Behandling

Epilepsi - Oppfølging etter PNES-diagnose (psykogene, ikke-epileptiske anfall) hos voksne

Målet med oppholdet er at du skal få økt forståelse og kunnskap om diagnosen, samt økt trygghet med tanke på å håndtere anfall.

Psykogene, ikke-epileptiske anfall er en type epilepsilignende anfall som ikke skyldes epilepsi. Slike anfall er ikke uvanlige, hverken hos barn, ungdom eller voksne.

Les mer på helsenorge.no

Mange kan synes det er vanskelig å få diagnosen, og har behov for hjelp til å finne ut av sin situasjon. Det er viktig at du sier noe om dine forventninger til oppholdet, og hva du ønsker å bruke tiden til under innleggelsen.

Før

SSE har to pasientforløp for voksne med PNES-diagnose.

 • 2 ukers innleggelse for individuell oppfølging
 • 4 ukers innleggelse for oppfølging i gruppe

Hvilket som passer best for deg blir avklart på forhånd, for eksempel i løpet av diagnoseavklaring eller ved kartleggingsopphold.

Du får samtaler med din faste lege og sykepleier i løpet av oppholdet.
Ved behov får du tilbud om time med psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller sosionom.

Vi har også tilbud om undervisning og veiledning for pårørende ved behov.
Du kan få hjelp til å finne ut hva du trenger av hjelp og støtte, henvisning til lokalt hjelpeapparat og tilrettelegging for videre behandling.

Under

Individuell (2 uker)

Du får samtaler med din kontaktsykepleier og lege med fokus på PNES. Du får undervisning om PNES, stress og kroppslige reaksjoner. Vi ønsker å gi deg:

 • økt kunnskap om diagnosen.
 • økt forståelse for egne symptomer
 • økt kunnskap om anfallshåndtering
 • opplevelse av at anfallene blir håndtert på en god måte
 • opplevelse av at PNES-anfall går over uten bruk av medikamenter
 • tro på at du på sikt kan mestre dine anfall
 • motivasjon til å ta imot videre behandling etter utskrivelsen

Gruppe (4 uker)

Oppfølging i gruppe er egnet for deg som kan ha nytte av å dele erfaringer med andre pasienter med samme diagnose. Du må kunne reflektere, lytte og delta i gruppesamtaler. Gruppene består av 4-6 personer i ulik alder.

Oppholdet består av et fastsatt program, som deltagerne får tilsendt i forkant av oppholdet. Programmet består av undervisning, samtalegrupper, individuelle samtaler og undervisning med fysioterapeut. Samtalegruppene ledes av to sykepleiere, men målet med gruppen er at deltagerne selv skal velge tema og hva de ønsker å snakke om.

Mål for gruppeoppfølging:

 • Skape en trygg arena hvor man kan dele erfaringer og gi hverandre råd i forhold til problemstillinger i hverdagen.
 • Øke den enkelte deltagers forståelse og kunnskap om PNES
 • Bli kjent med egne tanker, følelser og reaksjoner.
 • Aksept av diagnosen
 • Reflektere over egen situasjon
 • Bli bevisst disponerende/vedlikeholdende faktorer i hverdagen.
 • Motivasjon for å ta imot hjelp lokalt

Etter

Etter oppholdet sender vi epikrise til den legen som har henvist deg til oss. 
Etter avtale med deg sender vi også henvisning til det lokale hjelpeapparatet i hjemkommunen din hvis du har behov for det. Lokale instanser overtar ansvaret for videre oppfølging.

Kontakt

Nevrologisk poliklinikk

Kontakt Nevrologisk poliklinikk

Oppmøtested

Behandlingsbygg 1, 2. etasje (B102).

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Transport

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​