat som ansatte i sykehuset vil kjenne seg igjen i, sier Haraldstad.
 
​Langtidsplanen ble vedtatt i sykehusledelsen i mars 2022. 


Lenker

Likeverd og mangfold