Ahusteamet

Ahusteamet består av jordmødre som veileder og støtter gravide med utfordringer innen psykiatri, rus eller psykososiale belastninger, i tiden før, under og etter fødsel. Vi jobber også med holdningsskapende arbeid for å unngå stigmatisering. Vi jobber ut mot primærhelsetjenesten som fastlege, helsestasjon, rustjenesten og spesialisthelsetjeneste som BUP sped- og småbarnsteam, ARA og DPS. Ahusteamet er et tilbud i tillegg til øvrige hjelpeinstanser, vi utreder og behandler ikke.

Ahustemaet følger opp gravide med:  

 • rusrelaterte utfordringer 
 • behov for medisiner som kan gi abstinenser hos barnet etter fødsel 
 • alvorlige psykiske lidelser 
 • psykiske lidelser som fører til betydelig funksjonsfall og påvirker svangerskapet negativt 
 • psykisk utviklingshemming 
 • betydelige psykososiale vansker der behov for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er nødvendig for å sikre en god omsorgssituasjon for barnet etter fødsel. 

Vi bistår også gravide som er utsatt for vold og som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Vi tilbyr:

 • samtaler med den gravide, eventuelle partner og familie
 • råd og veiledning
 • bistand til å koordinere og opprette samarbeid med andre instanser
 • oppfølging i pakkeforløp for gravide
 • tilrettelegging for fødsel og barseltid 

Merk 

 • Vi følger ikke opp gravide med angst knyttet til fødsel (tidligere Embla). Førstegangsfødende med fødselsangst skal ivaretas av primærhelsetjenesten. Flergangsfødende med traumatisk fødselsopplevelse fra tidligere som har behov for ytterligere oppfølging, kan henvises fødepoliklinikken for forløsningssamtale med lege.
 • Vi tar ikke inn pasienter som kun har behov for å utarbeide plan for fødsel og barseltid, eller som ønsker omvisning for å trygges. Plan for fødsel og barseltid kan utarbeides av jordmor i kommunen og legges som vedlegg i pasientens svangerskapspapirer. Omvisning avtales direkte med fødeavdelingen. 

Henvisning skal sendes skriftlig fra lege, jordmor eller andre fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker at henvisningene er så utfyllende som mulig og inneholder følgende informasjon:  

 • bakgrunn 
 • aktuell problemstilling 
 • ønsket oppfølging  
 • kontaktinformasjon til henviser 

Trenger du å drøfte saken med oss kan du gjerne ta kontakt før du henviser.

Kontanktinformasjon for drøfting av henvisninger

Tanja: 67 96 05 33

Kariann: 67 96 60 59

Cathrine: 67 96 05 34

 

Kontakt

Kvinneklinikkens poliklinikk

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Kalender

 • Fødselsforberedende kurs, digitalt
  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.
  Fødselsforberedende kurs, digitalt
  4.
  juni
  2024