Voksenhabilitering

Avdeling voksenhabilitering utreder og behandler pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet. Vi tilbyr også kurs og opplæring til tjenesteytere.

Vi utreder og behandler pasienter tilknyttet følgende problemstillinger:

 • gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autisme
 • psykisk utviklingshemming og/eller kognitiv svikt
 • årsaksutredning og oppfølging av medfødte syndromer 
 • språk og kommunikasjonsvansker 
 • demens ved psykisk utviklingshemming 
 • medfødt/tidlig ervervet skade/sykdom i nervesystemet 
 • atferdsvansker ved psykisk utviklingshemming og autisme 
 • psykiske lidelser ved moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming 
 • vansker knyttet til seksualitet ved kompleks funksjonshemming  

Med kompleks og sammensatt menes ulike grader av kognitiv svikt, betydelige bistandsbehov, flere og sammensatte diagnoser som berører nervesystemet, ofte relatert til problemstillinger ved livsfaseoverganger.

Utredningen er ofte tverrfaglig og kan gjennomføres både ambulant og poliklinisk. All behandling avdelingen gir, bygger på utredning og diagnostisering. Habiliteringsprosessen er tidsavgrenset, planlagt og målrettet. Behandlingen retter seg både mot pasienten selv og omgivelsene pasienten lever i.

Nasjonal kompetanse

Nasjonal kompetanseside om habilitering i spesialisthelsetjenesten (unn.no)

Avdelingen tilbyr en rekke kurs både for pasienter og tjenesteytere. Se kurskatalogen for mer informasjon.

Kurskatalog - voksenhabilitering Ahus.pdf

Henvisningsskjema (PDF)

Henvisningen sendes til: 
Akershus universitetssykehus HF
Avdeling Voksenhabilitering
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Det er viktig at aktuell problematikk er utdypet og at det opplyses om aktuelle samarbeidspartnere. Avdelingens henvisningsskjema bør benyttes.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Akershus universitetssykehus Avdeling voksenhabilitering Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje. Inngang 16.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Adresse

Rektor Wolansvei 11
1474 Lørenskog

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Kalender

 • 24-timers posisjonering
  Kurset gir kunnskaper om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.
  24-timers posisjonering
  Dato kommer
 • 24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter
  Kurset arrangeres for ergo- og fysioterapeuter og gir kunnskap om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.
  24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter
  Dato kommer
 • Multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer
  Voksenhabilitering arrangerer kurs om multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer. Årsakene til utfordrende atferd kan være sammensatte, både psykisk lidelse, syndromer, fysiske plager og omgivelsenes reaksjoner kan påvirke.
  Multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer
  Dato kommer