HELSENORGE

Pallion- Lindrende behandling integrert i kreftbehandling

Studien vil undersøke om tidlig involvering av lindrende behandling fører til økt livskvalitet hos pasienter med langtkommen kreft.

Mange internasjonale studier har dokumentert at en tidlig integrasjon av onkologi og palliasjon har en rekke positive effekter; bl.a. bedre livskvalitet, færre psykiske plager, mer realistisk forståelse av prognose og behandlingshensikt, og større tilfredshet med informasjon blant pasienter og pårørende. Sterk økning i bruk av kjemoterapi og annen behandling med tvilsom effekt mot livets slutt er også en del av "integrasjonsdebatten".

Ahus-pasienter inkluderes i kontrollarmen, dvs ingen bevisst tidlig integrering av lindrende behandling. I PALLiONs kontrollarm følges sykehusets vanlige rutiner mht. henvisning, kontakt og samarbeid mellom onkologi og palliasjon. 

Dette vil besvares med data fra journal og registreringer i Helsepersonellskjemaene (case-report form HCP-CRF) som fylles ut hver 2. måned av lege/studiesykepleier/sykepleier (se side 7).

Hovedendepunktet i PALLiON-studien

Bruk av kjemoterapi siste 3 levemåneder:

  • Hvor mange pasienter (andel) får kjemoterapi siste 3 levemåneder? 
  • Hvor mange sykluser gis siste 3 levemåneder? 
  • Hvor nært opp til død gis siste linje kjemoterapi og siste kur? 
  • Evt hvilken annen behandling gis når tumorrettet behandling er avsluttet?

Sekundære endepunkt i PALLiON-studien

  • Egenvurdert helse, symptomer, livskvalitet, tilfredshet med informasjon hos pasienter og pårørende 

Dette vil besvares med spørreskjemaer på papir hver 2. måned fra inklusjon til død, eller når studien avsluttes. Disse skjemaene (bortsett fra det første som fylles ut ved inklusjon) sendes hjem til pasient og pårørende fra Trial Office i Trondheim. Pårørende får også skjemaer 6 og 12 måneder etter pasientens død.

Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus
  • Sørlandet sykehus 
  • Helse Vest Ålesund

Prosjektleder

Overlege PhD Hanne Hamre, Kreftavdelingen Ahus