HELSENORGE
Smertepoliklinikk

Medisinsk cannabis og cannabisrelaterte legemidler, Nordbyhagen

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om effekt og risiko ved behandling av langvarige smerter med medisinsk cannabis og cannabisrelaterte legemidler. Derfor reserveres denne behandlingen i Norge for få pasienter. Pasienter som får denne behandlingen er nøye utvalgt og har en rekke forpliktelser. Det er et krav at pasienten samarbeider tett med behandler og fastlege.

Innledning

Cannabis

De fleste pasientene som tilbys behandling med Cannabis har sterke smerter som ikke lindres av godkjente legemidler. Cannabinoider er en kjemisk forbindelse i cannabis og det er to typer cannabis som er i bruk: THC – Tetra-hydro-Cannabinoid og CBD-cannabisolje. Preparatene som i behandling inneholder forskjellige mengder THC og CBD.

Det finnes to godkjente preparater: Sativex og Epidyolex. HELFO dekker disse i behandling av smertefulle spasmer ved multippel sklerose. 

Alle andre legemidler og annen bruk må skrives ut av legespesialist på sykehus. Dette regnes som utprøvende medisin og dekkes ikke av HELFO.

Cannabis virkning og bivirkning

 • Mengde THC i cannabis bestemmer hvilken og hvor sterk reaksjon på stoffet er. Opplevelsen som cannabis gir varierer sterkt, avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet. Effekten starter kort tid etter inhalasjon, eller etter gitt under tungen. Effekten er maksimal etter cirka 20-30 minutter. Den avtar igjen etter 2-3 timer og er vanligvis helt over etter 6 timer.
 • Inntak av cannabis kan fremkalle en rusopplevelse med avslapning, en følelse av letthet og oppstemthet. Tidsbegrepet og virkelighetsoppfatningen kan endres. Noen blir mer introvert og sitter i egne tanker. Ved høyere doser kan man få hallusinasjoner.
 • Bruken av høye doser kan gi eufori, men også angstanfall, og nedsatte psykomotoriske og kognitive funksjoner. Dette går blant annet ut over evnen til å kjøre bil og gir økt ulykkesrisiko. Kronisk bruk kan gi toleranse (redusert effekt) og abstinenssymptomer ved inntak av reduserte doser eller intet inntak. 
 • Ved kronisk bruk øker risikoen for fysiske og psykiske skader. Cannabis har en viss mulighet for å øke risikoen for kreft av ulike slag, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ved røyking, og hjerterytmeforstyrrelser. Over tid kan cannabis gi opphav til angstlidelse, affektive lidelser, og mer varig nedsettelse av kognitive evner (hukommelse og konsentrasjon). 
 • Cannabis påvirker immunforsvaret, hormonbalansen og reproduksjonssystemet, har også en innvirkning på fosteret hos gravide. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig alder og høyt forbruk. 
Før

Etter samtale med legespesialist på Smertepoliklinikken, en samlet vurdering og gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier, får pasienten informasjon om cannabis er aktuelt for seg. Legen begrunner eventuell beslutningen skriftlig i journalen og informerer pasienten om videre saksbehandling.

Under

Pasientens problemstilling diskuteres på et tverrfaglig møte med flere behandlere. Dersom de anbefaler behandling med cannabis blir det så sendt en søknad om dette til fagdirektøren ved Ahus. 

Behandlingsansvarlig lege kontakter pasienten og lager sammen med pasienten en behandlingsplan og eventuell nedtrappingsplan av andre medikamenter som pasienten bruker. 

Dersom søknaden godkjennes:

 • Lege skriver h-resept på godkjente cannabispreparater (Sativex og Epidyolex). Pasienten kan så hente ut medikamenter på apotek, som fakturerer Ahus. 
 • Dersom pasienten skal behandles med ikke godkjente legemidler skriver legen e-resept. Pasienten må betale for legemidlene på apoteket, men kan få utlegget refundert mot framvisning av kvittering.

Etter

Behandlingen skal først prøves ut i en avgrenset tidsperiode og pasienten skal følges opp tett av lege med en telefonkonsultasjon noen uker etter oppstart. Deretter skal pasienten på kontroller etter 1, 3 og 6 måneder. Legen vurderer effekten av behandlingen, smertelindring, konkrete mål for bedret funksjonsnivå og nedtrapping av opiater. 


Deretter:

 • Behandlingen skal revurderes minst en gang årlig. 
 • Pasienten forventes å fortsette med annen smertebehandling med fysisk aktivitet, behandling hos fysioterapeut og behandling med ikke vanedannende medikamenter.
 • Pasienten tar medisinene som angitt av legen. Avtalt dose skal ikke overskrides. Tilleggsmedisiner, spesielt smertestillende og beroligende, skal ikke brukes uten at dette er avtalt med legen.
 • Pasienten rapporterer eventuelle uønskede virkninger av behandlingen. 
 • Pasienten er alene ansvarlig for at medisiner oppbevares forsvarlig slik at de ikke kommer på avveie. Cannabis skal kun brukes av den som den er utskrevet til og aldri overlates til andre. Resepten må fornyes før den avtalte tid utløper. 
 • Pasienten skal ikke benytte illegale rusmidler, heller ikke cannabis i andre former eller på andre måter enn det som er avtalt med legen.  Hvis legen ber om det skal pasienten avgi urin- og/eller blodprøve for påvisning av eventuelle andre rusmidler og medikamenter. 

Førerkortveileder

Helsedirektoratets “Førerkortveileder” sier at bruk av godkjente legemidler med cannabis (Sativex og Epidyolex) kan være forenlig med førerkort klasse 1, mens all annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Les veilederen for nærmere vilkår: 


Ellers gjelder følgende:

 • Pasienten skal ha muntlig kjøreforbud i minst 2 uker etter dosejustering av cannabinoider. Deretter 8 timer kjøreforbud etter siste dose. Dette forutsetter at pasienten har dokumenterbar effekt av medikamentet, samt at andre bivirkninger ikke medfører at pasienten ikke bør kjøre motorvogn. 
 • Førerkortveilederen forutsetter kun bruk av legemidler godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 
 • Veilederen forutsetter også at legemidlet er forskrevet av norsk lege og kjøpt i Norge.
 • Dersom behandlingen videreføres etter prøveperioden, skal pasienten følges, og behandlingen evalueres minst en gang per år ved smerteklinikken. Senest etter to år bør det vurderes å pause behandlingen. Pasientens fastlege og legen(e) skal utveksle informasjon om behandlingens effekt, uønskede virkninger og bruk av andre medikamenter. 
 • Cannabispreparater og eventuelle andre vanedannende medikamenter skal bare forskrives av legen som har ansvar for behandling. Andre leger ved Smertepoliklinikken kan forespørres dersom behandlingsansvarlig lege ikke er tilgjengelig, men de har ikke plikt til å forskrive legemiddelet. Smertepoliklinikken kan ikke garantere at det til enhver tid er en lege tilgjengelig som kan og ønsker å skrive ut denne gruppen medikamenter.

Vær oppmerksom

Behandling med cannabis avsluttes dersom en eller flere av følgende inntreffer: 

 • Dersom smertene er som før behandlingen ble startet eller under 30 % smertereduksjon til tross for anbefalt maksimal dosering.  
 • Dersom pasienten trenger stadig høyre doser Cannabis for å opprettholde samme effekt. 
 • Pasienten tar andre sterke smertestillende og beroligende medikamenter uten å ha klarert dette på forhånd med legen.
 • Pasienten bruker illegale rusmidler.
 • Pasienten møter ikke til avtalte timer og kontroller.
 • Dersom målene som på forhånd er satt for behandlingen ikke oppnås, eller hvis det senere utvikler seg en bruk som avviker fra intensjonen skal legen avslutte behandlingen.

Kontaktinformasjon

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Parfyme

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?