ARA Nordbyhagen

ARA Nordbyhagen gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), både døgn og poliklinikk. Behandlingstilbudet er for kvinner og menn over 18 år.

Vi har to døgnseksjoner, Tun A og Tun B. Akutt TSB-tilbudet i vårt opptaksområde er samlokalisert ved ARA Nordbyhagen. ARA Nordbyhagen er en del av Avdeling rus og avhengighet (ARA), Divisjon psykisk helsevern.

Vi har ti sengeplasser til akutt TSB-døgn. Vår vakttelefonen er åpen hverdager fra 08.00-21.00 for vurdering, råd og veiledning. Siste oppmøte for vurdering er kl.14.00. Vi er stengt helger og røde dager og lokal legevakt må kontaktes ved behov. 
Ved en eventuell innleggelse er forventet varighet 2-4 dager. Pasientens situasjon kartlegges og det opprettes kontakt med øvrig hjelpeapparat etter behov. Det kan ikke legges til grunn at pasienten skal være ferdig avruset ved utskrivelse.

Hovedkriterier for inntak:

  • Gravide med rusmiddelproblemer.
  • Fare for liv og helse på grunn av rusmiddelmisbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk.
  • Rusmiddelmisbruk med et slikt omfang, at pasienten står i fare for å utvikle alvorlig abstinensreaksjon.
  • Rus- /avhengighetslidelse hvor pasienten står i fare for å utvikle atferdsendring med påfølgende fare for eget- og eller andres liv og helse.
  • Rus- /avhengighetslidelse hvor det er overhengende fare for alvorlige relasjonsbrudd eller funksjonstap.

Vi har fem sengeplasser for pasienter innlagt etter kommunehelsetjenesteloven §10.2/10.3/10.4. Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte pasient med utgangspunktet i behov og ønsker beskrevet i henvisning.

Miljøterapi er sentralt i seksjonens behandlingstilbud og behandlingsmiljøet er tilrettelagt slik at pasientens muligheter for læring, mestring og personlig ansvar fremmes. Innenfor klare rammer og en trygg struktur forsøker vi å skape situasjoner hvor pasienten opplever mestring. Formålet er å styrke opplevelse av motivasjon og egenverdi. I behandlingen inngår det individuelle samtaler og deltakelse i samtalegrupper.Kontakt

Telefon

Sentralbord ARA Nordbyhagen

67 96 80 00

Akuttelefon

67 96 80 20

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Avd. Rus og avhengighet Nordbyhagen Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 5. 

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​