Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Akershus universitetssykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus er et bredt sammensatt forum med representanter for pasienter og pårørende, og sykehuset. Utvalget taler pasientenes sak og sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Les mer om Brukerutvalget

Ungdomsrådet representerer pasientgruppen 12-25 år, og er et brukermedvirkningsorgan i tillegg til det ordinære brukerutvalget. Alle medlemmene i ungdomsrådet har egen erfaring med det å være ung med helseutfordringer.

Les mer om Ungdomsrådet

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset (ekstern lenke)


 

Sist oppdatert 30.08.2021