Gruppeterapi, DPS Groruddalen

Seksjon for gruppeterapi tilbyr utredning, vurdering og behandling av personer med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse og relasjonstraumer. Seksjonen tilbyr intensiv gruppebehandling i form av kombinasjonsbehandling med gruppe- og individualterapi, samt psykoedukative kurs rettet mot pasientgruppen.

Seksjon for gruppeterapi tilbyr behandling for personer med moderat til alvorlig personlighetsproblematikk. Behandlingstilbudet vil være tilpasset personer med forskjellig grad av lidelse.

Vi tilbyr:

Gruppebehandling i kombinasjon med individualterapi

 • Mentaliseringsbasert (MBT)-gruppe, spesielt for pasienter med emosjonell ustabil problematikk.
 • Psykodynamisk orientert samtalegruppe.
 • Ekspressiv gruppe for pasienter med lettere personlighetsproblematikk.
 • Ekspressiv gruppe spesielt for pasienter med unnvikende problematikk.

Nye pasienter begynner etter hvert som det blir plass i gruppene. Det er gruppesamling hver uke og individuell samtale avhengig av type gruppe og pasientens behov. Tidsrammen er maks 1,5 år i gruppe med utredning før og avslutningsperiode individuelt etter gruppe.

Psykoedukative kurs

 • MBT-kurs med undervisning om mentalisering, følelser, tilknytning og hvordan bruke terapi, spesielt gruppeterapi.
 • Exit-kurs, ekspressiv metode for traumelidelse.
 • Her og nå-kurs, et kortvarig stabiliseringskurs med traumeteori, øvelser og hjemmearbeid
 • Stabiliseringskurs for pasienter med kompleks PTSD, krever tett oppfølging fra primærbehandler parallelt.

Kursene kan være et ledd i kombinasjonsbehandlingen eller enkeltstående tilbud. Varighet og innhold på kurs får du mer informasjon om ved henvisning. Alle som deltar i kurs, må ha individuell oppfølging parallelt og kursene kan bare tilbys etter intern henvisning.

Kreativt verksted

 • Vi er tilknyttet et kreativt verksted for alle pasientgrupper etter henvisning og vurderinger. Verkstedet ledes av kunstutdannet ergoterapeut og pasientene jobberkonkret og kreativt med maleri, leire, tegning og andre materialer.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF DPS Groruddalen, Seksjon for gruppeterapi Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Jerikoveien 28
1067 Oslo
Inngang B.

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​