Tidslinje PHN

Tidslinje PHN

Idéfase - 2012-2013

På bakgrunn av Strategisk utviklingsplan 2012-2016 for Akershus universitetssykehus og oppdragsdokument for 2012 fra Helse Sør-Øst RHF, besluttet styret i Akershus universitetssykehus HF å igangsette idéfase for nytt psykiatribygg på Nordbyhagen. Idéfaserapporten ble ferdigstilt i mai 2013. I denne rapporten skisseres to alternative løsninger: Samling på Nordbyhagen eller en delt løsning mellom Nordbyhagen og Lurud.

Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus 2017-2030

Styret i Akershus universitetssykehus HF vedtok 17. februar 2016 (sak 6/16) «Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2017-2030». Ett av hovedmålene i utviklingsplanen var å prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling. De lokalbaserte tilbudene skal videreutvikles, samtidig som det slås fast at sykehusfunksjonene skal samles på Nordbyhagen. Samling av sykehusbasert psykisk helsevern løftes i utviklingsplanen fram som ett av tre tematiske sentersatsninger i helseforetaket.

Styret i Akershus universitetssykehus HF fattet følgende vedtak den 27. september 2017 (sak 61/17): For å sikre nødvendig fremdrift i planleggingen av nybygg for psykisk helsevern, ber styret om at administrerende direktør oversender søknad om oppstart av konseptfasen til Helse Sør-Øst RHF.
I styremøte den 14. juni 2018 (sak 054-2018) vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF oppstart av konseptfasen.

Konsept besluttet - 2020

Konseptrapporten ble godkjent i styret Akershus universitetssykehus 19 oktober 2020 (sak 91/20). Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i sak 133-2020 den 26. november 2020 følgende enstemmige vedtak:

  • Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet i et forprosjekt for samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF.
  • Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 815 millioner kroner (P50, prisnivå april 2020).
  • Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2022.
  • Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med de føringer som fremgår av denne styresaken og gi Akershus universitetssykehus HF ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppstart forprosjekt januar 2022

På bakgrunn av vedtak om finansiering i 2021 ble prosjektets forprosjektfase igangsatt i januar 2022. Prosjektstyret ble oppnevnt i januar og har engasjert en prosjektorganisasjon fra Sykehusbygg HF som skal lede arbeidet i forprosjekt og gjennomføringsfasen.

Forprosjektet er siste ledd i "tidligfaseplanlegging" av sykehusbyggprosjektene og forutsetter en godkjent konseptrapport og godkjent mandat for forprosjektfasen. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

Utlysning av anskaffelse for prosjektet - mars 2022

Etter at prosjektstyret og styret i Akershus universitetssykehus besluttet entreprisestrategi og fullmakt til inngåelse av kontrakt, utlyste vi en konkurranse om en totalentreprise med integrert prosjektutvikling for byggingen. Konkurransefasen pågikk til juni 2022.

Bildet viser dialogmøte som ble avholdt på Lørenskog Hus i forkant av utlysningen. Dialogmøtet inviterte interesserte leverandører og entreprenører til å få mer informasjon om prosjektet og anskaffelsesprosessen.

En person som holder en presentasjon for et publikum
Klart for å bygge nytt psykiatribygg på Nordbyhagen

Medvirkningsdager - "byggherrens forberedelser" - mai 2022

Parallelt med at anskaffelsesprosessen går sin gang er det utarbeidet en plan for gjennomføring av en forberedende medvirkningsaktivitet, hvor formålet er å istandsette medvirkende ressurser for de prosjekteringsaktiviteter. Et prosjekt har stort behov for informasjon og innspill fra omgivelsene og gode medvirkningsprosesser er derfor viktig. I medvirkningsmøter vil det konsept som foreligger bli videreutviklet med hensyn til funksjon og løsningsprinsipper.

En gruppe mennesker som sitter ved pulter i et klasserom

Oppstart av prosjekteringsprosessen - 16.-17. august 2022

34 deltakere fra Ahus, Sykehusbygg, Skanska, Norconsult, Nordic office of arcitechture og Bjørbekk & Lindheim jobbet frem en felles plattform. De så på hvilke prestasjoner som skal måles og følges opp i prosjektet, ønsket prosjektkultur, forståelse av kontraktsgrunnlaget, prosjektadministrative rutiner samt hvordan gjennomføringsplanen skal implementeres. Resultatet fra samlingen ble oppsummert i en hustavle som skal henge på prosjektkontoret for PHN-prosjektet på Nordbyhagen.

Prosjektkontor på Nordbyhagen - september 2022

6. september flyttet prosjekteringsgruppen inn på Ahus Nordbyhagen i et eget prosjektkontor. Bygget legger til rette for godt og effektivt samarbeid i prosjektgruppen, sammen med representanter fra Ahus.

Layout for VOP og BUP er låst - november 2022

Etter omfattende medvirkningsarbeid med alle involverte er nå layouten av voksenpsykiatri (VOP) og banre- og ungdomspsykiatrien (BUP) låst. Det vil si at byggets funksjoner for disse avdelingene er låst, som for eksempel plassering av rom. Det gjelder ikke plantegninger da videre detaljprosjektering kan medføre at dører og vegger må flytte på.

Forprosjektrapport er levert - mars 2023

Forprosjektrapporten presenterer arbeidet som er gjennomført i forprosjektfasen, blant annet i form av gjennomføringsplan, og et kostnadsestimat, for utvidelsen av bygningsmassen på Nordbyhagen. Forprosjektrapporten danner grunnlag for beslutning om gjennomføring. Den viser også hvilke funksjoner den nye bygningsmassen skal ha og hvordan funksjonene tenkes løst, som tekniske løsninger som skal ivareta funksjonen. Bred medvirkning i forprosjektfasen, har ført til godt forankrede løsninger i ulike nivåer i driftsorganisasjonen.

Forprosjektrapporten legges ved «Sak om oppstartsbeslutning» og skal etter planen behandles i styret ved Ahus 22.03, og i styret i HSØ 27.04.23.

April 2023

Styret i Helse Sør-Øst ga fredag 28. april klarsignal til å starte byggingen av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen med 50 sengeplasser. Forprosjektet og planene for bygget ble godkjent, med en økonomisk styringsramme på 977 millioner kroner. 

Kontrakt signert

26. mai ble kontrakten for selve byggeprosjektet signert på kontoret til administrerende direktør Øystein Mæland.

Et par menn som sitter ved et bord og smiler

Tor Arne Midtskogen, konserndirektør i Skanska, og Øystein Mæland signerer byggekontrakten.

Mai til juni 2023

Utbyggingen starter. Tomten skal sprenges og graves ut før kjelleren støpes og tilrettelegges for prefabrikert elementmontasje av råbygget. Perioden fra sommeren 2023 til sommeren 2024 er avsatt til disse arbeidene.

Tre bygningsarbeidere står med arbeidsklær og hjelp utenfor byggeplass

Produksjonslederne Ance Redman og André Wrangell sammen med anleggsleder Magnus Løvik fra Skanska.

Grunnsteinsmarkering - 3. november 2023

Smil og gode ord lot seg se og høre på Nordbyhagen fredag 3. november, på tross av regn, slaps og vind fra alle kanter. Under en blafrende teltduk foran et stort, vått hull i bakken ble grunnstein for nytt senter for psykisk helsevern (PHN) satt ned.

 

En gul boks med svart etikett
Dette skrinet ble lagt ned av administrerende direktør Øystein Mæland.

 

Grunnstein i regn

2026 - Bygget er ferdig og senteret er klar til innflytting

Virksomhetene innen sykehusbasert helsevern bil bli trinnvis samlokalisert i det nye bygget. Deler av virksomheten flytter inn når bygget er ferdig i 2026, resten når Oslo-bydelene i Groruddalen er overført til Oslo universitetssykehus.

Sist oppdatert 21.11.2023