Veiviser for helsepersonell

Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av pasienter som sogner til Akershus universitetssykehus.

Om veiviseren

Veiviseren inneholder informasjon om generelle retningslinjer og oppgavefordeling mellom Ahus og samarbeidende helseforetak. Den inneholder også oversikter over Ahus' forskjellige behandlingssteder, avdelinger og poliklinikker innen somatikk og psykisk helsevern. 

I tillegg informerer veiviseren om tilbud kommuner og bydeler i opptaksområdet samt Oslo kommune har til befolkningen i opptaksområdet innenfor områdene helse, omsorg og velferd.

På denne siden finner du lenker til egne nettsider i kommunene med kontaktinformasjon til saksbehandlertjenesten, institusjoner/sykehjem, hjemmesykepleien, psykisk helse, rustjenesten og mer.


Øyeblikkelig hjelp, matrise Ahus (PDF).

Ved uenighet om formell sektorisering har AMK-sentralen beslutningsmyndighet.

Ahus Kongsvinger har et akutt tilbud for pasienter innen indremedisin, generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/fødsler. 

Ø-hjelp matrisen er førende og gjeldende, men oversikten nedenfor viser enkelte kategorier av pasienter som uavhengig av matrisen skal til Ahus Nordbyhagen.

Hvis du er i tvil, konferer.

Generelt

 • Alder 0-17 år (unntak er mistanke om akutt appendicitt på barn > 10 år som kan gå til Ahus Kongsvinger)
 • Traumer (OUS, Ahus Nordbyhagen: routes av AMK etter tabell/skala)
 • Multi-brukere
 • Kritisk syk pasient
 

Indremedisin

 • STEMI og ustabile pasienter med mistanke om NSTEMI og som trenger rask intervensjon skal til Ahus Nordbyhagen i åpningstid, ellers OUS
 • Bradykardi med mistanke om behov for pacemaker
 • Alvorlig nevrologisk sykdomstilstand (eksempelvis truende dialysebehov)
 • Akutt gastroskopi, akutt bronkoskopi
 • DVT (Dyp venetrombose)

Nevrologi

 • Alle nevrologisk sykdomstilstander, inkludert pasienter med hjerneslag
 • Ryggsmerter uten fall (nevrologi) 

Kirurgi

 • Akutt karkirurgi
 • Akutt urologi (unntatt: urinretensjon og nyrestein som skal til Ahus Kongsvinger)
 • Akutt ØNH

Ortopedi 

 • Ryggsmerter med fall og høyenergi ryggskade 

Gynekologi/føde 

 • Til Kongsvinger: Normalfødsler med avtalt fødeplass der
 • Til Nordbyhagen: Alle andre fødsler inkludert komplikasjoner


AMK-sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo, Ahus' opptaksområde, Asker, Bærum og Østfold, og har regionalt ansvar for Helse Sør-Øst. AMK har ansvar for å:

 • behandle henvendelse ved akutt skade og sykdom
 • koordinere helse- og sosialtjenestene ved større ulykker og katastrofer
 • samarbeide med andre nødetater ved hendelser der flere etater er involvert
 • formidle ambulanser etter bestilling fra hjelpeapparatet
 • formidle kontakt til vakttjenestene i bydelene

Telefonnummere

Akuttelefon: 113
AMK, operative henvendelser: Tlf. 22 93 22 51
Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell): Tlf. 22 93 22 20


Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskapen. De skal dekke behovet for primær diagnostikk og stabilisering, samt eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander. De skal også frakte pasienter med sykdom eller skade til korrekt behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling.

Det er viktig at du sjekker fordelingsmatrisene før du leser veiledningen under.

Akutt PCI-behandling ved hjerteinfarkt
Avhengig av klinikk og EKG-forandringer kan pasienter med nylig oppstått hjerteinfarkt tilbys akutt PCI-behandling ved Ahus Nordbyhagen, OUS Ullevål eller Rikshospitalet etter avtale med vakthavende lege. 
 
Alle pasienter med behov for akutt PCI-behandling som er inneliggende i Ahus, eller til vurdering i akuttmottak ved Nordbyhagen eller Kongsvinger, skal få denne behandlingen ved Ahus Nordbyhagen.
 

Følgende føringer gjelder hvis pasienten er prehospital: 

 • Oslopasienter går fortrinnsvis til OUS-U.
 • Pasienter fra kommunene i det opprinnelige opptaksområdet for Kongsvinger sykehus (Nes, Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger) skal til OUS-U.
 • Pasienter tilhørende Ahus' øvrige opptaksområde skal til Ahus Nordbyhagen i tidsrommet 07:00 - 20:00. 
 • Pasienter med tilbakevennende eller langvarig hjertestans skal til OUS-U. 
 • EKG sendes digitalt eller per faks til mottagende sykehus. Til Ahus Nordbyhagen og Kongsvinger benyttes Lifenet.  
 • Ved usikkerhet vedrørende forandringer sendes EKG'et for Stovner, Alna og Grorud først til Ahus.
 • Hvis Ahus ikke ser på og ringer ambulansen innen innen fem minutter, skal EKG'et sendes til Rikshospitalet for Ahus NBH-pasienter og til Ullevål for Oslo og Ahus KOS-pasienter. 
 • Faksnummer Rikshospitalet prehospitalt EKG: 23 07 19 50.
 • Faksnummer Ullevål prehospitalt EKG: 22 11 73 99.
 • Ahus prehospitalt EKG: Lifenet.

Alvorlige brannskader som trenger intensiv behandling

Innlegges på Ahus Nordbyhagen.

Nærdrukning

Voksne innlegges på Ahus Nordbyhagen, barn på OUS Rikshospitalet.  

Hypotermi

Pasienter med målt/antatt kroppstemperatur under 30 grader C innlegges ved OUS Ullevål (mulighet for hjerte-lungemaskin). Øvrige pasienter følger sektorgrenser. Alle barn innlegges OUS Rikshospitalet.
 

Multitraumer og nevrokirurgiske traumer

Innlegges OUS Ullevål.

CBRNE - kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære, eksplosive hendelser

Ring medisinsk konfereringsvakt Ullevål: 23256150. For informasjon om CBRNE utstyr på Lovisenberg, Diakonhjemmet og Oslo legevakt: Se "spesielle tilstander og tilhørighet".
 

Tilhørighet for Oslo-pasienter i psykisk helsevern - uten kjent fødselsdato

Se Ø-hjelpsmatrise for Oslo

Innleggelse og henvisninger - psykiatriske pasienter i Ahus ansvarsområde

Spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern/rus skal ytes av helseforetaket som har hovedansvar i det området der pasienten faktisk oppholder seg og bor, det vil si personens reelle bosted. Pasienter som har bosted i Ahus-opptaksområde skal til Ahus. 

Unntak fra disse reglene skal dokumenteres i pasientens kjernejournal under kritisk informasjon. Innleggende lege skal sjekke kjernejournal. 

Psykiatriske pasienter som har folkeregistrert adresse eller reelt bosted i Oslo, samt Asker og Bærum kommuner, skal henvises til sitt sektorsykehus i Oslo, Asker og Bærum (hvis pasienten ikke er transportdyktig i en ø-hjelp situasjon legges pasienten inn på Ahus). Besøkende fra andre kommuner enn beskrevet over, transporteres og meldes til Ahus.

Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst har i utgangspunktet ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler. Samtidig er det funksjonsfordeling mellom helseforetakene på en rekke områder. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder ved elektive henvisninger.

For følgende områder kan Ø-hjelpsmatrisene for sektorisering i Ahusopptaksområder anvendes ved elektive henvisninger: 

Indremedisin, Geriatri, Gynekologi, Hud og veneriske sykdommer, Nefrologi/dialyse, Nevrologi, Pediatri, Kirurgi, Urologi og Øyesykdommer.

Psykisk helsevern og rus

Spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern/rus skal ytes av helseforetaket som har hovedansvar i det området der pasienten faktisk oppholder seg og bor, det vil si personens reelle bosted. Pasienter som har bosted i Ahus-opptaksområde skal til Ahus.

Alle elektive henvisninger til psykisk helsevern for voksne på Ahus og til avtalespesialister i opptaksområdet fra 1.9.2023 er samordnet i et felles henvisningsmottak for rettighetsvurdering.

Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne

For andre områder gjelder: 
Revmatologi
Revmatologi er funksjonsfordelt mellom Ahus Kongsvinger, Diakonhjemmet, Martina Hansens hospital og OUS Rikshospitalet. 

OUS Rikshospitalet, Revmatologisk seksjon har ansvar for:
a) Voksne i Oslo med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, pasienter med inflammatorisk leddsykdom med indre organ komplikasjoner og voksne med inflammatorisk leddsykdom med debut i barnealder.

b) Barn og ungdom i Oslo med alle typer revmatisk sykdom, spesielt de med inflammatorisk revmatisk sykdom, både medikamentell og kirurgisk behandling.
 
Martina Hansens hospital - Revmatologisk avdeling


Her finner du lenke til hvilke DPS og BUP som den enkelte kommune bydel sogner til. Lenkene kan også brukes til å få oversikt over hvilke tilbud det enkelte sykehus har på området psykisk helse/avhengighet.

DPS

BUP 

 • Grorud, Stovner, Nittedal
  BUP Grorud
 • Alna
  BUP Furuset
 • Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune
  BUP Follo
 • Nes, Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal kommune
  BUP Kongsvinger
 • Aurskog-Høland, Enebakk, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune
  BUP Nedre Romerike
 • Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad kommune
  BUP Øvre Romerike
 • Bråten behandlingssenter tilbyr primært behandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk
  Bråten behandlingssenter
 • Ungdomspsykiatrisk klinikk utreder, diagnostiserer og behandler ungdommer med alvorlige psykiske lidelser. Klinikken gir øyeblikkelig hjelp, og er godkjent for bruk av tvang.
  Ungdomspsykiatrisk klinikk

Fastlegene behandler alle tilstander innen somatikk og psykisk helse/avhengighet. Ved øyeblikkelig hjelp for vanlige tilstander, for eksempel luftveisinfeksjoner, bør henvendelsen primært gå til fastlegen. På kveld, natt og i helg, eller dersom man ikke lykkes med å få time hos fastlege, er det anbefalt å bruke legevakt. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp for pasienter som befinner seg i Oslo, men som har fastlege andre steder i landet.

Informasjon om hvem som er pasientens fastlege ligger i kjernejournalen.

Private avtalespesialister i Norge har  avtaler med det regionale helseforetaket i sitt område. I lenken under finner du en oversikt over private avtalespesialister i Helse Sør Øst.

Redaksjonsansvaret for Veiviseren er lagt til fagråd behandlingsforløp og akuttmedisinsk kjede. Det innkalles til redaksjonsmøte ved behov. Hver samarbeidspart har ansvar for å sørge for vedlikehold av egne nettsider. Samarbeidspartnerne har ansvar for å melde inn endringer til redaksjonen.

Redaksjonen består av:
 
 • Ullensaker kommune
  • Katarina Lien, Medisinskfaglig ansvarlig lege, Jessheim legevakt og KAD   
 • Oslo kommune
  • Kristin Mæland Mellingen, leder for leger KAD Aker
 • Lillestrøm kommune
  • Kiana Kasiri, overlege Nedre Romerike legevakt 
 • OUS
  • Eyvind Hausberg, operasjonsleder prehospital/AMK
  • Camilla Holter Huseby, samhandlingsoverlege
 • Ahus 
  • Morten Glasø, samhandlingsoverlege
  • May-Liss Hatleskog, seksjonsleder leger akuttmottak
  • Hanne Røtvold Farstad, avdelingsleder akuttmedisin
  • Gunn Helen Hagen, seksjonsleder medisinsk legetjeneste Kongsvinger
  • Marianne Sofie Kvamsdahl, avdelingsleder akuttpsykiatri
  • Kristine Sterner, leder sosionom akuttpsykiatri
  • Eirik Sandberg, spesialrådgiver samhandling
  • Representant, kommunikasjonsavdelingen


Veiviseren er basert på et forpliktende samarbeid mellom kommunene og følgende helseforetak:

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Diakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale sykehus

Hver av partene vedlikeholder oversikt over tjenester med relevant adresse, telefonnummer og kontaktinformasjon som Veiviseren har lenker til. 

Sist oppdatert 29.08.2023