Undersøkelse

Epilepsi - Tverrfaglig utredning ved epilepsi for barn og unge

Målet med innleggelsen er å utrede kognitiv utvikling og ferdigheter, innlæringsevne og sosiale ferdigheter. Under innleggelsen gjør vi en vurdering av den medisinske behandlingen og anfallssituasjonen, og hvordan dette påvirker barnets/ungdommens fungering. Ved behov gjør vi også en vurdering av motorisk utvikling og ferdigheter. Funn og anbefalte tiltak blir formidlet videre til lokale instanser.

Epilepsi er ein av dei mest vanlege sjukdomane i nervesystemet. Epilepsi er ikkje éin sjukdom, men ei paraplynemning på ei rekkje kroniske tilstandar med ulike årsaker og prognose. Fellesnemnaren er tilbakevendande epileptiske anfall.

Les mer på helsenorge.no

Barnet/ungdommen blir utredet av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, psykolog og spesialpedagog. Fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom deltar ved behov. Innleggelsen varer normalt i 16-17 dager.

Barnet/ungdommen, foreldrene eller andre pårørende deltar på gruppeundervisning om epilepsi og andre relevante temaer. Vi gir også tilbud om individuell veiledning ut fra behov. Foreldre kan søke om opplæringspenger.

Før

Ca. 2 uker før innleggelsen blir dere kontaktet av sykepleier per telefon for en kartleggingssamtale. Da får dere informasjon om plan for oppholdet og svar på eventuelle spørsmål. Vi spør dere om forventninger til innleggelsen, endringer i anfallssituasjonen siden innsøkning til SSE og behov for tilrettelegging under innleggelsen.

Hvis dere eller andre har film av anfallene på mobil, er det fint om dere tar med dette. Ta også med anfallsbeskrivelserog eventuelt anfallskalender.

Ved innleggelsen bør dere ha en oversikt over

  • utredning som er gjort lokalt (MR, EEG, blodprøver, annen utredning)
  • medisiner som brukes nå og som er prøvd ut tidligere

Rapporter fra PPT, BUP, habiliteringstjenesten ol. bør sendes til oss i forkant for å unngå forsinkelser i utredningen.

Under

  • Den første dagen har foreldre/foresatte/barnet/ungdommen en innkomstsamtale med lege og sykepleier. Dag en eller to har de en samtale med resten av det tverrfaglige temaet
  • De ulike fagpersonene gjennomfører observasjoner, kartlegging og testing av barnet/ungdommen
  • Før utskrivelse/overføringsmøte har foreldre/foresatte et felles oppsummeringsmøte med fagpersonene i teamet. Vi anbefaler at begge foreldre/foresatte er tilstede ved dette møtet, enten fysisk eller pr. telefon. Vi vurderer behov for individuelle samtaler.
  • Barnet/ungdommen får samtaler etter behov
  • De fleste tar EEG
  • Barnet/ungdommen går i observasjonsbarnehagen eller på skolen
  • Vi gjør en vurdering av behovet for hjelpetiltak, for eksempel  tilrettelegging i barnehage - og skolehverdagen

En tverrfaglig utredning avsluttes med et overføringsmøte med foreldre/foresatte, instanser fra hjemstedet og tverrfaglig team ved SSE. Instanser fra hjemstedet er vanligvis barnehagepedagog/kontaktlærer, rådgiver og PPT. BUP, fastlege, helsesykepleier eller andre relevante fagpersoner kan også delta. Møtene foregår på SSE eller som videokonferanse.

Etter

Lokale instanser i hjemkommunen får under overføringsmøtet kunnskap om barnets/ungdommens kognitive og motoriske utvikling og ferdigheter, innlæringsevne og sosiale ferdigheter, samt den medisinske behandlingen og anfallssituasjonen. Anbefalte tiltak for videre oppfølging blir formidlet. Epikrise fra legen og rapporter fra det tverrfaglige teamet blir sendt til pasient eller foreldre/foresatte, henvisende lege og andre relevante instanser.

Barnet/ungdommen følges videre ved sin lokale barneavdeling. Legen vurderer behovet for videre kontroll på SSE vurderes ved utskrivelse.

Kontakt

Nevrologisk poliklinikk

Kontakt Nevrologisk poliklinikk

Oppmøtested

Behandlingsbygg 1, 2. etasje (B102).

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Transport

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​