Byggeprosjekt

Sykehuset er inne i en periode hvor kapasiteten og tilbud økes, med ombygginger og utbygginger på både kort og lengre sikt. Her kan du lese mer om planer og fremdrift av byggeprosjektene.

​Vi bygger fremtidens sykehus

Behovet for spesialisthelsetjenester vil drives av befolkningsutviklingen i opptaksområdet vårt. Utviklingen i folketallet, alderssammensetningen i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard vil få stor betydning for planleggingen av fremtidens sykehus. 

De viktigste utfordringene for pasientbehandlingen de neste årene vil være å ha tilstrekkelig kapasitet til en økende pasienttilstrømming, i større grad være i stand til å tilpasse pasientforløpene til den enkeltes behov, samt å sørge for helhetlige forløp på tvers av omsorgsnivåene.

Ahus i dag

Akershus universitetssykehus driver i dag virksomhet i 68 bygg fordelt på 18 behandlingssteder, både eide og leide. Ahus har sitt hovedsete på Nordbyhagen, i Lørenskog kommune. Samlet er porteføljen på 293 075 kvm (bruttoareal) bygningsmasse, hvorav 240 600 kvm eid og 52 475 kvm leid.

​Planlagte byggeprosjekt

Det er planlagt flere nye bygg på Nordbyhagen i perioden 2023 til 2030, blant annet nye bygg for sykehusbasert helsevern, ferdigstilt i 2026, og et nytt kreft- og somatikkbygg (KSB) i to trinn. Et sålesenter med bildediagnostikk i 2031, pluss et bygg med økt somatisk senge- og behandlingskapasitet lengre ut på 2030-tallet.  

I bygget Nye nord er det i 2022 bygd om administrative arealer til nye onkologiske senger og poliklinikk.​

Fra januar 2024 og fram til høsten samme år pågår det arbeid for å øke senge- og bildekapasitet ytterligere de kommende årene. vurderes tiltak for å øke kapasiteten ytterligere, for eksempel gjennom utnyttelse av kapasiteten på Ahus Gardermoen og mulige rokader, ombygginger eller midlertidige nybygg.

    Sist oppdatert 25.06.2024