Spesialpsykiatri

Spesialpsykiatrisk avdeling gir utredning og behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, psykoselidelser i kombinasjon med rusmiddelavhengighet, utfordringer med vold, samt pasienter som er dømt til behandling innen psykisk helsevern. På sikkerhetsseksjonen kan vi også ha pasienter i varetekt, varetektsurrogat. De fleste pasientene har behov for å være underlagt tvang med døgnopphold. Den primære målgruppen er pasienter over 18 år.

Vårt behandlingsområde er innen psykose-, sikkerhet-, og fengselspsykiatri for pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Sentralt hos oss er god relasjon og samarbeid med pasienter og pårørende. Avdelingen har til sammen 30 pasientplasser, fordelt på 8 sikkerhetsplasser, på seksjon B, og 11 plasser på hver av seksjonene A og C. Poliklinikken ved Romerike fengsel (Ullersmo) gir behandling innen spesialisthelsetjenesten til innsatte som er i behov av det.

Avdeling spesialpsykiatri gir utredning og behandling til pasienter med psykoselidelse, pasienter med psykose og samtidig rusmiddelavhengighet, og til pasienter som er dømt til behandling innen psykisk helsevern. Avdelingen tilstreber å forebygge og begrense bruk av tvang. Helsehjelpen skal tilrettelegges, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett. Samarbeid med pasient, pårørende og andre behandlingsinstanser er en viktig del av pasientforløpet.

Ambulerende sikkerhetsteam (AST) er en psykiatrisk poliklinikk som skal ivareta oppfølging og behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser med eller uten dom, med sikkerhetsutfordringer, hvor det er erfart krevende behandling- og utskrivingsprosesser. AST er tilknyttet lokal sikkerhetsavdeling på avdeling spesialpsykiatri.

Målgruppen for ambulante sikkerhetsteam er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk hvor oppfølgingen er spesielt krevende, og hvor samfunnsvernet er førende i videre poliklinisk behandling.               

Målet er at pasienten skal overføres til det lokale psykiatriske tjenestetilbudet (DPS eller FACT), og til oppfølging av DPS og/eller et lokalt ambulant team når pasienten over tid har vist samarbeidsevner, økt sykdomsinnsikt og symptommestring. Tjenesten skal gis i tett samarbeid med den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Ved sikkerhetsseksjonen på ASP er det opprettet en judisiell døgnobservasjonsplass.

Judisiell døgnobservasjon av en antatt gjerningsperson kan etter straffeprosessloven §167 foregå ved innleggelse til undersøkelse i en psykiatrisk sykehusavdeling. 

Under observasjon skal vi avklare om en siktet har noen av de psykiske tilstandene som betinger straffefrihet eller forvaring. Det betyr at vedkommende blir dømt til behandling som en særreaksjon som brukes overfor lovbrytere med tilbakefallsfare.

Pasientinformasjon

Vi har opprettet noen husregler for pasientene våre som vi ønsker at alle forholder seg til.


Husregler på avdeling Spesialpsykiatri

Ved innleggelse blir du del av det vi kaller ditt Miniteam, som i tillegg til deg består av behandler, to kontakter og sosionom. Vi utarbeider en individuell målrettet behandlingsplan, sammen med deg, tilpasset deg. Alle spørsmål og ønsker for din behandling tar du opp med teamet ditt.

Undervisning tilbys minimum en gang i uken. Temaene varierer, men du vil lære om blant annet diagnoser, tannhelse, symptomer, rus, rettigheter i NAV, bivirkninger av medisiner og skoletilbud. 

En viktig del av behandlingen er å forebygge tilbakefall. Sammen med deg vil vi utarbeide planer som skal hjelpe deg å gjenkjenne forvarsler og planlegge hvem som skal kontaktes hvis du opplever forverring. I dette arbeidet bruker vi ulike verktøy som ERM-plan, kriseplan og individuell plan. 

Som en del av behandlingstilbudet skal du delta i samtalegrupper. I tiden samtalegrupper pågår er det ikke mulig med andre aktiviteter.

Se hele meg

Kontakt

Telefon

Forløpskoordinator:

94 84 86 16
 • Mandag 08:30 - 10:30
 • Tirsdag 08:30 - 10:30
 • Onsdag 08:30 - 10:30
 • Torsdag 08:30 - 10:30
 • Fredag 08:30 - 10:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sentralbord:

66 92 60 00

Seksjon A:

66 92 60 13

Seksjon B (sikkerhetsseksjon):

66 92 60 12

Seksjon C:

66 92 60 90

Ambulerende sikkerhetsteam - vakt

48 21 57 24
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ambulerende sikkerhetsteam - ansvarsvakt

66 92 60 12
 • Mandag 15:00 - 07:30
 • Tirsdag 15:00 - 07:30
 • Onsdag 15:00 - 07:30
 • Torsdag 15:00 - 07:30
 • Fredag 15:00 - 07:30
 • Lørdag 15:00 - 07:30
 • Søndag 15:00 - 07:30

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Avdeling spesialpsykiatri Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll.
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern
to ark