Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Rus og avhengighet (ARA)

Begrepet ROP brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse Og Psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse.

Innledning

Behandling for ROP-pasienter kan ha svært ulik målsetting. Vi ønsker å redusere skadene ved pågående rusmiddelmisbruk og bidra til at du får bedre psykisk helse og funksjonsevne. Et annet mål kan være bedret funksjonsevne og integrering i samfunnet. Ofte vil målsettingen endre seg underveis i behandlingsforløpet.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning og behandling foregår på poliklinikk; Follo, Groruddalen, Nedre Romerike eller Øvre Romerike, eller ROP-enheten ved Follo døgn.

Henvisning sendes til:

Akershus universitetssykehus HF 
Avdeling Rus og avhengighet (ARA)
v/ aktuell poliklinikk eller Follo døgn ROP
Postboks 1000   
1478 Lørenskog   

Henvisning må være skriftlig.

 • For henvisning til ROP-enheten Follo døgn, bruk henvisningskjema Henvisning Ara Follo Døgn.doc
 • For poliklinisk behandling, skriv en henvisning som omfatter:
  • pasientens personalia inkludert adresse og telefonnummer
  • relevant bakgrunnsinformasjon inkludert opplysninger om rusmiddelbruk, somatisk og psykisk sykdom, behandlingserfaring
  • informasjon om pasientens ansvarsgruppe/hjelpeapparat
  • hvorvidt pasienten har individuell plan – legg ved hvis pasienten har
  • bestilling for opphold
  • planlagt oppfølging etter oppholdet

Eventuelle vedlegg må ligge ved selve henvisningen, og ikke ettersendes, for at vi skal kunne gjøre en rask og best mulig vurdering på best mulig grunnlag.

1. Før

Du vil motta et brev med tidspunkt og oppmøtested før første behandlingstime.

Noen har også behov for en døgninnleggelse i post eller institusjon. Tilbudet vil da blant annet bestå av miljøterapi, individuelle samtaler og deltakelse i grupper, medikamentell behandling, fysisk aktivitet.

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat, er det viktig med godt forarbeid. Da ønsker vi å avklare flere forhold relatert til din situasjon. Vi ønsker å være best mulig kjent med din situasjon, slik at behandlingen kan legges til rette for deg. Kontakt mellom behandlinginstitusjonen og de personene som allerede hjelper deg i ditt lokale hjelpeapparat er viktig (fastlege/kommune).

Kartlegging og utredning bør omfatte rusmiddelbruk, psykisk helse, kognisjon, somatisk helse – inkludert eventuelt tannhelse og ernæring. Vi ønsker også å kartlegge din sosiale situasjon og hvordan du fungerer, slik at det kan danne grunnlag for en behandlingsplan.

Du kan lese mer om kartlegging og utredning i rusbehandling i den nasjonale retningslinjen "Rus- og psykiske lidelser".

2. Under

Ofte vil et behandlingstilbud bestå av hjelp fra et behandlingsteam med ulike yrkesgrupper (lege, psykolog, sykepleier, sosionom). Vi kan møte deg enten på kontoret, hjemme hos deg eller et annet egnet sted. Når hjelpen kan foretas ulike steder – alt etter dine behov og din situasjon - heter det ambulant behandling. Et poliklinisk behandlingstilbud består av individuelle samtaler, eventuelt par- og familiesamtaler.

3. Etter

Etter et opphold i en døgninstitusjon, overtar det lokale hjelpeapparatet, det vil si fastlege og kommune. Før du blir utskrevet fra døgnbehandling, vil det være møter og samtaler mellom sykehuset og ditt lokale hjelpeapparat. Ved utskrivelse mottar du og din behandler et avslutningsbrev som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av tiltak videre.

Når du er ferdig med oppholdet i døgnavdelingen, overtar poliklinikken og den polikliniske behandleren oppfølgingen hvis du ønsker dette.

Kontakt

Oppmøte
Utredning og behandling foregår på din lokale ARA poliklinikk; Follo, Groruddalen, Nedre Romerike eller Øvre Romerike, eller ROP-enheten ved Follo døgn.

Rus og avhengighet (ARA)

Telefon
02900
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF

Avdeling rus og avhengighet
Postboks 1000
1478 Lørenskog 

Praktisk informasjon

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.