Forskning under Covid-19 pandemien

Forskning og innovasjon påvirkes av Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien vil påvirke forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus på ulike vis. Mange pågående forskningsprosjekter vil få kortere eller lengre avbrudd eller forsinkelser, og grunnforskningsmiljøer berøres gjennom endrede arbeidssituasjoner. Samtidig pågår det oppstart og planlegging av flere potensielt viktige forskningsprosjekter og studier koblet til covid-19.

NorCRIN har opprettet en egen side ​(norcrin.no) med informasjon og nyheter om covid-19. Se også Regional Forskningsstøtte sin side (forskerstotte.no) for covid-19 studier.

Ved Ahus rammes flere forskningsprosjekter som følge av forhold som redusert behandlings- og diagnostisk kapasitet, redusert eksperimentell virksomhet ved Ahus og midlertidig stengning ved UiO, karanteneregler, omdisponering av personell fra forskning til klinikk, pass av barn som følge av stengte skoler og barnehager mv.

I den anledning har vi sett behov for å opprette følgende Covid-19 rutiner og veiledninger, som nå er gjeldende. Disse var oppe til diskusjon i Felles forskningsutvalgsmøte 23.04.2020.

Logg – dokumentasjon Koronarelaterte forsinkelser forskning Ahus (Excel fil)

Mal for risikovurdering for gjenopptakelse av forskningsaktivitet ved Ahus (Word dokument)

Veileder for håndtering av forsinkelser og stans i pågående forskningsprosjekter Ahus grunnet Korona epidemien(Word dokument)

Smittevernsrutiner for ansatte og øvrige studiepersonell på forskningspoliklinikken (Word dokument)

Veileder for monitorering i kliniske studier (PDF)

Egenerklæring som skal fylles ut av monitor i forkant av monitoreringsbesøket (Word dokument)

Det anbefales at monitor utfører monitoreringen uten å oppholde seg i nærheten av pasientområder ved å benytte alternative rom på sykehuset utenom de kliniske avdelingene. Koordinatorer for kliniske studier kan være behjelpelig med å finne egnede rom for monitorering, og kan kontaktes på kliniske.studier@ahus.no.

Klinisk forskning ​på covid-19

For å bekjempe koronaviruset og hjelpe pasienter med covid-19 er det nødvendig å fremskaffe kunnskap om sykdomsforløpet, risikofaktorer, virusets egenskaper og hvilke behandlinger som hjelper de som er blitt syke med covid-19. The European Medicine Agency har kommet med en sterk oppfordring om samarbeid på gjennomføring av multi-internasjonale, fler-armede kliniske studier innen klinisk forskning på covid-19. Mer informasjon er tilgjengelig her.

Akershus universitetssykehus har flere ulike forskningsprosjekter og studier knyttet til covid-19. I en avsluttet klinisk legemiddelstudie initiert av Akershus universitetssykehus ble effekten av behandling med klorokin testet på pasienter med covid-19. Funnene er publisert i tidsskriftet 
Nature Communications (nature.com).

Akershus universitetssykehus deltar i WHO NOR-COVID studien som er en WHO initiert klinisk studie på covid-19. Forskere ved Oslo universitetssykehus koordinerer studien som inkluderer 24 sykehus i Norge.

 Oversikt over kliniske studier på covid-19

Øvrig informasjon om koronaviruset for pasienter, pårørende, ansatte og andre som er i kontakt med sykehuset er tilgjengelig på siden om Koronavirus​

Sist oppdatert 28.11.2022