To menn i hvite klær som snakker sammen i lokalene til blodbanken

Om oss

Akershus universitetssykehus (Ahus) eies av Helse Sør-Øst RHF og er et lokal- og områdesykehus for cirka 594 000 innbyggere.

Kontakt oss

Hovedoppgavene våre er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Vi er 12 000 ansatte på Ahus, med ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen. I tillegg de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Nordre Follo, Kongsvinger, Gardermoen og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over opptaksområdet (JPG)

Akershus universitetssykehus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.​​

Visjonen vår er "Menneskelig nær - faglig sterk". 

Det innebærer: 

  • Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.
  • Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.
  • Som pasient skal du oppleve trygghet.
  • Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap.

​For å sikre befolkningen i opptaksområdet et godt sykehustilbud i fremtiden og for å skape gode fagmiljøer, har Akershus universitetssykehus utarbeidet en plan for utviklingen av virksomhet og bygg.

Les mer om utviklingsplanen ​​​​​​

Sykehuset er inne i en spennende vekstperiode hvor kapasiteten og tilbud skal økes, med ombygginger og utbygginger på både kort og lengre sikt. 

Mer om planer og fremdrift av byggeprosjektene

Administrerende direktør Øystein Mæland

Sykehusledelsen består av administrerende direktør, viseadministrerende direktør, klinikkdirektører og stabsdirektører.
Ledelsen ved Akershus universitetssykehus

Styret har på vegne av våre eiere, Helse Sør-Øst, det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Akershus universitetssykehus.

Les mer om styret

Brukerutvalg og ungdomsråd

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg, som taler pasienter og deres pårørendes sak. De sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud. I tillegg har sykehuset et ungdomsråd og brukerråd i flere klinikker.

Brukerutvalg

Ungdomsråd

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Tillitsvalgte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte og skal skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår. Vernetjenesten har som hovedoppgave å passe på at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Tillitsvalgte

Vernetjenesten

Akershus universitetssykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for mediene, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

Les mer om media

Du finner samlet kontaktinformasjon på siden under

Kontakt Akershus universitetssykehus

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Les mer om offentlig postjournal

Vi ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.

Les mer om Grønt sykehus

Akershus universitetssykehus har utarbeidet et profilprogram for virksomheten for fremstå helhetlig og gjenkjennelig.

Se vår profil

​Nøkkeltall for 2022

  • ​852 somatiske senger og 309 senger innen psykisk helsevern.

  • Vi utførte 434 811 somatiske polikliniske konsultasjoner og 289 944 konsultasjoner i psykiatrien.

  • Det ble avlagt 17 dokt​orgrader.

  • Sykehuset var praksisplass for rundt 800 helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning og 1000 medisinstudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) har hatt undervisning hos oss. Vi har 70 LIS1-stillinger og 462 leger i spesialisering (LIS-leger).

  • ​​​Endelig økonomisk resultat i 2022 på 233,2 ​millioner i overskudd. ​


Sist oppdatert 20.07.2023