Rehabilitering

Koordinerende enhet

Rehabiliteringstilbud

Rehabilitering og habilitering skal bidra til at du med sykdom eller skade oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Rehabilitering er integrert i de fleste pasientforløp.

Kontaktinformasjon til koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringstjenester. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen ansvaret for dette. Her finner du informasjon om tilbud og tjenester innen rehabilitering- og habilitering. 

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst ligger hos Sunnaas sykehus HF. De har oversikt og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i regionen. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale. 

RKE har en informasjonstelefon, hvor du kan få hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i regionen. Ta kontakt på 800 300 61, mandag - fredag kl. 09.00-15.00.

Regional koordinerende enhet (sunnaas.no)

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, koordinator og individuell plan i kommuner i Ahus sitt opptaksområde og i Helse Sør-Øst. 

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i kommunene i opptaksområdet til Ahus, tilbud på Ahus og i Helse Sør-Øst. Du kan også få generell veiledning til søknadsprosesser, og vi forsøker å bistå med kontaktinformasjon til aktuelle tilbud


Rehabilitering- og habiliteringstilbud

På noen områder utgjør rehabilitering og habilitering en større del av behandlingen og forløpet. Under kan du se noen av rehabilitering- og habiliteringstilbudene.

​​​​​

​​​​

​​
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og du har rett til å delta i arbeidet med din IP, hvilket det må tilrettelegges for.

En tjenesteyter (koordinator) skal til en hver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen og den individuelle planen. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i dine mål, ressurser og helhetlige behov.

Kontakt den aktuelle avdelingen eller koordinerende enhet for mer informasjon.

Les mer om individuell plan (helsenorge.no)

I hver kommune finnes det en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Lenker til kommunenes nettside:

Bydel Alna

Bydel Grorud

Bydel Stovner

Nittedal

Aurskog Høland

Lørenskog

Lillestrøm kommune

Rælingen

Enebakk

Hurdal

Eidsvoll

Gjerdrum

Ullensaker

Nannestad

Nes

Ås

Nordre Follo kommune

Nesodden

Frogn

Kongsvinger

Eidskog

Grue

Nord-Odal

Sør-Odal

Sist oppdatert 09.12.2022