Stabsdivisjonen

Stabsdivisjonen er administrerende direktørs nærmeste apparat i arbeidet med helhetlig styring av virksomheten for å sikre forsvarlig drift og overholdelse av lov- og regelverk. Vi jobber også med juridisk rådgivning, personvern, sak- og arkiv, virksomhetsstyring, interne revisjoner og lederstøtte.

Stabsdivisjonen består av tre avdelinger:

Foretaksutvikling leder og bidrar aktivt i sykehusets strategiske og langsiktige utviklingsarbeid. Vi har ansvar for foretakets utviklingsplan med de tverrgående strategiske satsingene:

 • Den eldre pasient
 • Akutt og kritisk syke pasienter
 • Kreftdiagnostikk og -behandling
 • Psykisk helsevern og rusbehandling
 • Barn og unge

Gjennom foretakets driftsutvalg og sykehuskoordinator på Kongsvinger leder vi koordineringen av sykehusets drift på tvers av divisjoner og driftssteder. Prosjektledelse og prosjektmetodikk er vår kjernekompetanse.

 

Foretakssekretariatet koordinerer virksomhetsstyringen av foretaket, bidrar til mål- og resultatstyring og støtter administrerende direktør og viseadministrerende direktør i arbeidet med helhetlig utvikling av Ahus.

Foretakssekretariatet har ansvar for:

 • virksomhetsstyring
 • Ahus interne advokatvirksomhet og juridiske tjenester
 • personvern
 • sakarkivet og digitalt postmottak

Foretakssekretariatet er sekretariat for styret, møter i sykehusledelsen, dialogmøter mellom administrerende direktør, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten og brukerutvalget ved Ahus.

Styret

Foretaksrevisjonens oppgave er å støtte administrerende direktørs ansvar for styring og kontroll av virksomheten og støtte divisjonene og klinikkenes arbeid med å etablere og gjennomføre god virksomhetsstyring.

Foretaksrevisjonen har ansvar for:

 • styringssystemet for virksomhetsstyring
 • ledelsens gjennomgang
 • interne kontroller og revisjoner i foretaket
 • koordinering av alle eksterne revisjoner og tilsyn

Slik finner du fram

Hovedinngang Nye nord sett fra front

Nye nord

Sykehusveien 27

1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.