Nyansatt på Ahus

Velkommen til oss i Akershus universitetssykehus! Som ansatt i Ahus er du en viktig brikke i et stort puslespill - sammen er vi "menneskelig nær, faglig sterk". Vi er glade for å ha deg med på laget og på denne siden har vi samlet informasjon til deg som nylig har fått jobb på Ahus og som det er fint å kjenne til før du har din første arbeidsdag.

​Viktig informasjon til nyansatte

Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som brukes ved fastsettelse av lønn for en ansatt. Det betyr at en ansatt kan få godskrevet tidligere relevant yrkeserfaring, utdanning og realkompetanse og skiller seg fra ansiennitet som bare sier hvor lenge en ansatt har jobbet.

Vi beregner lønnsansienniteten din ved ansettelse og i henhold til reglene i overenskomsten. Din lønnsansiennitet påvirker hvilken lønn du får og vil også telle inn ved eventuelle lønnsoppgjør.

Du er selv ansvarlig for å sende inn meldeskjema for ansiennitetsberegning for å dokumentere tidligere arbeidsforhold. Les hvordan du gjør det under.

For leger i spesialisering gjelder egne regler om utdanningsansiennitet. Ta kontakt med nærmeste leder.

Mer informasjon om lønnsansiennitet

Ved direkte overgang fra en jobb hos et annet helseforetak eller fra offentlig virksomhet får du samme ansiennitet som hos tidligere arbeidsgiver. Du trenger ikke å sende meldeskjema om det er tilfelle, men vi må få tilsendt en lønnsslipp, som viser dato for ansiennitet, eller annen dokumentasjon på beregnet ansiennitet.

 

Har du tidligere vært ansatt på Ahus beholder du ansienniteten din fra tidligere arbeidsforhold.

Ansiennitetsberegning før signering av arbeidsavtale

For at du skal få korrekt lønnsansiennitet må du fylle ut meldeskjemaet under. Ferdig utfylt meldeskjema sender du så til din nærmeste leder på e-post.

HR skal deretter kontrollere meldeskjemaet og korrigere etter gjeldende regler for ansiennitetsberegning.

For at du skal få korrekt lønnsansiennitet etter signert arbeidsavtale må du fylle ut meldeskjema. Meldeskjema og attester (arbeidsattester, tjenestebevis, fødsels- eller adopsjonsattest, legeerklæring ved omsorgsarbeid etter fylte 18 år) sendes samlet på e-post: hr@ahus.no.

Innsending av meldeskjema
 • Innen tre måneder fra tiltredelsesdato: ved samlet innsending av meldeskjema og attester innen tre måneder, beregnes lønnsansiennitet med virkning fra tiltredelsesdato. Eventuelle lønnsopprykk etterbetales.
 • Etter tre måneder fra tiltredelsesdato: ved samlet innsending av meldeskjema og attester etter tre måneder, beregnes lønnsansiennitet med virkning etter gjeldende regler fra den dato korrekte attester og meldeskjema er mottatt av HR.

 • All offentlig og privat tjeneste fra fylte 18 år godskrives.
 • Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil tre år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt, siviltjeneste og frivillig verneplikt for kvinner.
 • Fravær uten lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon medregnes i lønnsansienniteten med inntil to år, forutsatt at dette kan dokumenteres med fødsels- eller adopsjonsattest.
 • Ansiennitetsdato fastsettes til den første i måneden du tiltrer stillingen på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ansiennitet for dokumentert enkeltmannsforetak forutsatt at det kan fremlegges dokumentasjon på inntekt fra dette foretaket på minst 1 G for hvert år som det kreves ansiennitet for.
 • Læretid (lærlinger) godkjennes med 50% uavhengig av om lærlingen i deler av læretiden ikke var/er fylt 18 år. Dette betyr for eksempel at en læretid på to år godskrives med ett års lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.
En fullgod attest er signert, datert, stemplet og inneholder:
 • Ansettelsesperiode (fra- og til dato). Dersom det bare er oppgitt begynnerdato, må sluttdato innhentes, ellers skal dato attesten ble utstedt settes som til-dato.
 • Stillingsprosent og stillingstype.
 • For stillingsforhold som ekstrahjelp/tilkallingsvikar må timeantall i tillegg være spesifisert.
 • Attesten skal være på norsk eller engelsk. Du har selv ansvaret for å få attester utstedt på annet språk korrekt oversatt til norsk eller engelsk.
 • Word-dokument, arbeidsavtaler, lønnsoppgaver og sammenstillinger godkjennes ikke som en fullgod attest.

Annen nyttig informasjon

For stillinger som krever politiattest skal du benytte din signerte arbeidskontrakt eller rammeavtale til søknad om politiattest på politiet.noDet er oppgitt i utlysningsteksten om det er krav til politiattest i stillingen du skal begynne i. Husk at politiet kan ha lang saksbehandlingstid slik at det er fornuftig å søke med en gang du har signert arbeidsavtalen med oss. 
 
Politiet sender deg politiattesten elektronisk og du sender eller leverer den til din nærmeste leder.
 
Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved tiltredelse.

Lønn

Lønn utbetales den 12. hver måned. Dersom den 12. faller på en lørdag, søndag eller helligdag, utbetales lønnen siste hverdag før normal utbetalingsdato. Medarbeidere med fast månedslønn får utbetalt lønn forskuddsvis for hele kalendermåneden. Nyansatte som begynner i stillingen sin etter den 5. i måneden får første utbetaling måneden etter.

Medarbeidere med timelønn får lønnsutbetaling på etterskudd ut fra arbeidstid som er registrert i

Gat

Ahus benytter Gat arbeidsplan som verktøy for ressurs- og arbeidstidsplanlegging. I Gat skal alle lønns- og fraværsdata registreres.

MinGat er en selvbetjeningsløsning for den enkelte ansatte knyttet opp til ressursstyringssystemet Gat. Her kan du som ansatt se opplysninger om deg selv, følge med på egen arbeidstid, overtid og fravær, samt sende forespørsel til egen leder om ferie, avspasering, bytter, overtid og lignende. Det er i MinGat du skal godkjenne timelisten din som blir overført til lønn.

Lønnsslipper

Du finner lønnsslippene dine i Personalportalen.

Personalportalen via mobil kan du også finne i appen «Multi Mobil». Her kan du sjekke lønnsslippen, føre reiseregning, kjørebok, utleggsrefusjoner, oppdatere personinformasjon som e-post, mobilnummer, kontonummer, ekstra skattetrekk, og informasjon om pårørende.

Første gang du logger på velger du «førsteganspålogging». Følg instruksjonene som kommer på skjermen.

Skatt

Sykehuspartner er pliktig til å trekke riktig forskuddstrekk (skatt) ut ifra opplysningene som er gitt, mens du som ansatt er pliktig til å oppgi riktige opplysninger. Skatteopplysninger hentes automatisk fra Skatteetaten.

Du bør selv sjekke om skatteopplysninger er korrekt. På skatteetaten.no kan du kontrollere grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk.

Utenlandske arbeidstakere må ha gyldig oppholdstillatelse for hele arbeidsforholdet. Er du nyansatt utenlandsk arbeidstaker (gjelder ikke studenter) og er medlem av folketrygden i eget hjemland, må du levere A1-skjema fra trygdekontoret i ditt hjemland. Dersom du ikke er medlem av folketrygden i eget hjemland, må du gi skriftlig tilbakemelding om dette til Sykehuspartner.
 
Skattekort og D-nummer får du hos Skatteetaten: Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - (Skatteetaten.no)

Du finner mer informasjon hos UDI: Innvandring til Norge (udi.no).

​I personalhåndboka finner du retningslinjer du må forholde deg til som ansatt på Ahus, samt andre styrende dokumenter. Disse er til for at både du og lederen din vet hva som føringene for ditt ansattforhold. Det er for eksempel rettigheter og plikter dersom du blir syk, eller arbeidstid i stillingen du er ansatt i.

Personalhåndboken er organisert i ulike kategorier for at du lettere skal finne det du leter etter.

Du får tilgang til personalhåndboka når du er ansatt, og den er tilgjengelig fra privat data, se lenken her.

Personalhåndbok - Ahus (compendia.no)​

​Før oppstart

Når du har får tilbud om jobb hos oss får du en arbeidskontrakt til signering. Hvis du ikke finner denne i e-posten vi har sendt deg kan du logge deg inn på: https://signering.posten.no/​
 
Husk at du må signere både arbeidsavtalen og helseskjema.

Det meste av opplæringen din foregår i avdelingen når du starter. I tillegg skal alle nyansatte gjennomføre sentral opplæring med kompetanseplaner.
 
Kompetanseplanene ligger i Kompetanseportalen og består av flere filmer, e-læringskurs, dokumenter, samt noen fysiske kurs om for eksempel kliniske systemer, med mer. 
 
Du kan få tilgang til Kompetanseportalen opptil 30 dager før du starter i jobben din hos oss. 

E-læringskurs i Kompetanseportalen

Som nyansatt må du ta tre obligatoriske e-læringskurs før du kan få ID-kort. ID-kortet gir deg tilgang rundt om på Ahus. 

Logg deg inn i Kompetanseportalen via ID-porten (for eksempel Bank-ID) ​på lenken under. 
 
 
Under overskriften «planer» ser du at du har fått tildelt «Ahus-Alle Nyansatt Del 1- For alt personell». Er du klinisk personell kan det være aktuelt med Del 2A eller Del 2B. Det er det i så fall din leder som tildeler deg.
 
Klikk på tittelen til kompetanseplanen, les innledningen og gå i gang.

E-læringskurs for utenlandske statsborgere

De som ikke kan benytte seg av pålogging via ID-porten (utenlandske statsborgere) gjennomfører de tre e-læringskursene i Læringsportalen. Ta kontakt med leder for pålogging til Læringsportalen og informasjon om dette.

Dagen etter at e-læringskursene er gjennomført kan du besøke servicesenteret for å hente ut ID-kort, har du arbeidssted på Nordbyhagen eller Kongsvinger pleier de fleste å gjøre dette første arbeidsdag.
 
Jobber du på andre behandlingssteder må du ta turen til Nordbyhagen. Ta kontakt med hovedresepsjonen, så tar de deg med til servicesenteret. 
 • Alle ID-kort blir produsert og utlevert ved personlig fremmøte:
  •  Ahus Nordbyhagen og andre behandlingssteder: servicesenteret i kulverten (under sykehuset) etter kl. 10:00. Servicesenteret er åpent alle hverdager mellom kl. 07:30-15:30. Henvend deg i hovedresepsjonen ved hovedinngangen, så får du hjelp til å ta deg til servicesenteret.
  • Ahus Kongsvinger: servicetorget i 1. etasje, Kongsvinger sykehus.
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass).
 • ID-kort krever bilde, servicesenteret tar bilde av deg ved oppmøte.
 • Skal du ha tilgang til e-resept eller kjernejournal, er pass eller nasjonalt ID-kort eneste gyldige legitimasjon.
 • Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.
Har du spørsmål angående ID-kort kan du kontakte servicesenteret@ahus.no eller telefon 67 96 81 00.
Kvinne foran data snakker med et annet menneske som har ryggen mot kamera
Første arbeidsdag må du sjekke at opplysningene dine er registrert korrekt i Personalportalen.

Første arbeidsdag

Første arbeidsdag er det viktig at du registrerer og sjekker at følgende opplysninger i Personalportalen er korrekt:

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • eventuelle bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert så lenge du er ansatt ved Akershus universitetssykehus. 

Praktisk informasjon​​

Du finner mye god informasjon på intranettet vårt, MittAhus. Før du får tilgang der kan informasjonen under være fint å kjenne til i forkant av første arbeidsdag. 

Alle som skal benytte ansattparkering på Ahus Nordbyhagen og Kongsvinger sykehus må registrere seg via skjema på MittAhus. 

Forutsetning for å benytte ansattparkeringen

 • Du må sende inn søknadsskjema på MittAhus. Du skal bare benytte ditt primære arbeidssted i søknaden.
 • Du må ha gyldig EasyPark-avtale.
 • Kjøretøyet du benytter må være registrert i EasyPark-appen før parkering. Du kan registrere flere kjøretøy.
 • Dersom du ikke har fullført registreringen i EasyPark-appen før parkeringen, blir du belastet med besøkstakst. 

Oversikt over parkeringsområder og priser for besøkstakst finner du på sidene under:

Ahus er et stort foretak, med flere sykehus og andre bygg utenfor sykehusområdene våre. Alle sider om avdelinger, steder eller behandlinger har et avsnitt med "Praktisk informasjon".​
 
Avdelinger på Ahus

Oversiktskart

Kongsvinger sykehus

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.

Tilbud til Ahus-ansatte

Som ansatt i Akershus universitetssykehus (Ahus) har du tilgang på en rekke fritidsaktiviteter, velferdstilbud, barnehageplass og mulighet til å leie bolig i nærheten av sykehusene våre. Les mer her!

Ansatte
Ansatte på mat og drikke nordbyhagen
Sist oppdatert 20.03.2024