Diagnose

Medisinsk cannabis og cannabisrelaterte legemidler, Nordbyhagen

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om effekt og risiko ved behandling av langvarige smerter med medisinsk cannabis og cannabisrelaterte legemidler. Derfor reserveres denne behandlingen i Norge for få pasienter. Pasienter som får denne behandlingen er nøye utvalgt og har en rekke forpliktelser. Det er et krav at pasienten samarbeider tett med behandler og fastlege.

Cannabis

De fleste pasientene som tilbys behandling med Cannabis har sterke smerter som ikke lindres av godkjente legemidler. Cannabinoider er en kjemisk forbindelse i cannabis og det er to typer cannabis som er i bruk: THC – Tetra-hydro-Cannabinoid og CBD-cannabisolje. Preparatene som i behandling inneholder forskjellige mengder THC og CBD.

Det finnes to godkjente preparater: Sativex og Epidyolex. HELFO dekker disse i behandling av smertefulle spasmer ved multippel sklerose. 

Alle andre legemidler og annen bruk må skrives ut av legespesialist på sykehus. Dette regnes som utprøvende medisin og dekkes ikke av HELFO.

Cannabis virkning og bivirkning

 • Mengde THC i cannabis bestemmer hvilken og hvor sterk reaksjon på stoffet er. Opplevelsen som cannabis gir varierer sterkt, avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet. Effekten starter kort tid etter inhalasjon, eller etter gitt under tungen. Effekten er maksimal etter cirka 20-30 minutter. Den avtar igjen etter 2-3 timer og er vanligvis helt over etter 6 timer.
 • Inntak av cannabis kan fremkalle en rusopplevelse med avslapning, en følelse av letthet og oppstemthet. Tidsbegrepet og virkelighetsoppfatningen kan endres. Noen blir mer introvert og sitter i egne tanker. Ved høyere doser kan man få hallusinasjoner.
 • Bruken av høye doser kan gi eufori, men også angstanfall, og nedsatte psykomotoriske og kognitive funksjoner. Dette går blant annet ut over evnen til å kjøre bil og gir økt ulykkesrisiko. Kronisk bruk kan gi toleranse (redusert effekt) og abstinenssymptomer ved inntak av reduserte doser eller intet inntak. 
 • Ved kronisk bruk øker risikoen for fysiske og psykiske skader. Cannabis har en viss mulighet for å øke risikoen for kreft av ulike slag, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ved røyking, og hjerterytmeforstyrrelser. Over tid kan cannabis gi opphav til angstlidelse, affektive lidelser, og mer varig nedsettelse av kognitive evner (hukommelse og konsentrasjon). 
 • Cannabis påvirker immunforsvaret, hormonbalansen og reproduksjonssystemet, har også en innvirkning på fosteret hos gravide. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig alder og høyt forbruk. 
Utredning

Etter samtale med legespesialist på Smertepoliklinikken, en samlet vurdering og gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier, får pasienten informasjon om cannabis er aktuelt for seg. Legen begrunner eventuell beslutningen skriftlig i journalen og informerer pasienten om videre saksbehandling.

Behandling

Pasientens problemstilling diskuteres på et tverrfaglig møte med flere behandlere. Dersom de anbefaler behandling med cannabis blir det så sendt en søknad om dette til fagdirektøren ved Ahus. 

Behandlingsansvarlig lege kontakter pasienten og lager sammen med pasienten en behandlingsplan og eventuell nedtrappingsplan av andre medikamenter som pasienten bruker. 

Dersom søknaden godkjennes:

 • Lege skriver h-resept på godkjente cannabispreparater (Sativex og Epidyolex). Pasienten kan så hente ut medikamenter på apotek, som fakturerer Ahus. 
 • Dersom pasienten skal behandles med ikke godkjente legemidler skriver legen e-resept. Pasienten må betale for legemidlene på apoteket, men kan få utlegget refundert mot framvisning av kvittering.

Oppfølging

Behandlingen skal først prøves ut i en avgrenset tidsperiode og pasienten skal følges opp tett av lege med en telefonkonsultasjon noen uker etter oppstart. Deretter skal pasienten på kontroller etter 1, 3 og 6 måneder. Legen vurderer effekten av behandlingen, smertelindring, konkrete mål for bedret funksjonsnivå og nedtrapping av opiater. 


Deretter:

 • Behandlingen skal revurderes minst en gang årlig. 
 • Pasienten forventes å fortsette med annen smertebehandling med fysisk aktivitet, behandling hos fysioterapeut og behandling med ikke vanedannende medikamenter.
 • Pasienten tar medisinene som angitt av legen. Avtalt dose skal ikke overskrides. Tilleggsmedisiner, spesielt smertestillende og beroligende, skal ikke brukes uten at dette er avtalt med legen.
 • Pasienten rapporterer eventuelle uønskede virkninger av behandlingen. 
 • Pasienten er alene ansvarlig for at medisiner oppbevares forsvarlig slik at de ikke kommer på avveie. Cannabis skal kun brukes av den som den er utskrevet til og aldri overlates til andre. Resepten må fornyes før den avtalte tid utløper. 
 • Pasienten skal ikke benytte illegale rusmidler, heller ikke cannabis i andre former eller på andre måter enn det som er avtalt med legen.  Hvis legen ber om det skal pasienten avgi urin- og/eller blodprøve for påvisning av eventuelle andre rusmidler og medikamenter. 

Førerkortveileder

Helsedirektoratets “Førerkortveileder” sier at bruk av godkjente legemidler med cannabis (Sativex og Epidyolex) kan være forenlig med førerkort klasse 1, mens all annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Les veilederen for nærmere vilkår: 


Ellers gjelder følgende:

 • Pasienten skal ha muntlig kjøreforbud i minst 2 uker etter dosejustering av cannabinoider. Deretter 8 timer kjøreforbud etter siste dose. Dette forutsetter at pasienten har dokumenterbar effekt av medikamentet, samt at andre bivirkninger ikke medfører at pasienten ikke bør kjøre motorvogn. 
 • Førerkortveilederen forutsetter kun bruk av legemidler godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 
 • Veilederen forutsetter også at legemidlet er forskrevet av norsk lege og kjøpt i Norge.
 • Dersom behandlingen videreføres etter prøveperioden, skal pasienten følges, og behandlingen evalueres minst en gang per år ved smerteklinikken. Senest etter to år bør det vurderes å pause behandlingen. Pasientens fastlege og legen(e) skal utveksle informasjon om behandlingens effekt, uønskede virkninger og bruk av andre medikamenter. 
 • Cannabispreparater og eventuelle andre vanedannende medikamenter skal bare forskrives av legen som har ansvar for behandling. Andre leger ved Smertepoliklinikken kan forespørres dersom behandlingsansvarlig lege ikke er tilgjengelig, men de har ikke plikt til å forskrive legemiddelet. Smertepoliklinikken kan ikke garantere at det til enhver tid er en lege tilgjengelig som kan og ønsker å skrive ut denne gruppen medikamenter.

Vær oppmerksom

Behandling med cannabis avsluttes dersom en eller flere av følgende inntreffer: 

 • Dersom smertene er som før behandlingen ble startet eller under 30 % smertereduksjon til tross for anbefalt maksimal dosering.  
 • Dersom pasienten trenger stadig høyre doser Cannabis for å opprettholde samme effekt. 
 • Pasienten tar andre sterke smertestillende og beroligende medikamenter uten å ha klarert dette på forhånd med legen.
 • Pasienten bruker illegale rusmidler.
 • Pasienten møter ikke til avtalte timer og kontroller.
 • Dersom målene som på forhånd er satt for behandlingen ikke oppnås, eller hvis det senere utvikler seg en bruk som avviker fra intensjonen skal legen avslutte behandlingen.

Kontakt

Ahus Nordbyhagen Smertepoliklinikk

Kontakt Smertepoliklinikk

Oppmøtested

Behandlingsbygg 4, 1. etasje. Inngang 1.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Oversiktsbildet Sykehuset på Nordbyhagen

Ahus Nordbyhagen

Sykehusveien 25

1478 Lørenskog

Transport

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Praktisk informasjon

Glassgata deler hovedbygget i to, med behandlingsbyggene på høyre hånd og sengeområdene på venstre.

Her finnes en rekke servicetilbud som apotek, kiosk og frisør.

I Lyspunktet kafé kan du velge blant et godt utvalg av både varm og kald mat, salatbuffet, desserter og kaker. Kafeen er åpen for alle. Du kan også ta med din egen matpakke og hygge deg i vårt fine lokale. I kafeen kan du betale med kort, ko​ntant eller Vipps.

Mer informasjon og åpningstider​

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

​Midt i Glassgata ligger Narvesen som har bredt utvalg av lesestoff, mat og drikke.

Mer informasjon om åpningstider finner du på lenken under: narvesen.no/finn-butikk

Sykehuskirke og livssynsrom ligger på høyre side i Glassgata, etter B3. Sykehusprest og andre samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn kan kontaktes på telefon 911 95 977.

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Frisøren finner du på høyre hånd midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 2 og behandlingsbygg 3. I tillegg til vanlige frisøroppgaver tilbyr frisøren parykktilpasning.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Telefon:
67 90 23 33

Helsetorget ligger sentralt i Glassgata. Her finner du informasjon rettet mot pasienter og pårørende, og gratis tilgang til PC-er. Hele sykehuset har gratis trådløst gjestenett.

Pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon gjennom kurs.

Skal du delta på kurs finner du mer informasjon om påmelding, oppmøte og kontaktinformasjon på siden under, eller i brevet du har fått av avdelingen. 

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)

Ved Ahus Nordbyhagen har vi en betjent ventesone hvor pasienter og pårørende kan vente på transport og få hjelp ved spørsmål om reise.

Åpningstid:
Hverdager kl. 11-15
Telefon: 67 96 81 20

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata, hvor Ventesonen ligger på høyre hånd før du kommer til apoteket.


Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

På apoteket får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Hos oss møter du autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner. Vi kan også gi råd og veiledning om din medisinbruk.

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata. Apoteket ligger på høyre hånd før du kommer til kiosken.

Åpningstider og kontaktfinformasjon (sykehusapotekene.no)

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

Skal du ta blodprøve før undersøkelse eller behandling, gjøres det midt i Glassgata, skiltet "Prøvetaking".

Les mer om blodprøvetaking

Møtepunktet tilbyr samtale for pasienter og pårørende som ønsker det. Det bemannes av representanter fra pasientorganisasjoner. Du finner det i Helsetorget.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​Gjennom hele hovedbygget går Glassgata. På høyre hånd finner du behandlingsbyggene. Inngangene kalles B1,B2,B3 og B4. På venstre hånd er sengebyggene. Inngangene kalles S1,S2,S3 og S4. I enden av Glassgata ligger Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Noen blomster kan dessverre gi ubehag for pasienter, men utvalget er stort blant blomster du kan ha med.

På disse avdelingene tillates ikke blomster

 • S202 - Gastrokirurgisk- og medisinsk sengeområde
 • S203 - Nevrologisk sengeområde og Øre-nese-hals sengeområde​
 • S204 - Kar/Thorax sengeområde
 • S302 - Infeksjonsmedisinsk sengeområde
 • S403 - Kardiologisk sengeområde
 • Ortopedisk sengeområde
 • Geriatrisk sengeområde
 • Hjerteovervåkningen
 • Akuttområde Akutt 24
 • Avdeling for lungemedisin - tillatt på enerom
 • Barselseksjonen - Ikke sterktluktende blomster (for eksempel)
 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Intensiv og intermediær seksjon

Besøk er viktig for innliggende pasienter, og vi skal så godt vi kan tilrettelegge for besøk. Ahus opererer med generelle besøkstider, men merk at det kan være andre tider som gjelder ved avdelingen du skal besøke.
 
Noen avdelinger har andre besøkstider enn de generelle oppgitt under. Finn avdelingen du skal besøke via lenken under og se på avdelingsiden hvilke besøkstider som er gjeldende. Dersom det ikke er oppgitt besøkstid på avdelingssiden er det den generelle besøkstiden som gjelder.
 

Generelle besøkstider

 • Mandag - fredag: kl. 18:00 - 19:00.
 • Lørdag, søndag eller helligdag: kl. 14:00 - 15:00.
 • ​Barselavdelingen har egne besøkstider.
 • Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har ingen bestemte besøkstider.
Avklar alltid med personalet om du ønsker å besøke pasienten til andre tider enn angitt, eller om dere er mange som ønsker å komme samtidig.​

​På hverdager er det legevisitt mellom kl 10.00-11.30.

På kveldstid og i helger er det visitt til nye pasienter,

Ønsker du som pårørende samtale med lege, avtales dette på forhånd.

På sengeområdet serveres det 4 måltider om dagen. Frokosten består av brød, pålegg og kokt egg. Du kan velge mellom 2 retter til middag som er produsert i et topp moderne kjøkken.
Vi serverer hjemmelaget suppe til ettermiddagsmåltid. 

Har du behov for mat utenom måltidene har vi tilgjengelig mat i buffèen 24 timer i døgnet. 

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

For pårørende har vi Lyspunktet kafè som er åpen fra 08.00-16.30 på hverdager. Ved ferier og helligdager har vi redusert åpningstid.​

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)