Media

Akershus universitetssykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for mediene, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

Mediehenvendelser

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt på telefon 902 87 117 (ikke SMS) eller epost kommunikasjon@ahus.no. Etter kontortid er ikke medievakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00-16.00).

Mediehenvendelser til Akershus universitetssykehus (Ahus) blir logget i datasystemet helseCIM. Vi logger dato, medienavn, navn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og epostadresse, samt hva saken gjelder og eventuell epostutveksling. Opplysningene blir kun brukt internt i Kommunikasjonsavdelingen og det skjer ingen utlevering av opplysningene.

Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din og henvendelsen skal loggføres, eller du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere forespørsler, gi oss beskjed på epost til kommunikasjon@ahus.no.

Fritak fra taushetsplikt

Alt helsepersonell er bundet av taushetsplikten jf. Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om din helsetilstand, uten at du formelt fritar dem fra taushetsplikten. Fritaket som sådan må gjelde all relevant informasjon i den spesifikke saken.

Et fritak fra taushetsplikten innebærer ikke at helsepersonellet har en opplysningsplikt overfor media. De skal foreta en selvstendig vurdering om i hvilken grad opplysningene skal gis, og kan avslå å gi opplysninger til pressen uten nærmere begrunnelse. Hensynet til pasientens beste skal veie tyngst.

Hvis du vil løse helsepersonell fra taushetsplikten, må du fylle ut og signere skjema for dette.

Samtykkeerklæring fra pasient/pårørende til ved medvirkning i mediesak (PDF)

Fotografering eller opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Les mer om offentlig postjournal

Profilhåndbok

Akershus universitetssykehus har utarbeidet et profilprogram for virksomheten for å fremstå helhetlig og gjenkjennelig i samfunnet omkring oss.

Les mer om profilhåndbok
Fant du det du lette etter?