DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. 

DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser. Tilbudet består blant annet av akutt- og krisetjenester (akutteam), samtalebehandling - enten individuelt eller i gruppe, oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold. 

For de fleste pasienter som kommer i kontakt med DPS'et vil det være aktuelt å få tilbud om vurdering/behandling i poliklinikk (uten innleggelse). 

I noen tilfeller møter vi deg som pasient i ditt hjem eller andre aktuelle møteplasser og steder.

All behandling i døgntilbudet er basert på frivillighet og vil i hovedsak skje når poliklinisk oppfølging eller ambulant (oppsøkende) oppfølging ikke er nok. Pasienter som er innlagt bør være motivert og ha så god funksjonsevne at de kan være på en åpen post.

Ved kriser kan vårt akutteam være et korttidstilbud. Vi bistår med hjelp innen 24 timer. 

DPS Follo dekker kommunene Nordre Follo, Ås, Nesodden og Frogn.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

64 85 20 00
 • Mandag
  • 08:00 - 11:15
  • 11:45 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:15
  • 11:45 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:15
  • 11:45 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:15
  • 11:45 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:15
  • 11:45 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Follo Akutteam

67 96 50 00
 • Mandag 08:00 - 21:00
 • Tirsdag 08:00 - 21:00
 • Onsdag 08:00 - 21:00
 • Torsdag 08:00 - 21:00
 • Fredag 08:00 - 21:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forløpskoordinator

48 25 89 86
I uke 26 – 32 må sentralbord ved DPS kontaktes dersom man har spørsmål til forløpskoordinator. En av oppgavene som forløpskoordinator ved DPS har, er å være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser, til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten.

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF DPS Follo PB 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresser

Vestveien 15

Vestveien 15
1423 Ski

Åsenveien 3

Åsenveien 3
1400 Ski

Åpningstider resepsjon

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​